Сведения об ОшГЮИИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ
Ош мамлекеттик юридикалык институту тууралуу маалыматтар.

 

     Ош мамлекеттик юридикалык институту -  ОшМЮИ түштүк чөлкөмүндөгү жалгыз адистешкен окуу жай. КР ББИЖСМ 2006-ж. 26-сентябрындагы №601/1 буйругу менен КМЮАнын ТЧИ Ош мамле­кет­тик юридикалык институту болуп кайра түзүлгөн. 2006-ж. 12-октябрында ОшМЮИ өз алдынча юри­дикалык жак катары Юстициянын Ош шаардык башкармалыгынын каттосунан өтсө,  2016-ж. 21-сентя­брын­да кайра каттодон өткөн - каттоо ГПЮ  № 001­9­378. ОшМЮИнин Уставы КР ББИЖСМ тарабынан 2006-ж. 4-октя­брын­­дагы №618/1 буйругу менен бекитилген. Устав кайрадан КР ББИМ 2016-ж. 22-авгус­тун­дагы буйругу менен бекитилген (кат­то №119711). Институттун уюштуруучусу – КР ББИМ. Институт­тун уюштуруучу­лук-укук­тук формасы – мекеме. Менчик формасы - мамлекеттик.

    ОшМЮИнин миссиясы - жогорку квалификациядагы, ар тараптуу өнүккөн, интеллектуалдык деңгээли  жогору, компетентүү, рынок шартындагы атаандаштыкка жөндөмдүү, юридика багытындагы адистерди даярдоо. Алар адам укугун жана эркиндигин камсыз кыла турган укук коргоо органдарында, уюмдарында, мамлекеттик жана эл аралык уюмдарда иштей алышат. Институт турмушка ашырган багыттар//адистиктер Бакалавриат”, “Магис­тра­ту­ра530500  Юрис­­­­пру­денция; адистиктер 530002  Соттук  экспертиза, 5300­04 Бажы иши. Лицензия LD 170001024 баардык билим берүү программаларына камсыздалган, алынган мезгили 26.05.2017-ж. (мөөнөтсүз, лицензияга тир­ке­мелер №1,№2,№3,№4) Магис­тер­дик про­грам­­малар, аспирантура 12.00.08-Жазык укугу жа­на кри­­­ми­нология, жазык аткаруу укугу; 12.00. 09-Жазык процесси; кри­миналистика; ыкчам издөө ишмердүү­лүгү; 12.00.11-Сот бий­лиги, про­ку­­рордук көзөмөл, укук коргоо ор­ган­дарынын ишмер­дүүлү­гүн уюштуруу адистиктери боюнча КР ББИМ 22.05.2017-ж.  №1244/1 буйругу менен ачылган. Ушул эле адистиктердеги  докторантура КР ББИМ 30.01.2020. №89/1 буйругу менен ачылган.  ОшМЮИ баардык билим берүү программалары боюнча аккреди­та­циядан өткөн.

    Институт «Ош шаарынын ад­во­катурасы» коллегиясынын; «Кыргыз Республикасынын юрист­те­ри», «Кыргыз Республикасынын Юридикалык клиникалар» ассоциацияларынын, эл аралык  Ганьсу провинциясынын жогорку окуу жайлары  жана ЮНЕС­КО (КЭР) ассоциациясынын мүчөсү.

    ОшМЮИде студенттердин, магистранттардын окуу жараянын дасыккан педагогдор, илимдин доктор­ло­ру жана кандидаттары, профессорлор, доценттер, ага окутуучулар камсыздашат. Булардан башка КР ИИМ, УКМК, сот-прокуратура органдарынын тажрыйбалуу өкүлдөрү эмгектенишет. Учурда Ош­МЮИ­нин сту­дент­тери жети факультетте: «Сот-проку­ратура», «Адво­катура, башкаруу жана укук», «Тергөө-крими­на­лис­­ти­­ка», «Ишкердүүлүк жана укук», “Дистанттык технологияларды колдонуу менен сыртан окуу факультети”, «Юридикалык сырттан окуу факультети», “Магистратура бө­лү­мү” жана орто кесиптеги юристтерди даярдоочу Юриди­ка­лык колледжде билим алышат.  Институтта 13 кафедра окуу жараяндарын камсыз кылып,  магистратура, аспирантура бөлүмдөрү иштейт. Мезгил жана сапаттуу билим берүү талаптарына шайкеш, аудиториялар акыркы үлгүдөгү, заманбап техникалык жабдыктар менен жаб­дыл­ган. Студенттердин кызматында 9 компьютердик класстар,  көптөгөн электрондук доскалар, видео проек­торлор, бекер интернет ж.б. бар. ОшМЮИде азыр 3 окуу имараты, 1 студенттик жатакана, 1 жабык  спорт зал, 3 ачык спорттук аянт, 1 криминалисткалык полигон, 2 сот залы, 1 тил борбору бар.

    Ош­МЮИ­нин китепканасынын фонду 45000 ашык илимий, окуу адабияттарын, окуу-усулдук иштелме­лерин жана курал­да­рын камтыйт. Алардын 30000 ашыгы юридикалык багыт боюнча адабияттар. Булардан башка билим берүү жаатынын көп тармагын камтыган электрондук китепкана иштейт.

