Тилдер кафедрасы

Жаңылыктар

Тарбиялык иштери

Окуу-усулдук иштер

Тилдер кафедрасынын  2021-2022-окуу жылынын окуу-усулдук иш планы

 

2021-2022- окуу жылында  тилдер кафедрасында өтүлүүчү усулдук  семинарлардын  графиги.

 

Окутуучунун

   Аты жөнү.

Сабактын    темасы.    Өтүү  убактысы.
1. Насырова М.Т. Англис тилиндеги туура эмес этиштер менен иштөөнүн айрым ыкмалары октябрь
2. Абдыкайырова Ж.С. Инновационные методы преподавание русского языка ноябрь
3. Урманбетова А.А Ролевая игра как составнаячасть устной и письменной речи студентов-юристов ноябрь
4. Жакып кызы Х Кеп- адам баласынын жан дүйнөсүнүн күзгүсү декабрь
5. Качкынчиева А.Ж. Сынчыл ойлоймун ыкмаларын колдонуу аркылуу текст менен иштөө февраль
6. Кадырова Г.Э. Онлайн сабак өтүүдөгү колдонулуучу ыкмалар апрель
7. Дуванаева Г.А. Заманбап окутуунун жаңы ыкмалары май


Тилдер кафедрасынын улук окутуучусу М. Т. Насырова 2021-жылдын 12-октябрында  кафедрада уюшулган усулдук семинарда “Англис тилиндеги туура эмес этиштер менен иштөөнүн айрым ыкмалары”  деген темада доклад окуду.Тилдер кафедрасынын улук окутуучусу Ж. С. Абдыкайырова  2021-жылдын 16-ноябрында  кафедрада уюшулган усулдук семинарда “Инновационные  методы преподавание русского” деген темада доклад окуду. Докладда интерактивдуу электрондук окутуунун усулдары жана каражаттары тууралуу маалымат берип, алардын билим берүүдөгү натыйжалуулугун айтып өттү.2021-2022-окуу жылынын 22-февралында  тилдер кафедрасынын улук окутуучусу А.Ж.  Качкынчиева  “ Сынчыл ойлоймун ыкмаларын колдонуу аркылуу текст менен иштөө”  – деген темада доклад окуду.Докладда  сынчыл ойлонуу ыкмасы аркылуу текст менен иштөө ар кандай баскычтардан турарын ,жана аларды ишке ашырууда жаңы технологиялык –усулдук жабдыктарды колдонуу  зарыл экендигин белгиледи.Окулган доклад боюнча кафедра окутуучулары берген суроолоруна канааттандырарлык жооп алышты.Тилдер кафедрасынын  окутуучусу  доцент м. а. А. А. Урманбетова  2021-жылдын 23-ноябрында  кафедрада уюшулган усулдук семинарда “Ролевая игра как составная часть устной и письменной речи студентов юристов” деген темада доклад окуду. 

Илимий-изилдөө иштери

Кафедрада 2 илимдин кандидаты, доцент, профессор, 2 доценттин милдетин аткаруучу, 4 улук окутуучу, 1окутуучу, 1 лаборант иштейт. Алар жөнүндөгү толук малыматты камтыган штаттык формуляр кафедрада сакталып турат жана төмөнкү шилтемелер аркылуу көрүүгө болот

Тергөө-криминалистика факультетинин тилдер кафедрасынын 2021-2022-окуу жылынын илимий иш планы
Кафедранынын илимий-изилдөө иштери

 

Эл аралык байланыштар

Кафедранын ар кандай ири борборлор, ЖОЖдор, уюмдар менен болгон илимий, окуу-методикалык байланышы күн санап өсүүдө. Бүгүнкү күндө кафедра ОшМУ, ОшТУ, КӨУнун тиешелүү факультеттери менен, ар кандай эл аралык уюмдар менен, Сорос-Кыргызстан, АКСЕЛС, ОФ «TEL» фонддору, «Young Lady of Kyrgyzstan» тренингдик, «Жаңы жашоо» жаштар борборлору менен тыгыз байланышта иштейт.

