Институт

               «Макулдашылды»

ОшМЮИнин илимий иштери боюнча

проректору, т.и.д., профессор Б.К. Абытов

           _____________________

         «______»___________2017-ж.

            «Бекитемин»

        ОшМЮИнин ректору

             ю.и.к., профессор Э.С. Токторов

               _________________

                «_____»_______2017-ж.

  
Ош мамлекеттик юридикалык институтунун     
                          
                       20017-2022-жылдарга илимий иштеринин  
                                    стратегиялык П Л А Н Ы

2017-2022-окуу жылдарына ОшМЮИнин сапаттуу жана на­тый­­жалуу юридикалык билим бе­рүү­нү негизги максат катары караоо менен бирдикте, за­манбап, ички жана тышкы илимий-практикалык атаандаштыкка жооп бере ала турган илимий иш-чараларын турмушка ашыруу негизги милдет. Аталган милдет 2017-2022-окуу жылдарында ОшМЮИнин илимий иштерин, «магистратура», «аспиарнтура» бөлүмдөрүнүн ишин алга жылдыруу, окуу жараяны менен катар эле ОПК, студенттердин ар тараптуу илимий изилдөө иштерин натыйжалуу жүргүзүү негизги максат катары каралып, ишке ашырылат.

     ОшМЮИнин 20017-2022-жылдарга илимий иштеринин  стратегиялык планы учурдагы Прези­ден­ти­биз­дин, Өкмө­түбүздүн, Билим берүү жана илим ми­нис­трлигинин билим берүү тармагын реформалоосунун алка­гындагы «Кыргыз Республикасында 2020-ж. че­йин­­ки билим берүүнү өнүктүрүүнүн Концепциясынын» жана «Кыргыз Республикасында 2012-2020-жж. чейин­ки билим берүүнү өнүктүрүү Стратегиясынын»  алкагында жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттеста­ция­­лык комиссиясы­нын жаңы талаптарына, ага удаалаш Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №542 токтомуна жана ОшМЮИнин жалпы окуу-усулдук, илимий тарбиялык иштер боюнча стратегиясына шайкеш болуп, илимий изилдөө жана илимий практикалык иштерди жүзөгө  ашы­руу­га өбөл­гө, шарт түзө ала турган иш аракеттерди камтыган.

    Демек Ош мам­ле­кеттик юридика­лык инс­ти­туту стратегиялык планы да дал ошол жо­горуда календардык, комплекстик  пландарда көрсөтүлгөн негизги маселелерди кам­тыйт. Ошол эле кезде биз­дин институт аталган  багытта түштүк чөл­көмүнүн, рынок талап­тары­нын жана атуул­дар­дын укуктук, жеке кызыкчылыгын канааттан­дырууда илимий адистерди да даярдоону да көз­дөөрү кашкайган чындык. Ошондуктан Ош мамлекеттик юриди­калык институттун 2017-2022-жылдарына камтылган илимий иштеринин стра­тегиялык планы бир катар негизги, при­ори­тетүү багыттарды кам­тыйт. Алар:

· Ош мам­ле­кеттик юридика­лык инс­ти­тутунун стратегиялык планын «Кыргыз Республикасынын 2012-2020-жылдарына чейин­ки билим берүүнү өнүктүрүү Стратегиясынын»,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн илимий иштерге тийиш­түү токтомдорунун алкагында жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттеста­ция­­лык комис­сия­сы­нын жаңы талаптарына  шайкеш ишке ашыруу;

· мамлекетиик деңгээлдеги тарыхый, саясий мааниге ээ олуттуу окуяларга байланышкан Кыргыз Республи­ка­сынын Президентинин расмий жарлыктарын, Жогорку Кеңештин жана Өкмөттүн тиешелүү токтомдорун ишке ашыруунун илимий-практикалык жагын биздин института толук камсыз кылуу;

·   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана  ага караштуу Кыргыз Реcпубликасынын ББИМ, Жогорку аттеста­ция­лык комис­сия­сынын илимий жаатагы баардык иш араккеттерин, өзгөргөн жаңы талаптарын илимий иштерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өз убагында факультеттердин, кафедралдардын жамаатына жана илимий изилдөөчүлөрдүн назарына жеткирүү, алардын маани маңызын кенен түшүндүрүү;

·   ОшМЮИнин аброюн көтөрүү максатында баардык эл аралык, чөлкөмдүк жана ЖОЖ­дор аралык илимий-прак­ти­калык кон­фе­рен­цияларга активдүү катышуу жана ОшМЮИнин алдында  жогоруда көрсөтүлгөн конференцияларды  уюш­­туруп, турмушка ашы­руу;