   Учурда ОшМЮИде 3986 студент билим алууда.  Студенттер криминалистика кабинетинде жана полиго­нун­да, эки сот залында,  юридикалык клиникада практикалык тажрыйба алуу менен катар Кыр­гыз Респуб­ликасынын өкмөттүк “Токтом” ситемасын кеңири колдонуу аркылуу өз билимдерин өркүн­дө­түшөт.

   Ош­МЮИ­де КУУ жана КР ИИМ Академиясы менен биргелешип түзүлгөн кандидаттык, док­тор­дук дис­сер­тацияларды коргоо боюнча Атайын Кеңеш иштейт. Ар бир окуу жылында ОшМЮИде ОПК, студент­тер, магистранттар, аспиранттар үчүн 4-5 эл аралык, чөлкөмдүк илимий практикалык конферен­ция­лар уюштурулат. Кафедраларда, факультеттерде ар бир семестр ичинде түрдүү багыт­тар, темалар боюнча или­мий-практикалык конференциялар, семинарлар, тегерек столдор, ин­тел­­лектуал­дык дебаттар уюштурулат.

    Акыркы жылдары ОшМЮИ бир катар өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары, илимий изилдөө борборлору, эл аралык уюмдар менен илимий-практикалык, окуу-усулдук, маданий ж.б. кызматташууну улантууда.  Алар­ РФ - ММУ, УрМЮУ, СФУ; КЭР - Ганьсу провинциясынын жогорку окуу жайлары  жана ЮНЕС­КО ас­со­циациясы,  СибейПУ; Индия - Калинга ЭАТУ; РК – КазАТиСО, Шым­кентМУ; РУз – АндМУ; IDLO, Фонд Сорос-Кыргызстан, БУУнун Тынчтык университети, USAID, ”Орус дүйнө” фондунун “Орус борбо­ру”,  Германиялык К. Аденауер  фондунун Борбордук Азии өкүлчүлүгү. Акыркы убакта ректоратта жаңы инновациялык технологияларды өнүктүрүү боюнча структура иштей баштады. Институт бүгүнкү күндүн талаптарына ылайык өз вазыйпасын миссиясына шайкеш аткарып, жаш, жогорку квалификациядагы адистерди даярдоодо. ОшМЮИнин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстанга керектүү адистер экени талашсыз.

 

 

  

 

Сведение об Ошском государственном юридическом институте

 

   Ошский государственный юридический институт ОшГЮИ является един­ствен­ным специализи­рован­ным учебным заведением по южному региону Кыргызской Республики. Приказом МОНМП КР №601/1 от 26-сентября 2006 г. ЮРИ КГЮА был пре­обра­зован в Ошский государ­ствен­ный юриди­чес­кий институт. 12 октября 2006 г.. ОшГЮИ был зарегистрирован  в качес­тве самостоятельного юри­ди­чес­кого ли­ца в Ошском городском управ­ле­нии юстиции, пере­ре­гистрова­но 21 сентября 2016 г.,  се­р. ГПЮ  № 001­9­378. Устав ОшГЮИ утвержден приказом МОНМП КР № 618/1 от 4 октября 2006 года (рег. №167«Г»), перерегистрировано МОН КР 22 августа 2016 г. (рег. №119711). Учредителем Инсти­тута является Минис­тер­ство образования и науки Кыргызской Республики. Органи­зационно-правовая форма института – учреж­­дение. Форма собствен­ности - государственная.

    Миссия ОшГЮИ состоит в подготовке высококвалифицирован­ных, все­сто­рон­не развитых, высоко­интеллектуальных, компетент­ных, конку­рен­то­способных в рыночных условиях специалистов юри­­ди­­­чес­кого направления для работы в правоохранительных орга­нах, учреж­дениях, государственных и международных органи­зациях, призванных обеспечить защиту прав и свобод человека.

   Перечень реализуемых образовательных направлений/специальностей Бакалавриат”, “Магис­тра­ту­ра530500  Юрис­­­­пру­денция; специальности 530002  Судебная  экспертиза, 530004 Таможенное дело.. Лицензия LD 170001024 от 26.05.2017 г. (бессрочная, прилож. к лицензии №1,№2,№3,№4) на все образо­ва­тельные программы. Магис­тер­ские про­граммы, аспирантура по специаль­нос­ти. 12.00.08-Уголовное право и криминология; уголовно- ис­полнительное право; 12.00.09-Уголовный процесс, криминалистика: оперативно-розыскная дея­тель­ность 12.00.11-Судебная власть, прокурор­ский надзор, организация право-охранительной деятель­нос­ти, приказ МОН от 22.05.2017 г. №1244/1 и док­то­рантура по этим же специальностям, приказ МОН от 30.01.2020 г. №89/1. ОшГЮИ прошёл аккреди­та­цию вуза по всем образовательным программам. ОшГЮИ является членом колле­гии «Ад­во­катуры города Ош»; Ассо-циации «Юристов Кыргыз­ской Республики»; Ассоциации «Юридичес­кая клиника Кыргызской Республики»; Ассоциация ЮНЕС­КО и ВУЗов в провинции Ганьсу КНР.

