Наука

ОШ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУНДА ЧӨЛКӨМДҮК БИРГЕЛЕШКЕН ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ

    Бүгүн 2021-жылдын 5-мартында Ош мамлекеттик юридикалык институтунда Кыр­­гыз Рес­пуб­ликасынын Прези­­ден­ти С.Н.Жапаровдун 2021-жылдын 11-февра­лын­дагы «Жусуп Абдрах­ма­новдун туул­ган күнү­нүн 120 жылдыгын белгилөө жөнүндөгү» Жарлы­гы­на ыла­йык «Жусуп Абдрах­­манов жана Кыргызстандын биринчи Конституциясы» - аттуу сту­дент­­тер менен ОПК биргелешкен чөлкөмдүк илимий-практи­калык кон­фе­рен­цияны уюш­­­­ту­рулуп, ийгиликтүү өткөрүлдү.

    Конфе­рен­ция өз мак­са­тына жетүү үчүн төмөн­кү негизги багыттарда иш алып барды:

    1. Жусуп Абдрахманов – Кеңеш доорундагы кыргыз мамлекетин негиздөө­чү­лөрдүн бири, анын ишмердүүлүгү, көөнөргүс руханий мурастары жана алар­дын азыркылар үчүн мааниси.

 2. Кыргызстандын биринчи Конституциясы: жазылуу жараяны, кабыл алынышы, анын саясий, укуктук жана тарыхый мааниси.  

        3.  Учурдагы гуманитардык, так илимдердин көйгөйлүү маселелери.

   Конфе­ренцияга Баткен, Ош, Жалал-Абад, Бишкектеги башка жогор­ку окуу жайла­ры­нан кел­ген өкүлдөр өздөрүнүн илимий баянда­ма­лары менен кат­та­лып, авторлор өз табылга­лары, маз­­мун­­­дуу маалымат­­та­ры, или­мий иликтөөлөрүнүн жыйын­­тык­тары, жеке пикир­лери менен бөлү­шүш­тү.

     Конференциянын аягында катышуучулар атайын резолюцияны кабыл алышты.

       

 2021-жылдын 5-мартында ОшМЮИде өтө турган «ЖУСУП АБДРАХ­­МАНОВ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН БИРИНЧИ КОНСТИТУЦИЯСЫ» -  аттуу биргелешкен чөлкөмдүк илимий-практи­калык конференциянын

ПРОГРАММАСЫ

 

09.00:10.00

 

 Конференциянын катышуучуларын каттоо.

 

09:20-10.00

   «Жусуп Абдрах­­манов жана Кыргызстандын биринчи Конституциясы»  -  аттуу биргелешкен чөлкөмдүк илимий-прак­ти­калык конференцияга арнал­­ган ОшМЮИ­нин  китеп көргөзмөсү.

10.00-10.10

     Чөлкөмдүк конференциянын  рас­мий ачылышы    

     Чакырыл­ган конокторду тааныштыруу.

10.10-10.30

   Расмий конокторго сөз берүү.

 

10:30-12:30

 

  Пленардык  жыйындын  докладдары.

 

12:30-14:00

 

   Түшкү  тыныгуу.

 

14:00-16:00

 

   Илимий багыттардын секциялык маселелерин тегерек столдордо  талкуулоону улантуу.

 

16:00-16:30

 

   Илимий багыттардын секциялык иштерин  жыйын­тык­тоо  жана конференциянын  резолюциясын  кабыл  алуу.

 

16:40-17:00

 

  Конференциянын расмий жабылышы.

 

 

 «ЖУСУП АБДРАХ­­МАНОВ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН БИРИНЧИ КОНСТИТУЦИЯСЫ» - аттуу биргелешкен чөлкөмдүк илимий-                                        практи­калык конференциянын ачылышы 

(ОшМЮИнин башкы окуу имараты, Чоң жыйындар залы)

 

Конференциянын расмий ачылышы жарыяланат

ОшМЮИнин ректору, профессор Э.С. Токторов

 

ПЛЕНАРДЫК  ЖЫЙЫНДЫН  ДОКЛАДДАРЫ:

 

(5-10   минут, башкы имарат, Чоң жыйындар залы)

 

1.   Токторов Э.С. – ОшМЮИ­­­­­нин ректору, юридика илимдеринин кандидаты, про­фессор «Жусуп Абдрахманов Кеңеш доорундагы кыргыз мамлекет­түүлү­гү­нүн негиздөөчүлөрүнүн, улут лидерлеринин  бири».

