Укук таануу кафедрасы

Жаңылыктар

Тарбиялык иштери

Окуу-усулдук иштери

Илимий-изилдөө иштери

Эл аралык байланыштар

Кафедранын структурасы

Профессордук-окутуучулук курам

Максаттары, миссиясы жана милдеттери

 • профессордук – окутуучулук жамааттын окуу – усулдук ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү.
 • окуу процессин камсыз кылуу, окуу-усулдук илимий эмгектерди колдонмолорду чыгаруу,
 • профессордук – окутуучулук жамааттын илимий потенциялын жогорулатуу.
 • окуу семинардык иш чараларды окутуучулар арсында өткөрүү,
 • окуу – усулдук колдонмолорду, илимий макалаларды, мыкты сабак иштелмелерин басмадан чыгарууну колго алуу;
 • окутуучулардын, өзгөчө жаш окутуучулардын тажрыйбаларын, билим берүүдөгү чыгармачылыгын, квалификациясын жогорулатууга камкордук кылуу;
 • окутуу-тарбиялоо ишинде республикалык, же аймактык эл агартуунун мыктылары, мыкты усулчулар, мыкты педагогдор менен жолугушуу- баарлашууларды, төгөрөк столдорду үзгүлтүксүз уюштуруу;
 • кафедра окутуучуларын илимий-изилдөө потенциалын жогорулатууга шарт түзүп берүү:
 • ачык сааттарды, тегерек столдорду, дебаттарды өткөрүү менен студенттердин билимге кызыгуусун арттыруу.
 • студенттерге сапаттуу жана татыктуу билим берүү,
 • студенттерди улууну урматтоого, кичүүнү ызаттоого, ыймандуулука чакыруу, үйрөтүү.
 • студенттердин окуу потенциялын жана билим алуу мүнкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү максатында окутуунун технологияларын өркүндөтүү.
 • жогорку билим берүү менен адистердин квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле жогорку квалификациялуу адистерди жана кадрларды даярдоо.
 • мамлекеттин интеллектуалдык потенциялын жогорулатууда, калк арасында билимдерди жайылтуу.
 • коомдук маданий жана илимий баалуулуктарын сактоо жана өнүктүрүү.
 • студенттерди бүгүнкү күндүн талабына ылайык калыптандыруу максатында тарбиялык иштерди жүргүзүү.
 • алдыңкы кесиптин ээлерин чыгаруу менен калктын билим денгээлин жогорулатууга салым кошуу;
 • окутуу, табиялоо иштеринин деңгээлин жогорулатуу үчүн техникалык каражаттарды, окутуунун жаңы ыкмаларын, тарбиялоонун салттык эмес усулдарын практикалаштырып, окутуп-тарбиялоонун традициялык усулдары менен шайкештикте иш алып барууну күчөтүү;
 • окутуунун жаны технологиясын, сынчыл ойломдуу өстүрүүчү ар түрдүү тренерлер, мастерлер жана психологдор менен өткөрүлүүчү семинарларга, тенингдерге активдүү катышууну күчөтүү;
 • укук коргоо, сот, прокуратура органдары менен түздөн-түз байланышты күчөтүү жана бекемдөө;
 • теориялык билими практикада шайкеш келген, учурдун талабына жооп берген адистерди даярдоо.Адилеттүү, демилгелүү, билимдүү, укук таануунун бардык багыттарында өзүнүн билимин жана тажрыйбасын көрсөтө алган эмгекчил, элдин укуктук абалын коргогон, муктаждыктарын камсыз кыла алган, чыныгы адисти даярдоо.

Тарыхы

Ош мамлекеттик юридикалык жана юридикалык институтунун ректорунун буйругунун негизинде «Укук таануу» кафедрасы т.и.к. Профессор Токторова Е.С. 2012-жылдын 29-августундагы № 05-15Ү153 үчүн.