   Подготовкой студентов в ОшГЮИ занимаются  доктора наук, кандидаты наук, опытные представи­те­ли МВД, СНБ Кыргызской Республики, а также представители судебно-прокурорских орга­нов и других правоохранительных учреждений. В ОшГЮИ функционируют шесть факуль­те­тов: «Судебно-проку­рор­ский», «Адво­катуры, управления и права», «Следственно-криминалисти­чес­кий», «Предпри­ни­ма­тельства и права», «Заочный  юридический факультет», “Факультет заочно­го обучения с при­мене­нием  дис­тан­ционных технологий”, также Юридический колледж, который готовит юрис­тов среднего звена. Функционируют тринадцать кафедр, отдел  магистратуры, отдел науки и аспи­ран­туры. В соответ­ствии с требованием о качественном образовании для студентов аудитории оснащены со­вре­менными научно-техническими средствами: 9 компьютерными классами,  электронными досками, видео проектами, бесплатным интернетом и др. ОшГЮИ имеет 3 учебного корпуса, 1 общежитие, 1 крытый спорт зал, 3 открытые спортивные площадки. Научный и образовательный библиотечный фонд  ОшГЮИ имеют более 45000 учебных, научных и методических пособий, из них более 30000 по юридическим дисциплинам, также электронная библиотека по всем направлениям образовательных программ.        

   Общее количество студентов в ОшГЮИ составляет 3986. Наши студенты приобретает прак­ти­ческие навыки, в кабинете и полигоне криминалистики, двух залах судебных заседаний, в юри­ди­ческой клинике, широко используя правовую систему правительства Кыргызской  Республики «Токтом».

   В ОшГЮИ действует диссертационный Совет по защите кандидатской и докторской диссертации, сов­местно с КНУ и Академии МВД КР.  Каждый учебный год, в стенах ОшГЮИ проводятся 4-5 междуна-родных, регио­нальных научно-практических кон­фе­ренций как для ППС, так и для студентов, магистран-тов, аспирантов. На факультетах и кафе­драх, в тече­нии каждой сессии, проводятся многочисленные научно-практические конференции, семи­на­ры, круглые столы, интеллектуальные дебаты для студентов, магистрантов и аспирантов.  ОшГЮИ налаже­ны между­на­родные научно-практические, учебно-методи-ческие связи с вузами РФ – МГУ, УрГЮУ, СФУ; КНР – Ас­со­циации вузов провинции Ганьсу и ЮНЕСКО, СибейПУ, Индия – МТУ Калинга; РК – КазАТиСО, Шым­кентский госуниверситет; РУз – АндГУ; Между-народные организации: IDLO, Фонд Сорос-Кыргызстан, Университет Мира ООН, USAID, Национально-культурный центр “Мирас” Турк­ме­нис­тана, “Русский центр”  фонда ”Русского мира”,  представительство фонда Конрада Аденауера  по Цен­тральной Азии. Начала свою деятельность структура ректората по раз-витию инновационных техноло­гий. Институт выполняет свою миссию в соответствии сегодняшних требо-ваний к вузу и подготовки молодых, высококвалифицированных специалистов. Вы­пуск­ники ОшГЮИ стали востребованными в Кыргызстане.

 

 

 

 

Приложение 3

 

Форма-1

Информация о результатах

научной деятельности научных учреждений за 2020 год

 

Наименование научной организации Ошский государственный юридический институт

Количество штатных сотрудников  42

Ответственный исполнитель Жаасынбек кызы Айнура

Заведующий отделом Науки и аспирантуры,0551791279zhaasynbekkyzy@inbox.ru__

п/п

Наименование результата

 научной и научно-технической деятельности

№ пункта индикатора рейтинговой оценки научной и

научно-технической деятельности

Баллы

 

1.

Токторов Э.С.

2в,3б,3б,3в, 3в,3в,3в,3в,3в,3в, 4, 5а, 5в,5в, 6б, 6б, 7,7,7,7,7,7,7,7

138

2.

Абытов Б.К.

2в,3г,3б,3б,3в,3б,5а,4,5а,5в,5в,5в,7,7,7,7,7,7,7,7

136

3.

Арстанбеков М.С.

3г, 5в,5в,7,7,7,7,7,7,7,7

92

4.

Акматова А.Т.

2в,2в,3б,3б, 3б3б,3б,3б,3б,3б,3б,3б,4,9а,9а

79

5.

Сайфутдинов Т.И.

3б,3б,3б,3в,4,5а

27

6.

Жусупов Б.А.

2в,3б,3б,3б,3б,3б,3б,3б,3б,4,9а,9а

61

7.

Бабаева А.Д.

3б,3б,3б,3в,3в,3в,4

25

8.

Орозов Ж.Ж.

3б,3б,3б,3б

17

9.

Татенова М.Б.

2в,3б,3б,3в

14

10.

Эрматова А.К

3б,3б

10

11.

Жусуповой Н.Ы.

3б,3б

8

12.

Абдыкеримкызы Г.

3в,3б

8

13.

Маматазизова Э.К.

3в,3в,3в

7

14.

Бакирова Ш.М

3б,3г,3г,3г

7

 

Итого:

 

629

                                   Указать электронные данные (ссылку, сайт) для ознакомления с подтверждающими документами согласно представленной информации.

Руководитель _________________________________________________________________

                                   (Ф.И.О., подпись, дата, печать)      -----------------------------------------------------------------------

   Примечание: Информация о научной деятельности представляется всеми научными организациямивне зависимости от их формы собственности и ведомственной подчиненности не позднее 31 января года, следующего за отчетным периодом, в обязательном порядке.Показатели не представивших информацию в срок научных организаций приравниваются нулю.         