2.  Сайфутдинов Т.И. – ОшГЮИ, доктор юридических наук, про­фессор “Право­вое значение первой Конституции Кыргызстана”.

3.  Балташова Малика Камалдиновна – БатГУ, студент Гуманитарно-педа­го­ги­чес­кого факультета “Жусуп Абдрахманов - осно­ва­тель государственности кыр­­­гызов в советскую эпоху”.

4.  Пазилова Мухсинабону Батыровна – Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, Юридика-бажы факультетинин студенти “Кыргызстан­дын Конституциясынын жаралуу тарыхы”.

5.   Равшанбекова Мээримай Толкунбековна – ОшМЮИ, Сот-прокуратура фа­­куль­тетинин студенти “Кыргызстандын биринчи Конституциясынын кабыл алынышы, анын саясий, укуктук жана тарыхый негиздери”.

6.   Эмилбек уулу Сыймык - Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрли-ги­нин Республикалык окуу борборунун Ош шаарындагы  филиалынын талапкери “Жусуп Абдрахманов биринчи Өкмөт башчысы – Эл Комиссарлар Кеңешинин  төрагасы”.

7.  Ураимова Алия Абдимажитовна - ОшГЮИ, студент юридического кол­лед­­жа Слово о Жусупе Абдрах­манове - жизнь, отданная во воплощение меч­ты”.

8.   Абытов Б.К. - ОшМЮИ, тарых илимдеринин доктору, профессор “Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекетинин жана  биринчи Конституциянын түзүүчү­лүрүнүн бири катары”.

 

  

 

1 – секция

 

ЖУСУП АБДРАХМАНОВ – КЕҢЕШ ДООРУНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИН НЕГИЗДӨӨ­ЧҮ­ЛӨРДҮН БИРИ, АНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ, КӨӨНӨРГҮС РУХАНИЙ МУРАСТАРЫ ЖАНА АЛАР­ДЫН АЗЫРКЫЛАР ҮЧҮН МААНИСИ”.

Модераторлор:

1.    Маматов А.М. – тарых илимдеринин кандидаты, доцент.

2.    Сатарбаев А.М. – тарых илимдеринин кандидаты, доцент.

(Башкы окуу имараты, Кытай борбору)

 

1.   Маматов А.М. - ОшМЮИ, тарых илимдеринин кандидаты, доцент «Жусуп Абдрахмановдун саясий ишмердүүлүгү, кыргыз мамлекетин түптөөгө кошкон салымы».

2.  Сатарбаев А.М. – ОшМЮИ, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Кеңеш доорундагы кыргыз элинин улуттук мамлекетинин пайда болушу жана калып­таны­шы”.

3.  Ташмаматов Ө.А. – ОшМУ, тарых илимдеринин кандидаты, доцент “Жусуп Абдрахманов чыгаан мамлекеттик ишмер”.

4.   Анарбаева Г.А. – ЖАМУ, тарых илимдеринин кандидаты, доцент “Кеңеш доо­­­рун­дагы кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалын негиздеген чы­гаан ишмерлер”.

5.   Көлбаева З.И., Садыкова Н.Т. – ОГПИ, аспиранттар “Жусуп Абдрах­ма­нов­дун мамлекеттүүлүктү түзүү жолундагы билим берүүнү жана айыл чарбаны өнүк­­түрүү боюнча идеялары”.

6.   Сатарбаев А.М. – ОшМЮИ, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Жусуп Абдрахмановдун 1916-жылкы кыргыз элинин көтөрүлүшүн баалоосу”.

7.  Айтбаев А.М. - ОшМЮИ, окутуучу “Жусуп Абдрахмановдун азыркы коом­го тийгизген таасири жана анын ишмердүүлүгү”.

8.   Алтыкеев Анарбек Мухтарович,  Усупбаев Нурлан Шайыкович - Кыргыз Рес­публикасынын Ички иштер министрлигинин Республикалык окуу борборунун Ош шаарындагы филиалынын талапкерлери “Кыргызстандын  биринчи Консти­ту­ция­сы: жазылуу жараяны, кабыл алынышы жана анын укуктук мааниси”.

