ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Кабыл алынуучу документтер
1. Жалпы республикалык тесттин талону (11-класстын базасындагыларга);
2. Орто билим жънүндъ аттестат;
2. Юридикалык колледж үчүн толук эмес орто билим  жънүндъгү күбълүк (9-кл.);
3. Жогорку билими менен  - жогорку билими тууралуу диплом (тп нускасы) тиркемеси менен нотариус тарабынан тастыкталган къчүрмъсү;
4. 063-формасындагы медициналык малым кат 9-класстар үчүн;
5. 3x4 ълчъмүндъгү 6 даана сүрът;
6. Паспорт жана аскердик билет (къчүрмъсү).