Приложение 3

 

Форма-1

Информация

о результатах научной деятельности

ученого/специалиста за 2020 год

 

Ф.И.О. ученая степень ст. преподаватель Жаасынбек кызы Айнура

Место работы, должность Ошский государственный юридический институт,

Заведующий отделом Науки и аспирантуры,0551791279  zhaasynbekkyzy@inbox.ru

 

 

 

п/п

Наименование результата

 научной и научно-технической деятельности

№ пункта индикатора рейтинговой оценки научной и

научно-технической деятельности

Баллы

 

 

2. Изданные научные монографии объемом свыше 10 п.л.

 

 

1.

ТокторовЭ.С. «Теоретические проблемы тактики оперативного сопровождения следствия» Бишкек2019.

2,в

5

2.

Абытов Б.К.Монография «Ош мамлекет­тикуни­вер­­сите­ти – билим­дин ж­а­наилимдин флаг­маны». -Ош, 2020.10,5 б.т.

2,в

5

3.

Жусупов Б.А.Кыргызстандын   эл аралык кылмыштуулукка каршы  күрөшүү боюнча  кызматташтыгы (монография)УДК   327 ББК 66.4(2Кн)г.Ош Полиграфический центр bookдизайн 2020.128б.

2,в

3

4.

АкматоваА.Т. Монография «Кыргызстандын эл аралыккылмыштуулууккакаршы кръш боюнчакызматташтыгы»«Сотрудничество Кыргызстана против международной преступности» ISBN 978-9967-18-610-1 УДК 327 ББК 66.4 (2КИ) Ош, 2020 127с.

2, в

3

5.

АкматоваА.Т. Монография «Актуальные проблемы совершенствования методик расследования ДТП.»ISBN 978-9967-18-615-6УДК 343 ББК 67.99 (2)83 А 40. Ош, 2020 290с.

2, в

5

6.

Татенова М.Б., Татенова М.Б.Юридикалык практика   (документтердин үлгүлөрү)   окуу усулдук колдонмоУДК340 ББк67Т23

ОШ.2019ж. 139б

 

2,в

1

 

3.Публикации в научных изданиях:

 

 

7.

ТокторовЭ.С.«Theoreticalproblemsofunderstandingtheessenceofoperationalinvestigativeactivities»  - Theoretical and Applied Science № 11 (91)2020 272-275

 

3,б

5

8.

ТокторовЭ.С.«Possibilities of optimizing the interaction between the investigator and inquiry bodies during the operational support of the investigation» - Theoretical and Applied Science № 11 (91)2020 276-280

 

3,б

5

9.

ТокторовЭ.С.Жолдошов М.А. «Динийэкстремизимжанаанымененбайланышканкылмыштаргакаршыаракеттенүүбоюнчаоперативдүүжагдайдытеоретикалыканализдөө»Журнал “Наука новые технологии и инновации Кыргызстана” (РИНЦ) №1 Бишкек 2020-С. 100-103

3,в

2

10.

ТокторовЭ.С.Жолдошов М.А.«Диний эктремизмди териштирүүдөтергөөчүнүнжанаоперативдүү-издөөишмердүүлүксубъектилерининөз-арааракеттенүүсүнүнмаселелери”Республиканский научно-теоретический журнал “Наука новые технологии и инновации Кыргызстана” (РИНЦ) № 2 Бишкек 2020 –С.190

 

3,в

2

11.

ТокторовЭ.С.Жолдошов М.А.«Общая характеристика противодействия религиозному экстремизму в Кыргызской Республике”Республиканский научно-теоретический журнал “Наука новые технологии и инновации Кыргызстана” (РИНЦ) № 2 Бишкек2020

С. 196-199

3,в

2

12.

ТокторовЭ.С.ЖолдошовМ.А. «КыргызРеспубликасындадинийэкстремизмдиноперативд анализи» журнал “Наука новые технологии и инновации Кыргызстана” (РИНЦ) № 12 Бишкек 2019 –С.174-177

3,в

2

13.

ТокторовЭ.С.ЖолдошовМ.А. «Кылмыштардытериштирдъоперативтиккамсыздоонууюштуруунункъйгъйл суроолору» журнал “Наука новые технологии и инновации Кыргызстана” (РИНЦ)

№12 Бишкек 2019 –С.182-184

3,в

2

14.

ТокторовЭ.С.ЖолдошовМ.А. «Экстремизмдитериштирнноперативд камсызболушу» журнал “Наука новые технологии и инновации Кыргызстана” (РИНЦ) №1 Бишкек 2020 –С.108-110

3 в

2

15.

Абытов Б.К.Алымбек датка и Алым­кул ата­лык выдаю­щиеся государ­ствен­ные деятели Кокандско­го ханства// Кененсариев Т.К. Алымкул Амир Лашкар //Экинчи бөлүк. -Бишкек, 2019. -С.198-208

3,г

1

16.

Абытов Б.К.   Нетрадиционные конфес­сии суве­ренно­го Кыргызста­наXIII конгресс антропологов и этно­ло­гов России. Сб. мат-лов. 2-6 июля 2019 г. -Казань, 2019. –С. 205-206

 

3,б

5

17.