9.   Рахматилла кызы Элиза – БатМУ, Гуманитардык-педагогикалык факульте­ти­нин студенти “Кеңеш доорундагы кыргыз мам­лекеттүүлүгүнүн калыптаны­шы жана укуктук абалы”.

10.  Абдыкалык кызы Айчүрѳк - Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, Юридика-бажы факультетинин студенти "Жусуп Абдрахманов – мам­лекеттик, коомдук ишмер”.

11.   Равшанов Муратаалы Равшанович - Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети, Юридика-бажы факультетинин студенти Жусуп Абдрах­мановдун ѳмүр таржымалы жана ишмердүүлүгү”.

12.  Абдусаматов Жасурбек – ОшГЮИ, студент факультета Адвокатуры, управ­ления и пра­­ва “Демилитация и демаркация границ Кыргызстана”.

13.   Бактыбек уулу Сыймык - ОшМЮИ, Адвокатура, башкаруу жана укук  фа­куль­­те­­ти­нин студенти “Интернет жана коом”.

14.   Кадырбаева Мээрим - ОшМЮИ, Адвокатура, башкаруу жана укук  факуль­те­­тинин студенти “Жусуп Абдрахманов: “Менин көзүм тирүү турганда эч ким­ге айтпашың­ды талап кылам...”.

15.   Чалапинов Атай Даниярович, Ноорозбаева Акдана Абдимажитовна - ОшГЮИ, студенты юридического колледжа Жусуп Абдрахманов – выдающийся  деятель кыргызского народа”.

 

2 – секция.

КЫРГЫЗСТАНДЫН БИРИНЧИ КОНСТИТУЦИЯСЫ: ЖАЗЫЛУУ ЖАРАЯНЫ, КАБЫЛ АЛЫНЫШЫ, АНЫН САЯСИЙ, УКУКТУК ЖАНА ТАРЫХЫЙ МААНИСИ

 

Модераторлор:

Матисакова З.У.  юридика илимдеринин кандидаты, доцент.

 Жаанбаева Ч.К.юридика илимдеринин кандидаты, доцент.

(Башкы окуу имараты, Чоң жыйындар залы)

 

1.  Жолчиев С.Т. – ОшМЮИ, ага окутуучусу “Кыргыз­стан­дын биринчи Консти­ту­циясына ылайык Сот органдарынын калыптануусу”.

2.  Бабаева К.С. – БатМУ, окутуучу  “Конституция кыргыз мамлектүүлүгүнүн пайдубалынын негизи”.

3.  Сатарбаев А.М.ОшМЮИ, тарых илимдеринин кандидаты, доцент “Кыр­гыз Республикасынын Бузуулар жөнүндөгү кодексинин колдонуу мейкин­диги­нин  кээ бир көйгөлөрү”.

4.  Жаанбаева Ч.К. – ОшМЮИ, юридика  илимдеринин кандидаты, доцент “Жаза өтөп жаткан адамдардын укуктук абалы”.

5.  Жаасынбек кызы Айнура – ОшГЮИ, старший преподователь “Кримино­ло­гические концепции о преступности несовершеннолетнего”.

6.   Татенова М.Б. – ОшГЮИ, кандидат юридических наук, и.о. доцента, Кайыпов Нуртилек - ОшГЮИ, магистрант “Проблемы реализации принципа осуществ­ле­ния уголовного судопроизводства на основе равноправия и состязательности сто­рон”.

7.   Жолдошов М.А. - ОшМЮИ, ага окутуучусу “Экстремизмдин тарыхый жана укуктук аспектилери ”.

8.  Жолчиев С.Т. – ОшМЮИ, ага окутуучусу “Кыргыз­стан­дын биринчи Конс­ти­туциясынын негизинде Прокуратура жана Ички иштер органдарынын түзү­лүшү”.

9.  Кудайберди уулу Д. - ОшМЮИ, ага окутуучу “Жашы жете элек өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын криминалисттик мүнөздөмөлөрү”.

10.  Акбарали кызы Токтобүбү – КР УИА ТБ аспиранты “Кыргыз АССРинин 1929-жылкы Конституциясы, анын  саясий, тарыхый жана укуктук мааниси”.

