Максаттары, миссиясы жана милдеттери

 • профессордук - окутуучулук жамааттын окуу – усулдук ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү.
 • окуу процессин камсыз кылуу, окуу-усулдук илимий эмгектерди колдонмолорду чыгаруу,
 • профессордук – окутуучулук жамааттын илимий потенциялын жогорулатуу.
 • окуу семинардык иш чараларды окутуучулар арсында өткөрүү,
 • окуу - усулдук колдонмолорду, илимий макалаларды, мыкты сабак иштелмелерин басмадан чыгарууну колго алуу;
 • окутуучулардын, өзгөчө жаш окутуучулардын тажрыйбаларын, билим берүүдөгү чыгармачылыгын, квалификациясын жогорулатууга камкордук кылуу;
 • окутуу-тарбиялоо ишинде республикалык, же аймактык эл агартуунун мыктылары, мыкты усулчулар, мыкты педагогдор менен жолугушуу- баарлашууларды, төгөрөк столдорду үзгүлтүксүз уюштуруу;
 • кафедра окутуучуларын илимий-изилдөө потенциалын жогорулатууга шарт түзүп берүү:
 • ачык сааттарды, тегерек столдорду, дебаттарды өткөрүү менен студенттердин билимге кызыгуусун арттыруу.
 • студенттерге сапаттуу жана татыктуу билим берүү,
 • студенттерди улууну урматтоого, кичүүнү ызаттоого, ыймандуулука чакыруу, үйрөтүү.
 • студенттердин окуу потенциялын жана билим алуу мүнкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү максатында окутуунун технологияларын өркүндөтүү.
 • жогорку билим берүү менен адистердин квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле жогорку квалификациялуу адистерди жана кадрларды даярдоо.
 • мамлекеттин интеллектуалдык потенциялын жогорулатууда, калк арасында билимдерди жайылтуу.
 • коомдук маданий жана илимий баалуулуктарын сактоо жана өнүктүрүү.
 • студенттерди бүгүнкү күндүн талабына ылайык калыптандыруу максатында тарбиялык иштерди жүргүзүү.
 • алдыңкы кесиптин ээлерин чыгаруу менен калктын билим денгээлин жогорулатууга салым кошуу;
 • окутуу, табиялоо иштеринин деңгээлин жогорулатуу үчүн техникалык каражаттарды, окутуунун жаңы ыкмаларын, тарбиялоонун салттык эмес усулдарын практикалаштырып, окутуп-тарбиялоонун традициялык усулдары менен шайкештикте иш алып барууну күчөтүү;
 • окутуунун жаны технологиясын, сынчыл ойломдуу өстүрүүчү ар түрдүү тренерлер, мастерлер жана психологдор менен өткөрүлүүчү семинарларга, тенингдерге активдүү катышууну күчөтүү;
 • укук коргоо, сот, прокуратура органдары менен түздөн-түз байланышты күчөтүү жана бекемдөө;
 • теориялык билими практикада шайкеш келген, учурдун талабына жооп берген адистерди даярдоо.Адилеттүү, демилгелүү, билимдүү, укук таануунун бардык багыттарында өзүнүн билимин жана тажрыйбасын көрсөтө алган эмгекчил, элдин укуктук абалын коргогон, муктаждыктарын камсыз кыла алган, чыныгы адисти даярдоо.