Кафедра 030505 «Укук таануу» окуу багытынын бир бөлүгү болуп саналат, анын алкагында ал түзүлүп, колледждин студенттеринин кесиптик юридикалык билимге ээ болушун камтыйт.

ОшМЮИ нун Юридикалык колледжинин окуу-методикалык, илимий структуралык бөлүмү болуп саналат.

      «Укук таануу» кафедрасынын негизги максаты – эмгек рыногунда компетенттүү, квалификациялуу, атаандаштыкка жөндөмдүү жана суроо-талапка ээ кызматкерди даярдоо, орто атайын билим алуу аркылуу инсанды калыптандырууда зарыл болгон маданий, этикалык жана интеллектуалдык керектөөлөрдү канааттандыруу.

Түзүлгөндөн бери кафедраны төмөнкүлөр жетектеп келүүдө:

 • 2012-жылдын сентябрынан 2013-жылдын мартына чейин – юридика илимдеринин кандидаты, доцент Татенова М.Б.,
 • 2013-жылдын марты – 2015-жылдын апрель айлары – ю.и.к., доцент
 • Орозбаева Г.
 • 2015-жылдын апрель – сентябрь айлары  ю.и.к, доцент Калдырова К.А.
 • 2015-жылдын сентябрь – 2016-жылдын апрель айлары – ю.и.к., доцент Ураимова Т.А.
 • 2016-жылдын апрель айынан баштап кафедраны юридика илимдеринин кандидаты, доцент Орозбаева Гүлмира Бексултановна жетектейт.
 • 2018-жылдын 1-февралында кафедра башчылыгына ю.и.к., доценттин милдетин аткаруучу Эрматова Асель Кудайбердиевна дайындалды.

 

«Укук таануу» кафедрасынын окуу жүгү жылына 17704 сааттан кем эмес. Алардын ичинен: күндүзгү бөлүмдө 12352 саатка жакыны; сырттан окуу белумунде — 5352 саат.

Окутуучу дисциплиналар:

 1. Мамлекеттин жана укуктун теориясы
 2. Чет өлкөлөрдүн мамлекеттеринин жана укуктарынын тарыхы
 3. Ата мекендик мамлекеттин, укуктук тарыхы.
 4. Укук коргоо органдары
 5. Конституциялык укук
 6. Жарандык укук
 7. Жазык укугу
 8. Административдик процедуралык укук
 9. Эмгек укугу
 10. Турак жай укугу
 11. Үй-бүлөлүк укугу
 12. Каржы укугу
 13. Жазык процессесуалдык укугу
 14. Жарандык процессуалдык укугу
 15. Ишкердуулук укук
 16. Шайлоо укугу
 17. Экологиялык укук
 18. Салык укугу
 19. Нотариат
 20. Коркунучу аз жосундар

 

Укук таануу кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы 30 окутуучу: алардын 5 юридика илимдеринин кандидаттары, 13сы улук окутуучу жана 8 окутуучу. 4 окутуучу стажер.Мугалимдер жогорку жана орто окуу жайларында чоң тажрыйбага ээ.

Кафедранын негизги функциялары:

 • Окуу планында көрсөтүлгөн жана кафедрага бекитилген дисциплиналар боюнча Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык лекцияларды, практикалык жана семинардык сабактарды өткөрүү;
 • Практиканын бардык түрлөрүн уюштурууну жана натыйжалуу өткөрүүнү камсыз кылуу;
 • Компетенттүү мугалимдер тарабынан курстук иштерди көзөмөлдөө;
 • Студенттердин билим деңгээлин семестрлер боюнча ар кандай формада текшерүү
 • Мугалимдердин илимий-изилдөө иштерин пландаштыруу жана уюштуруу;
 • Маалыматтык материалдарды, усулдук жана окуу адабияттарын басып чыгарууну ишке ашыруу
 • Окуу куралдарын, окуу китептерин басып чыгаруу үчүн талкуулоо жана сунуштоо;
 • Тажрыйба алмашуу жана квалификацияны жогорулатуу максатында башка окуу жайлары жана уюмдары менен биргелешкен конференцияларды жана иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү.

