Об отделах магистратуры и аспирантуры

Илим жана Аспирантура бөлүмү тууралуу маалымат

 

2017-18-окуу жылынан баштап КР ББИМ 29-сентябрда­гы №1244/1 буйругуна ылайык ОшМЮИ­нин алдындагы аспирантура бӨлмн ачууга укук алдык. Аталган буйрукка ылайык биз төмөнкү адистиктер боюнча аспи­рант­тарды даярдай алабыз:

1.  12.00.08 - Кылмыш жаза укугу жа­на кри­минология, кылмыш жаза ат­ка­руу укугу;

2.   12.00.09 кылмыш процесси; криминалистика; ыкчам издӨӨ ишмер­дүүлүгү;

3.  12.00.11 - Сот бий­лиги, про­ку­­рордук көзөмөл, укук коргоо органдары­нын ишмер­үүд­үл­үгүн уюштуруу;

    

     Биз болочок адисти калыптандырууга, илимий потенциалын жогорулатууга, жаш адистерге илимий-изилдөө иштерине тиешелүү шарттарды түзүү, институт тарабынан ар тараптуу жардамдарды көрсөтүү ирээтинде ОшМЮ­инин аспирантурасы жандандыруу максатында «ОшМЮИнин аспирантурасы тууралуу Жобосун» иштеп чыгып, бекиткен.

     2020-21-окуу жылына  ОшМЮИнин аспирантурасынын сырттан окуу бөлүмүнө кабыл алуу жүргүзүлдү.

Азыркы учурда Илим жана аспирантура бөлүмү өз ишмердүүлүгүн улантып, аспиранттарды кабыл алып жана окутууда.

 

 

Илим жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы

Жаасынбек кызы Айнура 

МАГИСТАРТУРА  ЖАНА АСПИРАНТУРА  БЪЛ/МДЪР/  ТУУРАЛУУ

 

      2015-16-окуу жылынын башында ОшМЮИнин алдында «Магистратура» бөлүмү ачылып, ага алгачкы    22 магистрант  2 академтайпада 2 магистрдик программада кабыл алынып, учурда билимин улантууда.

      1-магистрдик программа «Мамлекеттик укуктук ишмердүүлүк»;

   2-магистрдик  программа    «Кылмыш-жаза процесси, сот бийлиги, прокуратура жана адвокатура». Быйыл магистранттардын биринчи бүтүрүүчлър окуусун аяктайт жана диссертациялык иштерин коргошот.

      Тилекке каршы, мурда белгил болгондой бизде 2015-2-17-окуу жылдары бир нече жолу мурдагы аспи­рантура бълмн жандандырууга тынымсыз аракеттер  болгон. Бирок, 2015-2016-окуу жылында бул аракет толук ишке ашпай калды. Ошентсе да биз ОшМЮИнин алкагында  аспирантура бълмн жандандыруу боюн­ча КР ББИМ илимий бълмнъ кайра-кайра уруксат алуу маселеси менен кайрылуудабыз.

    Бир эмес, бир нече жолу КР ББИМ тздън-тз кайрылып жатып, тштктъг жалгыз адистешкен юри­дикалык окуу жжайга аспирантура бълмн ачуу зарыл экендигин баса кърсътп жатып, акыры ийгиликке жетиштик.  2017-жылдын сентябр айындагы министрликтин коллегия­сында  бизде аспирантура бълмн ачуу маселеси коюлуп, оё жагынан чечилди.

    Эми биз, 2017-18-окуу жылынан баштап КР ББИМ 29-сентябрда­гы №1244/1 буйругуна ылайык ОшМЮИ­нин алдындагы аспирантура бълмн ачууга укук алдык. Аталган буйрукка ылайык биз тъмънк адистиктер боюнча аспи­рант­тардыы даярдай алабыз:

1.  12.00.08 - Кылмыш жаза укугу жа­на кри­минология, кылмыш жаза ат­ка­руу укугу;

2.   12.00.09 кылмыш процесси; криминалистика; ыкчам издъъ ишмер­д­лг;

3.  12.00.11 - Сот бий­лиги, про­ку­­рордук къзъмъл, укук коргоо органдары­нын ишмер­д­л­гн уюштуруу;

    Ошондой эле та­лап­ка ылайык ОшМЮИнин алдында КР ЖАК тааный турган, юриспру­ден­ция тармагы боюнча аспиранттарга кандидаттык минимумдарды ъзбздъ тап­шы­­руу­га уруксат берн да суранып жатабыз.  Анткени буга чейин ОшМЮИнин кан­дидаттык минимдумарды кабыл алуу боюнча укугу  болгон эмес.

