Cырттан окуу юридикалык факультети

   Сырттан окуу юридикалык факультетте “юриспруденция” багыты боюнча төмөнкү адистерди даярдайт:
1. Жогорку билим базасынын негизинде 521401 “юриспруденция” адистиги, окуу мөөнөтү – 2.5 жыл
2. Жогорку билим базасынын негизинде “бакалавр” академиялык даражасы боюнча (дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу) 530500 “юриспруденция” адистиги, окуу мөөнөтү – 3 жыл.