Мындан сырткары, кафедра өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту азайтуу жана алдын алуу үчүн, мектеп мугалимдерине методикалык жардам көрсөтүү үчүн жана тажрыйба алмашуу үчүн Ош шаарындагы жана түштүк регионундагы мектептер менен  кызматташат

Кафедранын структурасы

Профессордук-окутуучулук курам

Багыты, максаты жана миссиясы

Кафедранын максаттары, милдеттери жана миссиясы

Юристердин жалпы кеп маданиятын оозеки жана жазуу ыкмалары аркылуу укуктук чөйрөдө өстүрүү

 

Тилдер кафедрасы мамлекеттик стандарттагы окуу планына ылайык Ош МЮИдеги студенттердин окуу процессинин биринчи жана экинчи блогун камсыз кылуу үчүн түзүлгөн:

  • Кафедранын ишмердүүлүгүнүн негизги максаты болуп кыргыз, орус, англис тилдери, кеп маданияты, иш кагаздары, культура речи, делопроизводство жана манас таануу предметтери боюнча окуу процессин камсыз кылуу, окуу-методикалык колдонмолорду чыгаруу:
  • Тилдин коомдо аткарган зор маанисин, анын функционалдык милдеттерин студенттерге түшүндүрүү;
  • мамлекеттик жана чет тилдерде сүйлөөгө жана жазууга үйрөтүү;
   студенттерди бул предметти өздөштүрүү үчүн тилдин жалпы илимий негиздери (түшүнүктөрү) менен тааныштыруу;
  • студенттерде тилдик жана кептик табитти калыптоо жана тарбиялоо;
  • студенттерди өз ойлорун пикир алышуунун жагдайына, шартына дал келген, максатка ылайыктуу, ийкемдүү билдирүүгө көнүктүрүү;
  • кыргыз адабий тилинин оозеки жана жазуу нормалары, анын өнүгүү тенденциялары, байланыштуу кептин теориялык жана практикалык маселелери менен тааныштыруу;
  • студенттерди өз Мекенин сүйүүгө, мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана элдик каада-салттарын сактоого, патриоттуулукка тарбиялоо менен катар элдик чыгармаларын окууга жана урматтоого үйрөтүү;
  • кыргыз элинин жана үйрөнүп жаткан тилде сүйлөгөн элдердин салттарын, этникалык өзгөчөлүктөрү менен тааныштыруу;
  • студенттердин кеп маданиятын укуктук негизде өстүрүү;
  • студенттердин укуктук маданиятын өстүрүү;
  • адистиги боюнча оозеки жана жазуу тексттерди түзүүгө үйрөтүү;
  • тилди стилдик өзгөчөлүктөргө ылайык колдонууга даярдоо;
  • иш кагаздарын сабаттуу даярдоого машыктыруу;
  • өздөштүрүп жаткан тилде илимий-изилдөө ишин жүргүзүүгө даярдоо.

Тарыхы

Ош МЮИнин тилдер кафедрасынын тарыхы

Учурдун талабына ылайык адистерди даярдоодо мамлекеттик (кыргыз тили) орус, англис тилдерин үйрөтүү талапка ылайык көрүнүш. Тилдер кафедрасынын ишмердүүлүгү да ушул багытта жүргүзүлөт.

 1. КМЮА ТРИнин окумуштуулар кеңешинин чечими менен 01.11.2004-жылы кафедрасы түзүлгөн. 2005-жылдын февраль айына чейин тилдер кафедрасын ф.и.к., доцент Н.К. Маражапова жетектеген.
 2. 2005-жылдын февраль айынан баштап КМЮА ТРИнин окумуштуулар кенешинин чечими менен кафедраны жетектөө үчүн ф.и.к., доцент Ш.В. Мараш-Оглы бекитилген.
 3. 2006-жылдын май айынан ф.и.к., доц. Н.К. Атабекова кафедра башчысынын милдетин аткарган.
 4. 2007-жылдын октябрь айынан баштап Н.К.Маражапова кафедра башчысынын милдетин аткарган.
 5. 2007-жылдын ноябрь айынан ф.и.к., доц. Д.С.Сайидырахимова кафедра башчысынын милдетин аткарган.
 6. 2008-жылдын сентябрь айынан ф.и.к., доцент И.Н. Исабеков кафедра башчысынын милдетин аткарган.
 7. 2012-жылдын июнь айынан баштап доцент И.Н. Исабеков институт уюштурган конкурстан өтүп кафедраны жетектөөдө.
 8. 2006-жылдын сентябрь айынан КМЮАнын Түштүк регионалдык институту жоюлуп, Ош Мамлекеттик Юридикалык Институту түзүлгөндүгүнө байланыштуу 05-15/02 2006-жылдын 12-октябрындагы буйрук менен кафедра кайра түзүлгөн.
 9. Бүгүнкү күндө кафедра ОшМЮИнин окуу бөлүктөрүнүн     бири болуп эсептелет. Кафедрада жогорку квалификациялуу окутуучулар, илимий–педагогикалык эмгек стажы бар, ЖОЖдордо иштеген жогорку тажрыйбалуу жана жаш адистер эмгектенет. Кафедрада 2 илимдин кандидаты, доцент, профессор, 2 доценттин милдетин аткаруучу, 4 улук окутуучу, 1 окутуучу, 1 лаборант иштейт.
 10. Кафедранын иши бекитилген комплекстүү жана календардуу план менен жүргүзүлөт. План төмөнкү бөлүктөрдөн турат: уюштуруу, окуу-методикалык, илимий-изилдөө, тарбиялык, коомдук, кесипке багыт берүү иштери. Кафедрадагы окуу жана жумушчу пландары КРнын билим берүү министирлиги тарабынан берилген стандартка жооп берет. Кафедранын негизги дисциплиналары болуп, кыргыз, орус, англис тилдеринин практикалык курстары жана манас таануу эсептелет. Бул сабактардын максаты студенттердин оозеки жана жазуу кебин өстүрүү жана терең билим берүү болуп саналат. Бардык курстарда пикир алышуу практикалык мүнөзгө ээ, алар аркылуу сүйлөөнүн, окуунун жана жазуунун ык-машыгуулары өстүрүлөт. Окутуу үчүн юридикалык тематикага байланыштуу тексттер жана адабияттар колдонулат. Жаңы технологияда билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулат.
 11. Окуу – тарбиялык иштерди уюштуруу үчүн учурдун талабына бап келген окуу-методикалык материалдар менен жабдылган кабинеттери бар.