     Биз болочок адисти калыптандырууга, илимий потенциалын жогорулатууга, жаш адистерге илимий-изилдъъ иштерине тиешел шарттарды тз, институт тарабынан ар тараптуу жардамдарды кърсът иретинде ОшМЮ­инин аспирантурасы жандандыруу максатында «ОшМЮИнин аспирантурасы тууралуу Жобосун» иштеп чыгып, бекитип, бгнк кндъ ъз ишмердлгн баштоого даяр турат.  Бул максаттарда биз кандидаттык минимумдардын окуу программаларын да даярдап койдук.   Ъзёздъргъ маалым болгон­дой КР Ъкмътнн №542 токтомуна ылайык «юриспруденция» тарма­гы­нын баардык  адистиктери боюнча илимий даражага талапкелер (темасы жана иликтъълър 2015-ж. 30 августу­на чейин бекитилгендерден башкасы) мил­детт трдъ аспирантураны окуп, бтрс абзел. Демек, бул багытта да тиешел иштер жргзлдъ. 

     2017-18-окуу жылына  ОшМЮИнин аспирантурасынын сырттан окуу бълмнъ кабыл алуу жргзлдъ.

2016-17-жж. ИЛИМИЙ НААМДАРГА СУНУШТОО,  КР  ЪКМЪТ/Н/Н АЛДЫНДАГЫ  ЖАК  ИЛИМИЙ ТЕМАЛАРДЫН  РЕЕСТРЛЕРИН  СУНУШТОО  ТУУРАЛУУ.

   Отчеттук мезгилде биз КР ЖАК менен да тиешел иштерди алып бардык. ОшМЮИде баардык шарттар  - мамлекеттик аттестациялык комиссиянын лицензия­сы, сапаттуу ОПК, тиешел илимий изилдъъ база, илимий лабораториялар, КР(С)У менен биргеликтеги 3 шифр менен кандидаттык, доктордук илимий даража алуу чн Атайын Кеёеш тзлгън­д­гн, магистратура тзлгънн, жыл сайын ЖАК талабына ылайык рецензия­ланган журналдарга биздин ОПК илимий макалалары жарык къръърн эске алуу менен КР ЖАК търагасы А. Мавляновго бир нече жолу тъмънк маселелер менен кайрылып, кээ бирлерин биздин пайдага чечгъ аракет кылдык: 

1.    ОшМЮИ доценттик, профессордук наамга сунуштоо укугун алууга;

2.    кандидаттык минимумдарды кабыл алууга укук берилген жогорку окуу жайлардын катарына кошууга;

3.    Юридикалык жана коомдук илимдер боюнча ЖАК сунуштаган жетектъъч жана оппонент болуучу уюм­дар­дын катарына киригизгъ;

4.     ОшМЮИнин алдында аспирантураны кайра жандандырууга жана кандидаттык минимумдарды кабыл алууга  уруксат бергъ;

5.     Бир катар юридикалык илимдин кандидаттарына илимий  жетекчи болууга укук бергъ;

6.     Юридикалык эмес багыттардагы диссертациялык темаларды да  биздин институттка бекитип бергъ;

7.     ОшМЮИде бекитилген диссертациялык иштердин реестрин – темаларын бекитип бер чн бир нече жолу кайрылдык.

      Ректораттын иш аракекттеринин натыйжасында КР  ЖАК  азырынча доценттик, профессордук наамга сунуштоо укугун берди. Калган маселелер боюнча биздин аракеттерге ЖАК алгылыктуу жооп берген жок, т.а. ар трд  шылтоолор менен уруксат бериле элек.  Эё ъкнчтс ОшМЮИде бекитилген диссертациялык иштердин реестрин – темаларын бекитип бербей, ар кандай шылтоолор менен бизге бъгът коюп жатканын баса белгилъъ абзел. Белгилей кетч жагдай, бир дагы юридикалык эмес багыттагы илимдер боюнча тема­ларды биздин институттун Окумуштуулар Кеёешинен бекитилишине уруксат берилген жок.