11.   Асанова Үмүтай Алибаевна – ОшМЮИ, аспирант “Кылмыш жазык про­цес­син­деги психологдун жана педагогдун укуктук статусу”.

12.  Атаев Замирбек Исмаилович – ОшМЮИ, аспирант “Жазык сот өндүрү­шү­нүн милдеттери жана принциптери”.

13.  Жылдыз кызы Мээрим – ОшМЮИ, аспирант “Биринчи инстанциядагы сот өндүрүшү”.

14.  Молдоматова Нурзила Абийбиллаевна - ОшМЮИ, аспирант “Ишкердүүлүк чөйрөсүндөгү кылмыштуулуктун криминологиялык мүнөздөмөсү”.

15.  Пирматова Айпери Абдимиталиповна - ОшГЮИ, аспирант Юриди­чес­кая ответственность за нарушения норм земельного законодательства Кыргыз­ской Республики”.

16.  Бургоева Айгүл Нишановна - ОшГЮИ, соискатель О роли образова­тель­ных органи­за­ций в профилактике преступлений несовершеннолетних в Кыр­гыз­­­ста­не”.

17.  Кочкоров Кубатбек Кубанычбекович - ОшГЮИ, аспирант “История пре­зум­пции невиновности”.

18.  Орозбаева Бактыкан Атантаевна - ОшГЮИ, аспирант “Конституционное закрепление квалификационной юридической помощи”.

19.   Раимкулова Айпери Турдубековна - ОшГЮИ, аспирант “Конститу­цион­но-правовая реа­би­литация репрессированных народов Северного Кавказа на тер­ри­тории Кыргызстана”.

20.   Жайнаков Шерзод Абсаттарович – ОшМЮИ, изденүүчү  “Кылмыш жаза мыйзамынын та­ра­лышынын тарыхый аспектилери”

21.   Койчуев Алман Кенжебаевич – ОшГЮИ, магистрант “Источники права и формы правового действия”.

22.   Черепанова Диана Евгеньевна - ОшГЮИ, магистрант “К вопросу о внеш­них функциях госу­дар­ства”.

23.   Кубатбеков Самат, Нажиев Шахсултан - ОшГЮИ, магистранты  “Некото­рые проблемы борьбы с коррупцией в Кыргызстане”.

24.   Нематов Азат Нематович – ОшГЮИ, магистрант “Действия НПА во вре­ме­­ни: порядок вступления в действия”.

25.   Алмазбек уулу Арген – ОшМЮИ, Ишкердүүлүк укук факультетинин студен­ти “Конституция жарандардын көз карашында”.

26.   Сулайманова Мээрим Тынычбековна – ОшГЮИ, студент Следственно-криминалистического факультета “Государственное регулирование в сфере пред­при­нимательской деятельности”.

27.   Сагымбай кызы Кайыргүл - ОшМЮИ, Ишкердүүлүк укук факультетинин студен­ти “Конституцияны өзгөртүүнүн жана толуктоонун зарылчылыгы”

28.  Алимжан уулу Майрамбек – ОшМЮИ, Сот-прокуратура факультетинин сту­денти “Кыргызстандын алгачкы Сот түзүлүшүнүн саясий, тарыхый, укутук негиздери”.

29.  Атабеков Жоомарт Токторалиевич – ОшМЮИ, Сот-прокуратура фа­куль­те­тинин сту­­денти “Кыргызстандын алгачкы Сот органдары­нын түзүлүшү­нүн укук­тук негиздери”.

30.   Сатарбаева Акылай Акбаралиевна - ОшМЮИ, магистрант “Теоретичес­кие основы исследо­ва­­ния законной силы судебного решения”.

31.   Мунарбек уулу Жыргалбек - ОшМЮИ, магистрант “Миграция процессин жөнгө салууну уюштуруунун механизми жана анын теориялык модели”.

32.  Аманов Баястан - Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык универ­си­те­ти, Юридика-бажы факультетинин студенти «Кыр­­гыз Республикасынын Конс­титуциясы мамлекеттик түзүлүштүн негизи”.

33.  Илхомжан кызы Ситора - Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык универ­си­те­ти, Юридика-бажы факультетинин студенти "Кыргыз Республикасы­нын Конституциясы - жарандын укуктарынын жана эркиндик­тери­нин кепил­диги”.