Кафедра башчысы тууралуу маалымат

  Эрматова Асель Кудайбердиевна  «Укук таануу» кафедрасынын  доц.м.а  2021-2022- окуу жылына бекитилген окуу жүктөмү  683 саатты түзөт.

Ал «үй-бүлө укугу», «Салык укугу», «Нотариат» «Жарандык процессуалдык укугу» предметтеринен сабак берет. Курстук иштерге жана практикаларга жетекчилик кылат. Өз ишмердүүлүгүн учурунда ал өзүн студенттерди окуганга талапты каттуу койгон  чынчыл, эмгекчил, жана жогорку денгээлдеги лектор катары көрсөтө алды.

Эрматова Асель Кудайбердиевна аталган предметтер боюнча жумушчу программаларды, силлабусту  түзүп, тесттик материалдарды, модулдук  жана сынактык суроолорду иштеп чыкты. 2021-жылдын ноябрь айында «үй-бүлө укугу» предметинен «Усыновление ребенка в КР» деген темада  ачык сабак өтүп берди.

            Эрматова Асель  өзүнүн илимий – педагогикалык  билимин өркүндөтүү үстүндө тынымсыз аракеттенет.  Өзүнүн педагогикалык эмгек жолунда бир нече илимий макалаларды жана илимий окуу-усулдук колдонмолор жарыкка чыккан.

 • «Кыргыз Республикасындагы укуктук салттардын укуктук булактарынын системасынын ролу » Известия Вузов № 12, 2016
 • «Укуктук системада соттук прецеденттин ролу » Известия Вузов № 12, 2016,
 • «Преступления против личности по уголовному праву» Окуу курал Б.2016,
 • «Баалуу кагаздардын жалган зээрчиликтин предмети катары аныкталуусу» Известия Вузов № 11, 2018,
 • « Медицина ишмердүүлүгү чөйрөсүндөгү коомдук мамилелерди укутук жөнгө салуу» Известия Вузов № 11, 2018,
 • «Чет өлкөлүк мамлекеттеринин жана укуктарынын тарыхы» Окуу курал Б.2019

  Жана илимий-практикалык  семинарларга жана конференцияларга  катышып, өзүнүн теориялык билимин тереңдетүү менен билими  аркылуу кесиптештеринин жана студенттердин арасында сый-урматка ээ.

         Эрматова Асель Кудайбердиевна  өзүнүн педагогикалык иш жолунда өзүн мыкты адис катары, ар дайым өзүнүн билимин өркүндөтүүдө ар кандай окуу-усулдук конференция, семинарларга катышып келет:

 • For successful participation in the reading and writing for critical thinking proect is a 24-hour of study in advanced pedagogical practices 5.07.2005.
 • « Проведение независимой аккредитации программ и организации профессионального образования» аттуу окутуу семинар-тренинке ААОПО  катышып  сертификатка ээ болду 30.05. 2017,
 • « Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери» темасы боюнча окутуу тренинке катышып  сертификатка ээ болду 05.06.  2017,
 • «Билим сапатын камсыздоодо лицензиялоонун жана аккредитациялоонун ролу» аттуу окутуу семинарына катышып  сертификатка ээ болду 28-29 май 2019,

         Эрматова Асель  Юридикалык колледждин, институттун, шаардын жана облусттун денгээлинде өткөрүлгөн иш-чаралардын активдүү катышуучусу.

         Эрматова Асель Кудайбердиевна “Укук таануу” кафедрасынын башчылык кызматына конкурска катышууга кесиптик жана ишмердик сапаттары жетиштүү деп айта аламын.


Deprecated: File Theme without sidebar.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a sidebar.php template in your theme. in /var/www/vhosts/oshgui.kg/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5579