Абытов Б.К.Основные этапы форми­рова­ния госу­дар­ственности кыргы­зов и конституцион­ного разви­тия Кыр­гызстана.//Вестник Бурятского государ­ствен­ного уни­верситета.  Вып. 1., -Улан-Уде, 2019. –С.38-49

 

3,б

5

18.

Абытов Б.К.Государственная политика под­держ­ки, сохранения и раз­ви­тиякыргызского языка//  СайтРегио­наль­ной про­грам­мы по Централь­ной Азии фонда Конрада Аденау­е­ра. Июль,  2020. 0,3 б.т.//

3,в

3

19.

Абытов Б.К.История кыргызского народа и Кыргызстана в документах и сочинениях русских востоко­ве­дов//История и современное мировоззрение. Т.2. №2. –Москва, 2020.

3,б

5

20.

Абытов Б.К. Жаныбекказы ким бол­гон: эл­динадамы­бы же Кеңешөк­мө­түнүн, өзэлининдуш­ма­ныбы?Тарыхчыжа­на публицист Тынчтык­бекЧо­ро­тегин­дин (Чо­роев­дин) 60 жыл­дык маа­ракесинеарналган “Кыр­гызтаануума­се­леле­ри:Байыркыдоордоназыр­кымез­гилгечейин” аттуу эл аралыкилимий-таж­рый­балыкжыйындынма­те­риалдары. КУУ. –Биш­кек, 04.10.2019. 0,8 б.т.;

3,в

3

21.

Арстанбеков М.С., Мурзамамытов Р.А. «Мамлекеткежанажабырланганадамгакелтирилгензыянга карата юридикалыкжоопкерчиликтердинтеориялыкъзгъчълктър» Республиканский научно-теоретический журнал. Наука новые технологии и инновации Кыргызстана №1  20.12.2020 Бишкек

3,г

2

22.

Сайфутдинов  Т.И. Способы совершения вымогательства организованными преступными группами: особенности криминалистической характеристики в соответствии с законодательством Киргизской Республики.Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2020 №1. С. 41-53

 

3,б

5

23.

Сайфутдинов  Т.И.«Проблемные вопросы уголовного процесса Республики Тажикистан» Журнал РТСУ №1 Душанбе 2019.

3,б

5

24.

Сайфутдинов  Т.И. «Развитие судебной экспертизы в РесубликиТаджикистан»Журнал ТГУ №2 Худжант 2019.

3,б

5

25.

Сайфутдинов  Т.И. «Организация правоохранительной деятельности в Кыргызской Республики,теория оптимизации» Вестник ККУ №2 Бишкек2019.

3,в

3

26.

Акматова А.Т.По вопросу о делении Узгенского района Международный науч-ный журнал ISJ Theoretical&AppliedScience, № 8(76) 2019  стр 223-228http://www.t-science.org/

3,б

5

27.

Акматова А.Т.Специфика государственных границ постсоветских стран Международный научный журнал ISJ Theoretical&AppliedScience, № 8(76) 2019  стр 228-231http://www.t-science.org/

3,б

5

28.

Акматова А.Т. Формирование государственной границы Кыргызской РеспубликиМеждународный научный журнал ISJ Theoretical&AppliedScience, № 9(77) 2019  стр 189-192http://www.t-science.org/

3,б

5

29.

Акматова А.Т. Частная методика расследования серийных убийствРеспубликанский научно-теоретический журнал Наука новые технологии и инновации Кыргызстана. (РИНЦ) № 2 2019 стр 84-87http://www.science-journal.kg/ru/journal/1/archive

3,б

5

30.

АкматоваА.Т.AvoidingtrafficaccidentsМеждународный научный журнал ISJ Theoretical&AppliedScience, № 05(85) 2020  стр. 667-669 http://www.t-science.org/

3,б

5

31.

АкматоваА.Т. Problem aspects of use of auto technical (road-transport) expertise Международныйнаучныйжурнал ISJ Theoretical & Applied Science, № 05(85) 2020  стр. 670-674 http://www.t-science.org/

3,б

5

32.

АкматоваА.Т. RoadaccidentsМеждународный научный журнал ISJ Theoretical&AppliedScience, № 04(84) 2020  стр. 833-835 http://www.t-science.org/

3,б

5

33.

АкматоваА.Т.Problems of using special knowledge in traffic accident cases Международныйнаучныйжурнал ISJ Theoretical& Applied Science, № 05(85) 2020  стр. 836-838 http://www.t-science.org/

3,б

5

34.

АкматоваА.Т.Особенности и причины нарушений правил дорожного движения среди школьниковTheoretical&AppliedScience 11 (91)2020 с 265-268http://www.t-science.org/

 

3,б

5

35.

АкматоваА.Т.Характеристика системы работы школы по профилактике дтпTheoretical&AppliedScience 11 (91)2020 с 269-271http://www.t-science.org/

 

3,б

5

36.

Жусупов Б.А.Некоторые взгляды на названия новых кодифицированных актов Кыргызской РеспубликиЖурнал Евразийское научное объединение  №1.часть 3. 2019г. 150-151сesa-conference.ru

3,б

5

37.

Жусупов Б.А.Институт примирительных процедур в уголовно-процессуальном законодательстве Кыргызстана(история и современность) Журнал Евразийское научное объединение  №1.часть 3. 2019г. 150-151сesa-conference.ru

3,б

5

38.

