Библиотека

Ош мамлекеттик юридикалык институт

Илимий китепкана

        Ош МЮИнин  търт окуу корпустарында жалпы билим бер\ багытында адистиктерди ъздъштр\ чн азыркы мезгилге ылайык чоё китепкана тзлгън.        

 Китепкана  компьютер, басып чыгаруучу ксерокс, стол, стул жана  башка буюмдар  менен  камсыздалган.

Китепканада жалпы студенттердин, профессор-окутуучулардын билим жана илим сапатын  жогорулатуу  чн окуу китептер, окуу усулдук  эмгектер, създктър, басма съз бетиндеги журналдар, газеталар менен камсыздалган.

         Ош МЮИин илимий  китепканасы  студенттердин жана  мугалимдер  жамаатынын керектъълърн  канааттандыраарлык  деёгээлде   камсыз  кылууда.

         Негизинен Ош МЮИнин окуу корпустарында 4 китепкана  окуу залдары  жана абонементтик бълмдър менен жайгашкан.

Окурмандар менен окуу залдарда, йгъ берилл\ч бълумдърдъ жекече  жана жалпы трндъ тейлъъ жргзлът.

         Китепкананын негизги максаты болуп китеп фондун жаёы басылмалар менен  толуктап туруу  эсептелет.

Илимий китепкананын  китеп фонду  40 минден ашык  экз. тзът.


         Ош МЮИнин башкы корпусундагы китепканада атайын стенд орнотулган, анда профессор-окутуучулардын  доктордук, кандидаттык диссертациялары, авторефераттар    жайланышкан.

Ар кандай иш чараларга байланыштуу илимий конференцияларда  атайын илимий  къргъзмълър  ъткъзлп турат.

 

        Тематикалык папкаларга Жогорку Кеёеш жана саясий коомдук ишмерлердин, укук таануучулардын, илимпоздордун эмгектери, баяндамалары, басма бетине жарык къргън журналдар, газеталар чогултулууда. 

Китепканада  окурмандарга  маалымат  бер\, алуу  библиографиялык  кеёешме  ишин  жргз\  уюштурулган.

        

         Китепкана жалпы студенттерге  жана илимий изилдъъ ишине кызыккан  муундарга  кандидаттык, доктордук  диссертациялардын авторефераттарын жана бтр\члърдн эё мыкты баага ээ болгон дипломдук иштерин,  «Биздин окумуштуулардын эмгектери»  деген  къргъзмъс  аркылуу тааныштырат.

         Ош МЮИнин илимий китепканасы бардык бълмдърд: профессордук-окутуучулук составын, студенттерди жана башка категориядагы окурмандарды керект\ адабияттар менен толук камсыз кылууну къздъйт.

Бгнк кндъ Ош МЮИнин илимий китепканасы юридикалык жаёы адабияттар, жабдуулар менен камсыз болгон.

 Ош МЮИнин бардык корпустарындагы 4 китепкана окуу залдарында, абонементтик бълмдърндъ компьютерлер жана къчрмъ аппараттар толук иш алып барышууда, ошондой эле Интернет информациялык ресурстары колдонулууда.

 

          Ош МЮИнин илимий китепканасынын структурасы:

 -Директор

-окуу залы жана абонемент, башкы корпус №1

-окуу залы жана абонемент, Соттук-прокурордук факультет №2

-окуу залы жана абонемент, Юридикалык колледж №3

-окуу залы жана абонемент, Жатакана №4