 

Исабеков Ильяс Ниязбекович

ОшМЮИнин тилдер кафедрасынын башчысы

Исабеков Ильяс Ниязбекович 1962-жылы 12-сентябрда Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна караштуу Ак-Таш айылында кызматчынын үйбүлөсүндө туулгам. 1970-жылы Чаткал орто мектибинин биринчи классына кирип, мектепти 1980-жылы аяктаган. 1980-1982-жылдары Советтик Армиянын катарында кызмат өтөгөн.

1984-жылы Оренбург мамлекеттик педагогикалык институтунун орус тили жана адабияты факультетине тапшырып, аны 1989-жылы ийгиликтүү аяктап, филолог кесибине ээ болгон.

1989-жылы  Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна караштуу Ак-Таш айылындагы Жаш-Тилек орто мектебинеде орус тили жана адабияты мугалими болуп иштөөдөн баштаган. 1991-жылы мектепте директордун тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштеген.

1993-жылы Жалал-Абад мамлекеттик университетине которулуп, 1995-жылга чейин ага лаборант, лаборатория башчысы иштеген.

1995-2004-жылдары Кыргыз тили жана адабияты кафедрасында окутуучу, Орус тили жана адабияты кафедрасында окутуучу болуп эмгектенген. 2004-жылы  Орус тили жана кеп маданияты кафедрасына улук окутуучу болуп которулуп, 2005-жылы Орус тили жана кеп маданияты кафедрасына кафедра башчысы болуп дайындалган. Ошол эле жылы кандидаттык диссертацияны “Фразеологизмдер жана аларды которуу проблемалары” деген темада ийгиликтүү коргоп, Кыргыз Республкасынын Жогорку аттестациялык комиссиянын чечими менен филология илимдернин кандидаты окумуштуулук даражасы берилген. 2011-жылы окуу-методикалык иштери үчүн Кыргыз Республкасынын Жогорку аттестациялык комиссиянын чечими менен доценттик окумуштуулук наамы берилген.

2007-жылы Ош мамлекеттик юридикалык институтунун тилдер кафедрасына кафедра башчысы кызматына которулуп, бүгүкү күнгө чейин эмгектенип келе жатат.

2019-жылы Ош МЮИнин атайын кеңсе бөлүмүнүн башчысы кызматында иштеген.

Исабеков Ильяс Ниязбекович илимий-иштерде да жигердүү эмгектенүүдө. Ал «Чаткал өрөөнүнүн топонимиясы» деген темада докторской диссертациясынын үстүндө эмгектенүүдө. Илимий консультанты болуп доктор филология илимдеринин доктору, профессор К.З.Зулпукаров дайындалган.

Билим берүү багытындагы жетишкендиктери үчүн мен Ош МЮИнин, ЖАМУнун ардак грамоталары менен, 2010-жылы Кыргыз Республкасынын Билим берүү министрлигини Ардак грамотасы менен, 2016-жылы Кыргыз Республкасынын билим берүүнүн мыктысы төш белгиси, 2020-жылы мугалимдер күнүнө карата Ош шаарынын мэриясынын  Ардак грамотасы менен сыйланган.

И. Н. Исабеков тарабынан 50дөн ашык илимий макалалар, «Орус филологиясы», адистигине арналган бир   орус тилинин практикалык курсу жана юристер үчүн орус тилинин практикалык курсу жана орус-кыргыз терминологиялык сөздүк жарыяланган. Ал сабакты жогорку илимий- методикалык деңгээлде өтөт.


Deprecated: File Theme without sidebar.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a sidebar.php template in your theme. in /var/www/vhosts/oshgui.kg/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5579