Тил мыйзамынын кабыл алынышынын 30-жылдыгы

999 23-09-2019 09:09

2019-жылдын 20-сентябрь кн ОшМЮИнин Ч.Айтматов окуу каанасында АБжУфакультетинин окутуучулук-профессордук жана студенттик жамаатынын, Тил мыйзамынын кабыл алынышынын 30-жылдыгына карата сентябрь айында ът\ч тегерек стол болуп ътт.

ПРОГРАММАСЫ:

Тегерек столдун ачылышынын жарыяланышы съз:

ОшМЮИнин ректору, профессор

Э. С.Токторовдо

Модератор: улук  окут. Нуркулова Н. М.

Баяндамалар:

1. Тил мыйзамынын кабыл алынышынын тарыхий мааниси, баяндамачы, студент Маматжан кызы Айзада, 1ФФПк-16

2. Тил мыйзамынын жзъгъ ашырылышынын коомдогу орду, баяндамачы, студент Токтоматова Аймира, 1ТДр-17

3. Аткаруу бийлигиндеги тил мыйзамынын аткарышы, баяндамачы, студент Жусуп уулу Саидмухтар, 1ТДр-19

4. Учурдагы кыргыз тилинин аткаруу бийлигиндеги колдонушунун къйгъйлър, баяндамачы, студент Имамалиева Нуриза, 1ТДк-16

         Тил мызамына багышталган тегерек столду ОшМЮИнин 1-проректору ю.и.к. проф.м.а., М.С.Арстанбеков ачып, ал ъз съзндъ кыргыз тилинин кабыл алынгандыгынын тарыхий маанисин жана азыркы мезгилде ОшМЮИде аткарышы жънндъ кеёири маалымат берди. Андан кийин създ ОшМЮИнин мамлекеттик тил боюнча проректору, филолог.и.к. проф.м.а., К Ибраимов улап агай ъз съзндъ мамлекеттик тилди кабыл алуудагы къйгъйлър жанан анын кабыл алуу процессине кайрылып ътт. Съз андан кийин доц.м.а. Т Насировго берилип, агай ъз съзндъ кыргыз тилинин баалулугу жана эё бай кеёири тшнктърд ъзнъ камтыган дйнъдъг тилдердин бири экендигине, бул тилде сйлъп ъз ойун эркин билдирип жр\гъ жалып тегерек столдун катышуучуларын чакырды.

Андан ары тегерек столудун иши анын программасына ылайык уланды, мында баяндама жасаган студенттер ъз темаларына байланышкан тил мыйзамынын аткарылышы боюнча ойлорду, пикирлерди жана андагы укуктук тармактарда айрыкча аткаруу бийлиги жаатындагы аткарылып келбей жаткан къйгълър жънндъ баяндама жасашты. Ошону менен ткатар бир эле мезгилде билдир\лър суроо жооптор менен коштолду.

Тегерек столду жыйынтыктоо съз Административдик жана бажы укугу кафедрасынын башчысы т.и.к. доц.м.а., А.М.Сатарбаев улап агай ъз съзндъ, мамлекеттик тил мыйзамынын азыркы мезгилде аткарылышы жана кыргыз мамлекетт\лгндъг тилдин орду, ролу аткарган кызматы жънндъ кеёири маалымат берди. Ушундай билдир\лър менен бул иш чара ъз ишин жыйынтыктады жана анын катышуучулары тил мызамынын кабыл алынышын тарыхий мааниси кыргыз улутунун мындан ары бул тилди ънктр\гъ тздън тз жоопкерчиликт\ экендигине ынанышып, аны кндън кнгъ укуктук тармактарда колдонушун турмушка ашырууга бардык кызыккан тарарптарды чакырышты.

    

Фото сюжет