Жусупов Б.А., ТатеноваМ.Б.Уголовно-правовая охрана репродуктивных прав по новому уголовному кодексу Кыргызской республикиЖурнал Евразийское научное объединение  №12.часть 4. 2019г. 328-329сesa-conference.ru

3,б

4

39.

Жусупов Б.А. Уголовно исполнительная политика Кыргызстана в свете реформСовременные концепции научных исследований // Сборник научных работ 48й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, февраль 2019). — Москва : ЕНО, 2019. — 350 с.

3,б

5

40.

Жусупов Б.А.   «Некоторые аспекты защиты прав и свобод человека от противоправных посягательств в уголовном и уголовно процессуальном праве»,49я Международная научная конференция Евразийского Научного Объединения (март 2019)
Перспективные направления развития современной науки // Сборник научных работ 49й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, март 2019). — Москва : ЕНО, 2019. — 430 с.esa-conference.ru

 

3,б

5

41.

Жусупов Б.А.,ОрозбаеваБ.А.«Общая характеристика экологического законодательства в Кыргызской Республике», 49я Международная научная конференция Евразийского Научного Объединения (март 2019)
Перспективные направления развития современной науки // Сборник научных работ 49й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, март 2019). — Москва : ЕНО, 2019. — 430 с.esa-conference.ru

 

3,б

4

42.

Жусупов Б.А.,Жээнбаева Ы.Э «Нормативно-правовое регулирование сферы образования в свете интеграционных процессов»,Сборник научных работ 64й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, июнь 2020). — Москва : ЕНО, 2020. — 412 сesa-conference.ru

3,б

4

43.

Жусупов Б.А.,Турсунбаева Ч.МЕвразийское Научное Объединение» • № 12 (58) • Декабрь, 2019 №4

С 328-330esa-conference.ru

3,б

4

44.

Бабаева А.Д. 1.«Роль нравственно-правового воспитания в процесс формирования личности студентов колледжа»

Вестник Саратовского нац.Исс. Гос. Университета им. Н.Г. Чернышевского Саратов 2019.

С 45-49.

 

3,б

5

45.

Бабаева А.Д. “Использование межпредметных связей  в формирования  и нравественного воспитания старшеклассников”.

Журнал Педогогическое науки. Москва 2020.  С 11-15

 

3,б

5

46.

Бабаева А.Д. “Модель формирования правовой компетентности будущего учителя”.

Журнал Мир науки культуры и образования Герно Алтай 2020

С 68-71.

 

3,б

5

47.

Бабаева А.Д. “Болочок мугалимдин укуктук компетендүүлүгү ишмердик чөйрөсүндө калыптандыруу

Вестник КУУ им. Ж.. Баласагын- Б-2019С 202-204.

 

 

3,в

3

48.

Бабаева А.Д.“Гуманитардык дисциплиналарды окутууда студенттердин нравалык укуктук маданияттын калыптанддыруу” Наука новые технологии и инрвации Кыргызстана Бишкек 2020.  С 260-268.

3,в

3

49.

Бабаева А.Д.Студенттердин нравалык-укуктук маданиятын калыптандыруунун жолдору Наука новые технологии и Кыргызстана Бишкек 2020. С 100-109.

3,в

3

50.

ТатеноваМ.Б.Некоторые аспекты защиты прав и свобод человека от противоправных посягательств в уголовном и уголовно процессуальном правеЖурнал  ЕНО

Сборник научных работ 49й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, март 2019). — Москва : ЕНО, 2019. — 430 с.

3,б

5

51.

Татенова М.Б. «Объем труда в учебной деятельности» Вестник филиала  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» 2019. №2 С.61-64

3,б

5

52.

Татенова М.Б. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ЭКСПЕРТОМ-КРИМИНАЛИСТОМНаука, новые технологии и инновации Кыргызстана2019. №. 2. C. 76-79www.science-journal.kg

3,в

3

53.

Орозов Ж.Ж.,Орозбаева Б.А., Кудайберди у Д.Обеспечение гарантированной государством юридической помощи в Кыргызской Республике

Евразийское научное объединение. Перспективные модернизации современной науки  сентябрь 2020г с.173-175

3,б

4

54.

Орозов Ж.Ж.,Жусупов Б.А.

Туратбекова А.

Закрепление права на оказание юридической помощи в первые годы Советской власти (1917-1923),49я Международная научная конференция Евразийского Научного Объединения (март 2019)
Перспективные направления развития современной науки // Сборник научных работ 49й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, март 2019). — Москва : ЕНО, 2019. — 430 с

3,б

4

55.

Орозов Ж.Ж.,Абдикерим к Г.

К вопросу о понятии экологической безопасности. Евразийское научное обьединение г.Москва 2020 с.287-289. Ч.4.

3,б

4

56.

Орозов Ж.Ж.,Историко-правовые особенности правовой регламентации пыток в средневековом праве Евразийское научное обьединение г.Москва 2020 с.279-281. Ч.4

3,б

5

57.

Эрматова А.К. «Современные вопросы применения пробации в Кыргызской Республике».

Вестник Инновационного Евразийского университета.

2019 №2-Павлодар,2019. С51-54

3,б

5

58.

