Окуу-усулдук иштер

Тилдер кафедрасынын  2021-2022-окуу жылынын окуу-усулдук иш планы

 

2021-2022- окуу жылында  тилдер кафедрасында өтүлүүчү усулдук  семинарлардын  графиги.

 

Окутуучунун

   Аты жөнү.

Сабактын    темасы.    Өтүү  убактысы.
1. Насырова М.Т. Англис тилиндеги туура эмес этиштер менен иштөөнүн айрым ыкмалары октябрь
2. Абдыкайырова Ж.С. Инновационные методы преподавание русского языка ноябрь
3. Урманбетова А.А Ролевая игра как составнаячасть устной и письменной речи студентов-юристов ноябрь
4. Жакып кызы Х Кеп- адам баласынын жан дүйнөсүнүн күзгүсү декабрь
5. Качкынчиева А.Ж. Сынчыл ойлоймун ыкмаларын колдонуу аркылуу текст менен иштөө февраль
6. Кадырова Г.Э. Онлайн сабак өтүүдөгү колдонулуучу ыкмалар апрель
7. Дуванаева Г.А. Заманбап окутуунун жаңы ыкмалары май


Тилдер кафедрасынын улук окутуучусу М. Т. Насырова 2021-жылдын 12-октябрында  кафедрада уюшулган усулдук семинарда “Англис тилиндеги туура эмес этиштер менен иштөөнүн айрым ыкмалары”  деген темада доклад окуду.Тилдер кафедрасынын улук окутуучусу Ж. С. Абдыкайырова  2021-жылдын 16-ноябрында  кафедрада уюшулган усулдук семинарда “Инновационные  методы преподавание русского” деген темада доклад окуду. Докладда интерактивдуу электрондук окутуунун усулдары жана каражаттары тууралуу маалымат берип, алардын билим берүүдөгү натыйжалуулугун айтып өттү.2021-2022-окуу жылынын 22-февралында  тилдер кафедрасынын улук окутуучусу А.Ж.  Качкынчиева  “ Сынчыл ойлоймун ыкмаларын колдонуу аркылуу текст менен иштөө”  - деген темада доклад окуду.Докладда  сынчыл ойлонуу ыкмасы аркылуу текст менен иштөө ар кандай баскычтардан турарын ,жана аларды ишке ашырууда жаңы технологиялык –усулдук жабдыктарды колдонуу  зарыл экендигин белгиледи.Окулган доклад боюнча кафедра окутуучулары берген суроолоруна канааттандырарлык жооп алышты.Тилдер кафедрасынын  окутуучусу  доцент м. а. А. А. Урманбетова  2021-жылдын 23-ноябрында  кафедрада уюшулган усулдук семинарда “Ролевая игра как составная часть устной и письменной речи студентов юристов” деген темада доклад окуду.