34.   Оморбек кызы Тахмина - Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык уни­вер­си­те­ти, Юридика-бажы факультетинин студенти “Сот бийлигинин Конс­ти­туциялык укуктук негиздери”.

35.   Манасбеков Талгарбек Манасбекович - Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өз­бек эл аралык универ­си­те­ти, Юридика-бажы факультетинин студенти “Үй-бүлѳ­лүк никелик мамилелердин укуктук жѳнгѳ салынышы”.

36.  Акжол уулу Бектур - Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык универ­си­те­ти, Юридика-бажы факультетинин студенти Мен­чик укугунун Конститу­ция­лык корголушу”.

37.   Аманбек кызы Нурзат - Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл ара­лык уни­вер­­си­те­ти, Юридика-бажы факультетинин студенти Учур­­дагы Консти­ту­ция­нын ѳзгѳрүшүнѳ студенттик кѳз караш”.

38.  Сулейманов Ботир Бахтиярович - Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык универ­си­те­ти, Юридика-бажы факультетинин студенти Баң­ги зат кара­жат­тарын жүгүртүүдѳгү кылмыштарга каршы күрѳшүү”.

39.   Мамасалиев Эламан Мыктыбекович - Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык универ­си­те­ти, Юридика-бажы факультетинин студенти Коом­дук тар­тип­ти жѳнгѳ салууда милициянын ролу.

40.   Файзуллаев Сайдулло Абдуманапович - ОшГЮИ, студент факультета Ад­во­катуры, управления и пра­ва  “Правовые основы и принципы таможенного кон­троля по законодатель­ству стран участниц ЕАЭС”.

41.   Аманов Нурбек Хаитбаевич - ОшГЮИ, студент факультета Адвокатуры, управ­ления и права  “По­ря­док и формы проведения таможенного контроля по Та­мо­женному Кодексу стран участниц ЕАЭС”.

42.   Сыдык уулу Чынгыз  - ОшГЮИ, студент факультета Адвокатуры, управ­ле­ния и пра­ва  “Субьекты таможенно-правовых отношений: статус, функции и обя­зан­нос­ти”.

43.   Курбанбек уулу Дастан - ОшГЮИ, студент факультета Адвокатуры, управ­ления и пра­ва “Особенности уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров в Кыргызскую Республику”.

44.   Файзуллаев Сайдулло Абдуманапович  - ОшМЮИ, Адвокатура, башкаруу жана укук  факуль­те­тинин студенти “Евразия экономикалык биримдигинин ба­жы аймагына товарларды ташып кирүүдө бажы алымын эсептөөнүн тарти­би”.

45.   Матмусаева Айсулуу Орозматовна - ОшМЮИ, Сот-прокуратура факуль­те­тинин сту­денти “Учурдагы коомдогу Конституциянын орду жана ролу”.

 

  

3-секция.

“УЧУРДАГЫ  ГУМАНИТАРДЫК, ТАК  ИЛИМДЕРДИН                       КӨЙГӨЙЛҮҮ  МАСЕЛЕЛЕРИ”

Модераторлор:

Бабаева А.Д. – педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.

 Муратбаева К.Н. – филология илимдеринин кандидаты, доцент,

(Башкы окуу имараты, Айтматов каанасы)

 

1.  Абытов Б.К. - ОшМЮИ, тарых илимдеринин доктору, профессор “Мам­ле­кет­тик  тилдин  конституциялык  негиздери”.

2.  Дуйшонбаева А.Б. – ОшМУ, тарых илимдеринин кандидаты, до­цент “Медиа системанын учурдагы коомдогу орду жана ролу”.

3.   Жунусов А.К. - ОшМЮИ, филология илимдеринин кандидаты, доцент  “Та­таал­дашкан сүйлөмдөрдүн семантика грамматикалык өзгөчөлүктөрү”.              

4.  Муратбаева К.Н. – ОшМЮИ, филология илимдеринин кандидаты, доцент                «Укуктук тармактарындагы мамлекеттик тилди окутуунун жана колдонуунун айрым  маселелери».

