Наука

Ош мамлекеттик юридикалык институтунда «Кыргыз  элинин руха­ний, адеп-ахлактык жана дене  тарбия­сынын баалуулуктары» аттуу биргелешкен чөлкөмдүк илимий-практи­калык конференция өттү.

 

  Бүгүн 2021-жылдын 28-майында  Ош мамлекеттик юридикалык институтун­да «Кыргыз элинин руха­ний, адеп-ахлак­тык жана дене тарбия­сынын баалуулуктары» аттуу сту­дент­­тер, магис­трант­тар, аспиранттар менен ОПК биргелешкен чөлкөмдүк или­мий-прак­ти­­калык кон­фе­рен­ция уюштурулуп, өткөрүлдү. Конфе­рен­ция өз мак­са­тына жетүү үчүн төмөн­кү негизги багыт­тар­да иш алып барды:

1.   Кыргыз элинин улуттук тарбиясынын идеалдары, руха­ний, адеп-ах­лак­тык жана дене тарбия­сынын  баалуулуктары.

2.    Азыркы жаштарда руханий, адеп-ахлактык, дене тарбия маселеле­рин өнүк­түрүүнүн максаттары, милдеттери жана укуктук негиздери.

3.    Гуманитардык жана так илимдердин көйгөйлүү маселелери

    Бүгүнкү конференцияга баардыгы болуп 125, а.и. 49 сырттан кел­ген өкүл­дөр­дүн илимий доклад­да­ры кат­та­лган. Биргелешкен чөлкөмдүк или­мий-прак­ти­­калык кон­фе­рен­цияга 63 ОПК, 6 аспирант, 6 магистрант жана 49 студент катталды. Аталган иш чаранын программасына ылайык сту­денттер, магистранттар, аспиранттар жаш илимпоздор, изденүүчүлөр, калыптан­ган окумуштуулар пленардык жана сек­циялык жыйындарда или­мий баян­дама жаса­шты. Кон­ференцияда Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын  жогорку окуу жай­ларынын өкүлдөрү, баян­дамалардын  авторлору маани-маңызы бай өз табылгалары, олуттуу ой­лору, омоктуу пикирлери, конструк­тив­дүү су­нуш­­­тары менен кызыктуу болгон илимий бил­ди­рүүлөрүн сунушташты.

    Конференциядагы мыкты баяндамачылар катарында Бабаева Х.С., Кеңеш­бек кызы Эльмира, Шералиев А.Ш. (БатМУ), Юлдашев К.К., Кудаярова Б.А., Ат­то­курова М., Сүйүнбаев Т., (К.Токтомаматов атындагы ЭАУ), Абды­манапова К.,  Маматалиев Д., Бекболот кызы Айчолпон (Б.Сы­ды­ков атындагы КӨЭАУ), Кал­мур­заев Б.А., Алманбетов Ж.Т., Сайдинов Н.С. (ИИМ РОБ  ОФ), Кы­быева З.Ж., Молдоматов А.Т.,  Пирматов Э., Абдыкалыкова А. (ОшМЮИ) ж.б. атоо­го болот.

   «Кыргыз элинин руха­ний, адеп-ахлак­тык жана дене тарбия­сынын баалуулуктары» аттуу сту­дент­­тер, магис­трант­тар, аспиранттар менен ОПК биргелешкен чөлкөмдүк или­мий-прак­ти­­калык кон­фе­рен­ция­нын катышуучу­лары өз ишинин акырында бир катар иштиктүү сунуштарды камтыган атайын резолю­ция кабыл алды.