Эрматова А.К.«К вопросу о профилактике семейного насилия».Наука и образование в современном мире.

Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 175-ю Абая.

Караганда,2020.

3,б

5

59.

МаматазизоваЭ.К. Жээнмырзаева Б.З.“Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых в семье (на примере КР)” 2019-жыл 62-б. “Вестник Академии МВД КР” №4.

3,в

    2

60.

МаматазизоваЭ.К., Жээнмырзаева Б.З.“Юридическая ответственность государственных служащих Кыргызской Республики; теоретико правовое исследование” 2019-жыл 194 –б. “Вестник Академии МВД КР” №4.

3,в

    2

61.

МаматазизоваЭ.К., Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан в КР” 2019-жыл 62-б. “Вестник Академии МВД КР” №4.

3,в

    3

62.

ЖусуповаН.Ы.,Бабаев М.Д..«Использование современных педагогических технологий в процессе ВУЗа», Инновации и рискологическая компетентность педагога Часть 1.,Саратов, 2020г

3,б

    4

63.

Жусупова Н.Ы., Жусупова Д.Ы.    «Педагогическая культура как сущностная характеристика личности и деятельности учителя //,

Инновации и рискологическая компетентность педагога Часть 1.,Саратов, 2020г.

3,б

    4

64.

 

Бакирова Ш.М., Жусупов Б.А.«Уголовно-исполнительная политика Кыргызстана в свете реформ» Евроазийское научное объединение №2 Февраль, 2019, Стр207-208

3,б

4

65.

Бакирова Ш.М. «КыргызРеспубликасынынОмбудсменинин (Акыйкатчынын) укуктук статусу»

НТН КР, 2019-2020

3,г

    1

66.

Бакирова Ш.М. «Омбудсмен институту жънндъ», НТН КР, 2019-2020

3,г

    1

67.

Бакирова Ш.М«КРПрезидентининмамлекеттикбийликтутумундаээлегенорду»,НТН КР, 2019-2020

3,г

    1

68.

Абдыкеримкызы Г. Понятие вандализма по законодательству отдельных  зарубежных государств.

Евразийское научного объединение.

Москва, 2020№9 (67) с283-285 РИНЦ

3,б

5

69.

Абдыкеримкызы Г.«Роман-германиялыкукуктуктутумундагы адвокатура (Россия Федерациясынынжана Германия ФедеративдикРеспубликасынынмисалында)» Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2019 №2 с.189-194

3,в

3

4. Индекс Хирша  (для ученых/специалистов)

70.

Токторов Э.С

4

1

71.

Абытов Б.К.

4

1

72.

Сайфутдинов Т.И.

4

1

73.

Акматова А.Т.

4

1

74.

Жусупов Б.А.

4

2

75.

Бабаева А.

4

1

 

5.Участие в:

76.

Член в диссертационных советах Токторов Э.С.

5,а

8

76.

Член в диссертационных советах Сайфутдинов Т.И.

5,а

8

77.

Член в диссертационных советах Абытов Б.К.

5,а

8

78.

Член редколлегии Известия вузов, ТокторовЭ.С.“Кыргызстан жогорку окуу жайларынын жарчы­сы” – “Известия вузов Кыргызстана” №4. -Б., 2020.

5,в

5

79.

Токторов Э.С.“Кыргызстандагыилим, жаңытехнологияларжанаинновациялар”- “Наука, новыетехнологиииинновацииКыргызстана”№9. -Б., 2020.

5,в

5

80.

Зарубежный член редколлегии ,Абытов Б.А.История и современное мировоззрение. Научный рецензируемый журнал. Том.2. №1,2,3,4. Издательский дом “Юр-ВАК”. –Москва,  2020.

5,в

10

81.

Член редколлегии Известия вузов, Абытов Б.К. “Кыргызстан жогорку окуу жайларынын жарчы­сы” – “Известия вузов Кыргызстана” №4. -Б., 2020.

5,в

5

82.

Абытов Б.К.“Кыргызстандагыилим, жаңытехнологияларжанаинновациялар”- “Наука, новыетехнологиииинновацииКыргызстана”№9. -Б., 2020.

 

5,в

5

83.

Член редколлегии Известия вузов, Арстанбеков М.С. “Кыргызстан жогорку окуу жайларынын жарчы­сы” – “Известия вузов Кыргызстана” №4. -Б., 2020.

5,в

5

84.

Арстанбеков М.С.“Кыргызстандагыилим, жаңытехнологияларжанаинновациялар”- “Наука, новыетехнологиииинновацииКыргызстана”№9. -Б., 2020.

5,в

5

85.

6.Подготовка научных кадров  с присуждением ученной степени:

 

 

86.

ЭрдолатовЧыныбекСайпидинович защитил кандидатскую диссертацию в 2020г., научный руководитель Токторов Э.С.

6,б

5

87.

МадмароваЭльнараАбдувалиевна защитила кандидатскую диссертацию в 2019г., научный руководитель Токторов Э.С.

6,б

5

 

7. Председатель оргкомитета по проведению научных форумов, по предварительному согласованию с уполномоченным госорганом в сфере науки.

 

 

 

88.