5.  Боронбаева А. - ОшТУ, кандидат биологических наук, доцент, Эрматова В. - ОшГЮИ, кандидат сельско-хозяйственных наук, и.о. профессора  “Роль гу­мин­ных удобрений в сельском хозяйстве на примере сортов огурцов «Пушина»(F1), «Шак­ти»(F1)”.

6.  Аскаров З.К. - ОшГЮИ, и.о. доцента «Сопоставительная типология гла­го­лов движения русского и кыргызского языков».

7.  Дуйшонбаева А.Б. – ОшМУ, тарых илимдеринин кандидаты, до­цент “Интер­нет маалымат кара­жат­­тары катары”.

8.  Кадырова ТурнаОГПИ, улук окутуучу “Мектепке чейинки балдарга бүт­күл адамзаттык баалуулуктарга багытталган билим берүү”.

9.   Али­баев А. – ОшМЮИ, ага окутуучу, Аттокурова А.А. - ОшМЮИ, окутуу­чу  «Кыргыз эли­­нин байыртадан жашоо турмушу жана салттуу оюн-зооктору».

10.  Адышева Н. Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык универ­си­те­ти, окутуучу  “Бүгүнкү кыргыз жаштарынын улут­­тук аң сезими”.

11.   Какиева Гулзада - ОГПИ, окутуучу “Балдар бакчасындагы балдарга  оюн ишмердүүлүгү аркылуу таалим, тарбия берүүнүн мааниси”.

12.  Кадырова ТурнаОГПИ, старший преподователь, Жолдубаева Айзи­рек - ОГПИ, студент Музыкально-педагогического факультета Роль нацио­наль­­ных ценностей кыргызского народа в эстетическом воспитании уча­щихся”.

13.  Атамбаева У.Ж. – ОшМУнун аспиранты “Ош мамлекеттик универ­си­те­ти­нин изилденүү деңгээли жана этаптары”.

14.  Акбарали кызы Токтобүбү – КР УИА ТБ аспиранты “Кыргыз ССРинин 1978-жылдагы Конституциясынын  кабыл алынышы”.

15.  Абдразаков Нурбек Бурханович  – Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Республикалык окуу борборунун Ош шаарындагы  филиалынын талапкери “Учурдагы так илимдердин актуалдуу масе­ле­лери”.

16.  Атамбаева У.Ж. – ОшМУнун аспиранты “ОшМУнун эл аралык байла­ныш­­­­тарынын этаптары”.

17.  Акбарали кызы Токтобүбү – КР УИА ТБ аспиранты  “Көз карандысыз Кыргызстандын  1993-жылкы Конституциясы”.

18.  Абиев Бекзад Алтынбекович - Кыргыз Рес­публикасынын Ички иштер ми­нис­трлигинин Республикалык окуу борборунун Ош шаарындагы филиалынын талап­кери “Учурдагы гуманитардык илимдердин актуалдуу маселелери”.

19.   Шаманов Мирлан Уланбекович - ОшМЮИ, Адвокатура, башкаруу жана укук  факуль­те­тинин студенти “Бирдиктүү бажы аймагынын шартында валюта­лык көзөмөл­дөөнү жана валюталык жөнгө салууну жакшыртуунун негизги багыт­тары”.

20.   Казыбекова Мадина Казыбековна - ОшМЮИ, Адвокатура, башкаруу жана укук  факуль­те­тинин студенти “Улуттук экономика жана анын негизги көрсөт­күч­төрү”.

21.  Эсеналиев Чоро Залкарович – ОшГЮИ,  студент СПФ “Актуальные проб­лемы со­вре­менной математики”.

16.    Керимов Маарасул Акматжанович -  ОшМЮИ, юридикалык колледждин студенти Адам­дын биологиялык жана социалдык жактары”.

17.   Абдикалилова Айгерим Чынтемировна - ОшМЮИ, юридикалык колледж­дин студенти “Чынгыз Айматов – доордун үнү,  доор чындыгы”.

18.   Чалапинов Атай Даниярович - ОшГЮИ, студент юридического колледжа “Глобальные проблемы человечества”.

19.   Тайчабарова Арууке Зарипбековна - ОшМЮИ, юридикалык колледждин сту­денти Илим жөнүндө жалпы маалымат”.