·   ÎшÌÞÈ ïðîôåññîðäóê-îêóòóó÷óëàð æà­­­ìàà­­òûíûí ñàïàò­òûê êóðàìûí æàê­øûð­òóó максатында инсти­тут­тун ал­дын­дагы магистратуранын, ас­пи­рантуранын жана док­торан­ту­ранын ишин иштиктүү жан­дан­­дыру;

·   ОшМЮИнин Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн иш аракетин натыйжалуу аракеттер менен бекемдөө, аны  күчтүү дарамети бар, эл ара­лык карым-катнаштарды, ар түр­­дүү илимий прак­тикалык  проектилерди, програм­ма­лар­ды мыкты түшүнгөн жана аларды, башка ар түрдүү чакан инвестицияларды  тартууга кудурети жеткен адис­тер менен  толуктап, иш­тиктүү жана натыйжалуу  аракеттерди кылуу мезгил талабы

·   ОшМЮИнин окутуучуларынын илимий изилдөө иш­те­ри­не тиешелүү шарттарды түзүү (чыгар­мачылык  дем  алуу,  компьютердик-техникалык жардам, илимий командировка, дис­сер­та­ция­­ларды  талкууну  уюштуруу ж.б.);

·    чет өлкөлөрдөгү юридикалык билим берүүчү окуу жайлар, илимий изилдөөчү уюмдар менен өз ара кыз­мат­­таш­тыкты, эки та­рап­туу мамилерди түзүү, анын алкагында сту­дент­тер­ди, магистранттарды жана аспирант­тар­ды (3,6 айлык, 1 жыл­дык мөө­нөткө оку­туу­га) жана оку­туу­чу­лар­ды таж­рыйба ал­маш­тыруу максатында стажи­ ров­ка­лардан,  квали­фи­­ка­­ция­сын жого­ру­­латуу курстарынан окутуу, илимий иш сапар­ла­рын уюш­ту­руу;

·    ОшМЮИнин базасына чет өлкөлүк ар түрдүү илимий-практикалык проект­терди, гранттарды жана чакан ин­вес­тицияларды тартуу;

·    ОшМЮИнин «магистратурасынын», аспирантурасынын ишин жандандыруу, контингентин көбөйтүү, алар­дын окуу планда­рынын оптималдуу түзүлүшүн көзөмөлдөө;

·   окутуучулардын кандидаттык,докторлук диссертацияларынын үстү­нөн иштөөсүн,алар­дын тал­куу­ланышын уюштуруу, жаш окутуучуларды  жана  изденүүчүлөрдү  иш жүзүндөгү илимий изилдөө иш­те­­рине  кеңири  тартуу;

·   кафедралардын аспиранттар, из­де­­нүүчүлөр кура­мын тактоо, алардын или­мий иштеринин аткары­лы­шын иштиктүү көзөмөлдөө;

·    кафедралардын базасында көйгөйлүү маселелер боюнча илимий окуу­­­лар­ды, жумалыктарды,  декада­ларды жана илимий-прак­­ти­калык конференция­лар­ды, семи­нар­ларды  туруктуу уюштуруу;

·   институттун окутуучулары тарабынан даярдалган илимий макалаларды, эмгектекрди басмадан  чы­гарууга  ар тараптуу көмөк кылуу;

·   ОшМЮИнун студенттерин ар тараптуу жана ар түрдүү эл аралык илимий-практикалык семинарларга, проек­т­тер­­ге, гранттарга жана студенттик изилдөө иштерине тартууга  өбөлгө  түзүү;

·   Олуттуу тарыхый-саясий даталарга, орчундуу укуктук проблемаларга, мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө бай­ланыштуу чөлкөмдүк, респуб­ли­ка­лык жана эл аралык конференцияларды өткөрүү;

·    студенттерге, калктын кенен катмарында укуктук маданияттын калыптануусуна ар тараптуу шарттар, өбөлгөлөрдү түзүп, аларды турмушка ашыруу ОшМЮИнин негизги вазыйпаларынын бири катары каралуусу негиз­ги милдеттердин бири;

·     ОшМЮИнин студенттери арасында өлкөдөгү сот реформасы, алардын натыйжалары тууралуу кеңири маалыматьтарды берүү, ар түрдүү форматтарда тегерек столдорду, талкууларды, дискуссияларды уюштуруу.