Бүгүн 2020-жылдын 15-декабрында Ош мамлекеттик юридикалык инсти­ту­тунда аудиториялык ка­тышуу жана он-лайн режиминде эл аралык илимий-практи­калык конференция өткөрүлдү.

767 15-12-2020 17:42

ЭГЕМЕНДҮҮЛҮККӨ 30 ЖЫЛ.

 

    Бүгүн 2020-жылдын 15-декабрында Ош мамлекеттик юридикалык инсти­ту­тунда «Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүн­дөгү Деклара­ция­нын укуктук, саясий, тарыхый мааниси» жана «Кыр­гыз элинин ХХ кы­лым­дагы улуттук лидери Исхак Раз­за­ков­» - аттуу биргелешкен, ара­лаш тариз­деги эл аралык илимий-практи­калык конференция аудиториялык ка­тышуу жана он-лайн режиминде өткөрүлдү. Конфе­рен­ция өз мак­са­тына жетүү үчүн төмөн­кү негизги багыттарда иш алып барды:

  1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү Декла­­ра­циянын укуктук, саясий, тарыхый мааниси. Мамлекеттүүлүк­түн укуктук негиздери.

   2. Исхак Раззаков – кыргыз элинин ХХ кылымдагы улуттук лидери:  та­ры­хый-саясий саресеп

 3.  Учурдагы гуманитардык, так илимдердин актуалдуу маселелери

   Бүгүнкү конференцияга, анын секциялык баардыгы болуп 140 ашык адам катышып, алардын 93 илимий баяндама жасашты. Конференцияга чет өлкөлөрдөн Россия, Казахстан жана Туркменистандан – 10, Бишкектин, Талас, Баткен, Ош облустарынын жо­гор­ку окуу жайла­ры­нан кел­ген – 27 өкүлдөрдүн илимий баянда­ма­лары, доклад­да­ры, бил­дирүүлөрү кат­та­лып, алар­дын авторлору өз табылга­лары, маз­­мун­­­дуу маалыматтары, илимий иликтөөлөрүнүн жыйын­­тык­тары, жеке пикир­лери менен ой бөлүшүштү.

 Конференциядагы мыкты баяндамачылар катарында А.С.Ибраеваны (РК), В.Н.  Ильченкону (РФ), Т.К.Айталиеваны (ТаласМУ), А.М. Көкөеваны (ОшКӨҮ), Т.И. Сайфутдиновду,  Б.Абытовду, З.Матисакованы (ОшМЮИ) ж.б. атоо­го болот.

   Конференциянын негизги максаты, биринчиси, көз карандысыз кыргыз мамлеке­ти­нин башаты болгон эгемендүүлүк жараянын, 1990-жылдын 15-декабрында, “леген­дар­луу парламент” тарабынан  кабыл алынган Кыргыз Рес­пуб­ли­касынын мамле­кет­тик эгемендүүлүгү жөнүндөгү Декларация­нын” 30 жылдык маарекесин кеңи­ри даңа­залоо, азыркы замандаштарга, айрыкча жаш муундарга анын саясий, укуктук жана тарыхый маанисин кеңири түшүндүрүп, ар тараптуу пропагандалоо. Экинчиси, Кыргыз Республикасынын Президентинин «Исхак Раззаков­­дун 110 жыл­дык маа­ра­кеси тууралуу» Жарлы­гы­нын алкагында «Кыр­гыз элинин ХХ кылымдагы улут­тук   лидери Исхак Раз­за­ков­», анын кыргыз мамлеке­ти­нин өсүп-өнүгүүсүнө кош­кон зор салымын даңазалоо, мамлекет­тик ишмердүүлүгүн пропагандалоого, И.Раз­заковдун үлгүлүү өмүр  таржымалын, ишмердүүлүгүн жаш мундарга кеңири жеткирүү болду. Конференциянын жыйынтыгында катышуучулар тарбынан атайын резолюция кабыл алынды.