20.   Ысманалиев Сыймык Сейитбекович – ОГПИ, Кыргыз-Россия факуль­те­тинин  студенти “Жусуп Абдрахмановдун коомдук жана саясий ишмердүүлүгү”.

 

 

 

 

2021-жылдын 5-мартында ОшМЮИде өткөн «Жусуп Абдрах­­манов жана Кыргызстандын биринчи конституциясы» -  аттуу биргелешкен                         чөлкөмдүк илимий-практи­калык конференциянын

РЕЗОЛЮЦИЯСЫ

 

    Ош мамлекеттик юридикалык институту Кыр­гыз Рес­пуб­ликасынын Прези­ден­ти С.Н.Жапаровдун 2021-жылдын 11-февралындагы «Жусуп Абдрахмановдун туул­ган күнү­нүн 120 жылдыгын белгилөө жөнүндөгү» Жарлы­гы­на ылайык «Жусуп Абдрах­­манов жана Кыргызстандын биринчи Конституциясы» - аттуу сту­дент­­тер менен ОПК биргелешкен чөлкөмдүк илимий-практи­калык кон­фе­рен­цияны уюш­­­­­ту­руп өткөрдү. Конфе­рен­ция өз мак­са­тына жетүү үчүн төмөн­кү негизги багыттарда иш алып барды:

       1. Жусуп Абдрахманов – Кеңеш доорундагы кыргыз мамлекетин негиздөө­чү­лөрдүн бири, анын ишмердүүлүгү, көөнөргүс руханий мурастары жана алар­дын азыркылар үчүн мааниси.

 2. Кыргызстандын биринчи Конституциясы: жазылуу жараяны, кабыл алынышы, анын саясий, укуктук жана тарыхый мааниси.  

    3.  Учурдагы гуманитардык, так илимдердин көйгөйлүү маселелери.

  Конференцияга баардыгы болуп 120 ашык адам катышып, алардын 103 или­мий баяндамаларын каттатышты. Конференцияга Баткен, Ош, Жала-Абад, Бишкектеги башка жогорку окуу жайла­ры­нан кел­ген – 36 өкүлү, илимий баянда­ма­лардын ав­тор­лору катары өз табылга­лары, маз­­мун­­­дуу маалымат­та­ры, или­мий иликтөөлөрү­нүн жыйын­­­тык­тары, жеке пикир­лери менен бөлү­шүш­тү.

   Конференциядагы мыкты баяндамачылар катарында Балташова М.К., Рахма­тил­ла кызы Элиза (БатМУ), Пазилова М.Б., Илхом кызы Ситора (ОшКӨЭАУ), Эмил­бек уулу Сый­мык, Алтыкеев А.М. (КР ИИМ ОБ ОФ), Ысманалиев С. (ОГПИ), Равшанбекова М.Т., Ураимова А.А., Абдусаматов Ж. (ОшМЮИ) ж.б. атоо­го болот.