_______________________________________________________________________________________

Конференциянын рограммасы

____________________________________________________________________

2021-жылы 28-майда  Ош мамлекеттик юридикалык институтунда өткөн  «КЫРГЫЗ  ЭЛИНИН РУХА­НИЙ, АДЕП-АХЛАКТЫК ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯ­СЫНЫН БААЛУУЛУКТАРЫ» аттуу биргелешкен чөлкөмдүк илимий-практи­калык конференциянын

РЕЗОЛЮЦИЯСЫ

 

     Ош мамлекеттик юридикалык институту «Кыргыз элинин руха­ний, адеп-ахлак­тык жана дене тарбия­сынын баалуулуктары» аттуу сту­дент­­тер, магис­трант­тар, аспиранттар менен ОПК биргелешкен чөлкөмдүк или­мий-прак­ти­­калык кон­фе­рен­ция­сын 2021-жылдын 28-майында  уюш­­­­ту­руп өт­көрдү. Конфе­рен­ция өз мак­са­тына жетүү үчүн төмөн­кү негизги багыт­тар­да иш алып барды:

1.   Кыргыз элинин улуттук тарбиясынын идеалдары, руха­ний, адеп-ах­лак­тык жана дене тарбия­сынын  баалуулуктары.

2.    Азыркы жаштарда руханий, адеп-ахлактык, дене тарбия маселеле­рин өнүк­түрүүнүн максаттары, милдеттери жана укуктук негиздери.

3.    Гуманитардык жана так илимдердин көйгөйлүү маселелери

    Бүгүнкү конференцияга баардыгы болуп 125, а.и. 49 сырттан кел­ген өкүл­дөр­дүн илимий доклад­да­ры кат­та­лган. Биргелешкен чөлкөмдүк или­мий-прак­ти­­калык кон­фе­рен­цияга 63 ОПК, 6 аспирант, 6 магистрант  жана 49 студент катталды. Аталган иш чаранын программасына ылайык сту­денттер, магистранттар, аспиранттар жаш илимпоздор, изденүүчүлөр, калыптан­ган окумуштуулар пленардык жана сек­циялык жыйындарда или­мий баян­дама жаса­шты. Кон­ференцияда Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынын  жогорку окуу жай­ларынын өкүлдөрү, баян­дамалардын  авторлору маани-маңызы бай өз табылгалары, олуттуу ой­лору, омоктуу пикирлери, конструк­тив­дүү су­нуш­­­тары менен кызыктуу болгон илимий бил­ди­рүүлөрүн сунушташты.

    Конференциядагы мыкты баяндамачылар катарында Бабаева Х.С., Кеңешбек кызы Эльмира, Шералиев А.Ш. (БатМУ), Юлдашев К.К., Кудаярова Б.А. Ат­то­курова М., Сүйүнбаев Т., (К.Токтомаматов атындагы ЭАУ), Абдыманапова К.,  Маматалиев Д., Бекболот кызы Айчолпон (Б.Сы­ды­ков атындагы КӨЭАУ), Кал­мур­заев Б.А., Алманбетов Ж.Т., Сайдинов Н.С. (ИИМ РОБ  ОФ), Кы­быева З.Ж., Молдоматов А.Т.,  Пирматов Э., Абдыкалыкова А. (ОшМЮИ) ж.б. атоо­го болот.

    Чөлкөмдүк илимий-практикалык конференциянын катышуу­чу­ла­ры акыр­кы жыл­дардагы глобалдык ааламдашуу жараянынын алкагындагы улуттук, мам­ле­кет­тик деңгээлдеги эң маа­ни­лүү маселелердин бири - улуттук руха­ний, адеп-ахлактык жана дене тарбиясындагы баалуулуктарды сак­тоо, ата-баба­лар­дын кылымдар бою калып­тан­ган мурас­тарын улантуу болуп калганы талашсыз экендигин баса белгилешет. Учурда дүйнө жүзү бир тара­бы­нан ар түрдүү өнүгүү жа­рая­нына кириптер болуп жатса, бир тара­бынан кес­кин аксап, түрдүү тетири жагдайларга дуушар болуп жатканын белги­лешет.

      Аталган конференциянын катышуучулары аалам­дашуу жараяны кыргыз коом­чу­лу­гунун жалпы өнүгүүсүнө да бир катар терс таасирин тийгизип, коомубузга, ата салтына, руханий мурастары­бызга, адеп-ахлагыбызга жат көрүнүштөр көбүрөөк орун алып, кыргыз коомчулугунун тынчын алып жаткандыгын баса белгилешти.  

