Китеп кана

Ош мамлекеттик юридикалык институт

Илимий китепкана

       Ош МЮИнун  търт окуу корпустарында жалпы билим бер багытында адистиктерди ъздъштр чн азыркы мезгилге ылайык чоё китепкана тзлгън.  

 Китепкана компьютер, басып чыгаруучу ксерокс, стол, стул жана  башка буюмдар  менен  камсыздалган.

Китепканада жалпы студенттердин, профессор-окутуучулардын билим жана илим сапатын  жогорулатуу  чн окуу китептер, окуу усулдук  эмгектер, създктър, басма съз бетиндеги журналдар, газеталар менен камсыздалган.

 ОшМЮИнин илимий китепканасы студенттердин жана мугалимдер жамаатынын керектъълоърн канааттардырарлык  абалда  камсыз  кылууда.

   Китепкана 4 окуу залдар  жана йгъ, берлуч бълумдърдън турат.

    Окурмандар менен окуу залдарда, йгъ бериллч бълумдърдъ жекече  жана жалпы трндъ тейлъъ жргзлът.

    Китеп кананын негизги максаты болуп китеп фондун толуктап туруу  эсептелет.

     Илимий китепкананын  китеп фонду  45 минден ашык  экз. тзът.

 

         Илимий доктордук, кандидаттык диссертациялар, авторефераттар  адистикке байланыштуу  стенддине  жайланышкан.

Илимий конференцияларда  атайын илимий  къргъзмъс ъткъзлът.

 Тематикалык папкаларга Жогорку Кеёеш жана саясат коомдук ишмерлердин, укук таанучулардын, илимпоздордун эмгектери, баяндамалары, басма бетине жарык къргън журналдар, газеталар чогултууда.  

Китепканада окурмандарга маалымат берү, алуу,  библиографиялык  кеёешме  ишин  жүгүз  уюштурулган.

                      

         Китепкана жалпы жамааты жана илимий изилдъъ ишине кызыккан муундарга  кандидаттык, доктордук  диссертациялардын авторефератын жана бтрчлърдн эё мыкты баага ээ болгон, диплолмдук иштеринин, «Биздин окумуштуулардын эмгектери»  деген  къргъзмъс  аркылуу тааныштырылат.

                   Ош МЮИнун  търт окуу корпустарында жалпы билим бер багытында адистиктерди ъздъштр чн азыркы мезгилге ылайык чоё китепкана тзлгън.  

 Китепкана  компьютер, басып чыгаруучу ксерокс, стол, стул жана  башка буюмдар  менен  камсыздалган.

Китепканада жалпы студенттердин, профессор-окутуучулардын билим жана илим сапатын  жогорулатуу  чн окуу китептер, окуу усулдук  эмгектер, създктър, басма съз бетиндеги журналдар, газеталар менен камсыздалган.

          Китепкана жалпы жамааты жана илимий изилдъъ ишине кызыккан муундарга  кандидаттык, доктордук  диссертациялардын авторефератын жана бтрчлърдн эё мыкты баага ээ болгон, диплолмдук иштеринин, «Биздин окумуштуулардын эмгектери»  деген  къргъзмъс  аркылуу тааныштырылат.

 

          Ош МЮИнин илимий китепканасынын структурасы:

 -Директор

-окуу залы жана абонемент, башкы корпус №1

-окуу залы жана абонемент, Соттук-прокурордук факультет №2

-окуу залы жана абонемент, Юридикалык колледж №3

-окуу залы жана абонемент, Жатакана №4

               

           Ош мамлекеттик юридикалык институт

                                    Башкы корпус
                            
  
                            

                            

                            

                            

                            

                     Сот-прокурордук китеп кана

                            

                            

                           

            Юридикалык колледждин китеп канасы