   Конференциянын негизги максаты, биринчиси, Кыр­гыз Рес­пуб­ликасынын Прези­ден­ти С.Н.Жапаровдун 2021-жылдын 11-февралындагы «Жусуп Абдрахмановдун туул­ган күнү­нүн 120 жылдыгын белгилөө жөнүндөгү» Жарлы­гы­нын маани-маңызын студенттерге, магистранттар, аспиранттарга жана ОПК  кеңири жеткирүү жана пропагандалоо. Экинчиси, Кеңеш доорундагы улуттук кыргыз мамлекети­нин негиздөөчү­лө­рү­нүн  бири, чыгаан мамле­кеттик, саясий ишмер, уникалдуу энтузиаст, талантуу фигура, биринчи дипломат Жусуп Абдрахмановдун ар та­рап­туу ишмер­дүү­­лүгүн чагылдыруу. Үчүнчүсү, жаңыдан түптөлгөн улут­тук мамле­кетибиз­де, Кыр­гыз АССРинин аткаруу бийли­ги­­нин баш­­чысы - Эл Комиссар­лар Кеңешинин төр­агасы катары, жаңы улут­тук рес­­пуб­ликада тар­тынбаган, “бор­бор­дон” көз каран­ды­сыз, айрыкча башкаруучу адис­тер­­ди тан­доодо, эркин саясат жүргүзүүгө аракет кыл­ган чыгаан мамле­кет­тик ишмердин элибиз, жерибиз, улуттук мамлекетибиз үчүн иш аракет­терин жаш муундарга пропагандалоо жана даңазалоо. Төртүнчүсү, Кеңеш Өкмөтүнүн башчысы В.И.Ленин менен жүз көрү­шүп, баарлашкан жалгыз кыргыз, алгач­кы­лардан бо­луп Сталин­ге чочулабай эле, Кыргыз АССРин тең ата союздук республика - Кыр­гыз ССРи ка­та­ры кай­ра түзүүнү жана республиканы үч жак­­туу баш ийүү­дөн – Москва, РСФСР, СредАзбюро, Сред­АзЭко­Со чы­га­руу сунушун бер­ген мамле­кет­­тик ишмер катары ар тараптуу баа берүү. Бешинчиси, 20-жылдардагы улуттук лидер катары, кийинчерээк дал ошол өзүнүн тайманбас, эл, жери, кыргыз мамлекетинин ар тараптуу өнүгүү багы­тындагы идея­лары үчүн ашын­ган улутчул катары, пар­тия мүчө­­сүнө ылайыксыз жүрүм-туруму менен айып­тал­ганын, 1933-жы­лы ЭКК төрага­лы­­гынан бо­шо­тулуп, бир айдан кийин пар­тия­­нын катарынан чыга­ры­лып, 1938-жылдын 5-ноябрында атылганын жана 1958-жылы толук актал­га­нын жаш­тарга кеңири жеткирүү.

   Аталган эл аралык илимий практикалык конференциянын баардык багыттары, маселелери боюнча катышуучулар өз табылгалары, илимий изилдөөлөрү, алардын жыйынтыктары боюнча баяндама жасашып, талкуулашып, мындай илимий-прак­ти­калык конфе­рен­ция­лардын орду, ролу зор экенин баса белги­лөө ме­нен конфе­рен­циянын каты­шуу­­чулары төмөнкүдөй сунуш­тарды киргизишти:

1.    Учурдагы саясий окуяларга алаксыбастан, коомчулуктун, мамлекеттик жерги­лик­­түү бийликтердин көңүл чордонун чыгаан мамлекеттик, саясий ишмер, улут лидери Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын ар тараптуу, кеңи­ри белгилөө, анын мааракесин, эл арасында жана жаш муундарга кеңири пропагандалоо.

2.    Азыркы жаш муундарга өз мезгилинин улуттук лидери болгон Жусуп Абдрах­мановдун мамлекеттик, саясий, укуктук ишмердүүлүгүнүн маанисин, анын көөнөр­гүс руханий мурастарын, иш-аракеттеринин натыйжасын жаш муундарга жетки­лик­түү түшүндүрүп, азыркы кыргыз эли, мамлекетинин турмушунда, анын ишмердүү­лү­гүнүн, иш-аракеттеринин натыйжасынын ролун жана ордун кеңири жайылтуу.

3.    Студент жаштарга Жусуп Абдрах­мановдун укук жаатындагы ишмердүүлүгүн, айрыкча анын Кыргыз АССРинин түзүлүшүн жарыялаган Декларацияны, Кыргыз АССРинин биринчи Конституциясынын долбоорун даярдоодогу, элдин, улуттун, мам­лекеттин кызыкчылыгын коргогон иштиктүү сунуштарын кеңири жеткирүү милдет.

4.     Жусуп Абдрахмановду ХХ кылымдын 20-30-жылдардын башындагы  чыны­гы улуттук лидер катары анын өмүр таржымалын, ишмердүүлүгүн, кыргыз мамлекети­нин саясий, социалдык, эконо­ми­калык, маданий өсүп-өнүгүүсүнө кошкон зор салы­мын  эл, жаштар арасы­нда,  ММК аркылуу кеңири даңазалоо керек.

5.    Конференциянын катышуучулары кыргыз мамлекетинин 20-30-жылдардын ба­шындагы чыны­гы улуттук лидери Ж.Абдрахманов тууралуу кеңири иш чара­ларды баардык окуу жайларда, жергиликтүү башкаруу органдарында, коомчулукта кеңири уюштурууну  сунушташат.

 

ОшМЮИнин алдында өткөн чөлкөмдүк илимий-практикалык    конференциянын катышуучулары