     Дал ушул багытта конференциянын катышуучулары аталган маселелерге кеңири саресеп салышып, өз табылгалары менен бөлү­шүштү. Жаш жана таанымал окумуш­туу­лар, адистер, аспи­ранттар, талапкерелер, магистранттар жана студент­тер кыргыз элинин улуттук тарбиясынын идеалдары, руха­ний, адеп-ах­лактык жана дене тарбия­сынын  баалуулуктарын, азыркы жаштардын руханий, адеп-ахлактык, дене тарбия маселеле­рин өнүктүрүүнүн максат­та­рын, милдеттерин жана укуктук негиздерин, алар менен катар азыркы гума­ни­тардык, так илимдердин көйгөйлүү маселелерин кеңири тал­куу­лашты.

     Конференциянын максаты аталган маселелерге терең көңүл буруп, ар тарап­туу баа, сунуштарды берүүгө аракет кылуу, комплекстүү изилдөө, не­гиз­ги көйгөйлөргө саресеп салуу болуп эсептелет.

   Кыргыз элинин руха­ний, адеп-ахлактык жана дене тарбия­сынын баалуу­лук­та­ры­нын артыкчылыктарын, кээ бир мүчүлүштүктөрүн талкууда, илимий-практика­лык жактан талдоодо бүгүнкүдөй илимий-прак­ти­калык конфе­рен­ция­лардын орду, ролу зор экенин баса белги­леп, каты­шуу­чулар төмөнкү сунуштарды киргизебиз:

1.     Кыргыз мамлекетинин инсандарын руханий, адеп-ахлактык өнүктүрүү, байы­туу, дене тарбиясын өркүндөтүү маселелери өлкөнү руха­ний кризистен алып чыгуу­га багытталган жаңы улуттук стра­тегиялык кадам катары караса болот.

2.     Ар бир инсандын руханий баалуу­лук­тарынын башаты үй-бүлөдөн башталаа­рын, жер-жерлерде, коомдо, айыл өкмөттө­рүн­дө, мектептерде, окуу жайларда кенен, терең түшүндүрүү милдет. Мындай кадам­дар элибиздин аң сези­мин ойготууга шарт түзөт. Бул багытта жаштардын тарбия ишин КР ББИМ, ИИ, СС, ММСЖС ми­нис­трлик­тери менен бирге алып баруу максатка ылайык.

3.     Улуттук руханий баалуулуктарды колдонуу менен ар бир ин­санды, айрыкча жаштардын дене тарбиясын өкүндөтүп, аларды бекем ден-соолукта, сергек жашоого үндөө, ага жетишүү ар бир инсандын мил­де­ти болуусу керек.

4.     Улууттук баалуулуктардын бири болгон “Улууга урмат, кичүүгө ызат” жөрөл­гөсүн кеңири жайылтуу жана колдоо абзел.  Жаштарды, улут келечегин тарбиялоодо ата-эненин балдар үчүн, алар кары­ганда балдардын ата-эне үчүн, инсандардын мам­лекет алдындагы жоопкерчилигинин мыйзамдык жагын күчөтүү керек.

5.     Азыркы маалымат технологияларынын баардык мүмкүнчүлүктөрүн кеңи­ри прайдаланып, учурдагы кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн улуттук руханий баалуулуктарыбызды, ата-бабалардан калган мурастары­бызды, адеп-ахлахыбызды, ыймандуулугубузду, таалим-тарбиябызды кеңири жайылтуу максатында ар  түрдүү ММК катарында радио, телевидение, кинематография ж.б.башка формаларын кол­донуу менен көркөм өнөрдүн алып жүрүүчүлөр аркылуу, заманбап тарбиялык маа­ни­деги маалыматтарды – ролик, кыска метраж­­дуу тасма, насыят катары, элге кеңири тартуулоо сунушталат.

ОшМЮИнин алдында өткөн эл аралык илимий-практикалык

конференциянын катышуучулары