Токторов Э.С. “2019-жылдын 4-октябрында ОшМЮИде  Кыргыз мамлекетинин алгач­кы Конституциясынын 90 жылдык жана «Мамлекеттик тил жөнүндөгүмый­замдын» 30 жылдык мааракесине арналган «КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТ­ТҮҮ­ЛҮГҮНҮНӨНҮГҮҮСҮНДӨБАШМЫЙЗАМ­ДЫНМАМ­ЛЕ­КЕТ­ТИКТИЛДИНОРДУЖАНАРОЛУ»- аттуу эл аралык или­­мий-прак­тика­лык конференция­сы уюштурулуп, өткөрүлдү. Конференцияга баардыгы болуп 88,  а. и. 29 сырттан Россия­нын, Казахстан­дын, Талас, Жалал-Абад, Бат­кен, Ош облус­та­рынын жо­гор­ку окуу жайлары­нан кел­ген илимий баянда­малар, докладдар бил­дирүүлөркат­талып, алар­дынавторлоруөзтабылга­лары, маз­мун­­­дуумаалыматтары, илимийиликтөөлөрү­нүнжыйын­тык­тары, жеке пикирлери менен ой бөлүшүштү.

7

10

89.

Токторов Э.С.2019-жылдын 21-ноябрында ОшМЮИде өткөрүлгөн«ЖАҢЫКО­ДЕКС­­­ТЕРЖАНАМЫЙЗАМДАР: НЕГИЗГИКӨЙГӨЙЛӨРҮАЛАР­ДЫНАТКАРЫ­ЛЫ­ШЫ»- аттуу чөлкөмдүкилимий-практикалыкконфе­рен­цияуюштурулуп, өткөрүлдү.Конференцияга, анын тегерек столдоруна баардыгы болуп 45,  анын ичинен 10 сырт­тан Бишкектин, Баткен, Ош облустарынын жо­гор­ку окуу жайла­ры­нан, ИИБ, соттордон кел­ген өкүлдөрдүнилимийбаянда­ма­лары, доклад­да­ры, бил­дирүүлөрүкат­та­лып, алар­дын авторлоруөз табылга­лары, маз­­мун­­­дуу маалыматтары, илимий иликтөөлөрүнүнжыйын­­тык­тары, жекепикирлеримененойбөлүшүштү.

 

7

10

90.

Токторов Э.С.2019-жылдын 18-дека­брында Ош мамлекеттик юридикалык институ­тун­да “УЧУРДАГЫ ЖАШТАРДЫН ЖАҢЫКОДЕКСТЕР, МЫЙ­ЗАМДАРТУУРАЛУУ НОВЕЛЛАЛАРЫ: ЖАҢЫЛЫКТАРЖАНАӨЗГӨЧӨ­ЛҮК­ТӨР” - аттуу студент­тер­дин жана магистранттар­дын чөлкөм­дүкилимий-прак­тикалыкконферен­ция­­сыуюштурулуп, өткөрүлдү. Конференцияга, анын тегерек столдоруна баардыгы болуп Кыргыз Рсепуб­ликасынын, Республика Казахстандын жана Россия Федерациясынын жогор­ку окуу жайларынын студенттеринен жана магистранттарынан 113 баяндама катталган. Алардын 50 студенттер, 63 магистранттар. Сырттан катталган студент­тердин жана магистранттардын жалпы саны 34. Ар бир ка­ты­шуучунун баяндамалары, докладдары, билди­рүү­лөрүкатталып, алардынавторлоруөзтабылгалары, мазмундуумаалымат­тары, илимий иликтөөлөрү­нүнжыйынтыктары, жекепикирлеримененойбөлүштү.

7

10

91.

ТокторовЭ.С.2020-жылдын 26-февралын­да Ош мамлекеттик юриди­калык инсти­­ту­­тун­да “Кыргыз Республика­сында балдарды колдоонун, коргоонун укук­тук не­гиз­дери: көй­гөйлөржанаалардычечүүжолдору” аттуу окутуучу­лук-про­фес­сордук курам менен студент­тердин, магис­трант­тардын жана аспи­рант­тардын биргелеш­кен эл аралык или­мий-практика­лык конферен­циясы уюштурулуп, өткөрүлдү. Конференциягабаардыгыболуп154,  а.и.  26  сырт­тан кел­ген конок­тордун илимий доклад­да­ры кат­та­лып, катышуучулар өз табылга­лары, маз­­мун­­­дуу маалыматтары, илимий иликтөөлөрүнүнжыйын­­тык­тары, жеке пикирлери менен кеңириойбөлүшүштү.

 

7

10

92.

ТокторовЭ.С.2020-жылдын 29-апрелинде “Өзгөчө --кырдаал­габайланыштуумагис­ тердик диссерта цияларды  кор­гоо  жараяны” аттуу  магистрлер менен окутуучулардын  биргелешкен или­мий-прак­ти­­­калык он-лайн режиминдеги конфе­ренция  уюштуру­луп, өткөрүлдү.

7

10

93.

Токторов Э.С. 2020-жылдын 5-майында өзгөчөкырдаал­даржанакарантиншартындаКыргызРеспуб­ли­касы­нынБашмый­за­мыкүнүнөкара­таОшМЮИ­­де “Ара­кет­теги Конститу­ция­: өзгөр­түү­лөржана алар­дын натыйжасы”- аттуу илимий-практикалык он-лайн конферен­ция өткөрүлдү.

7

10

94.

Токторов Э.С. 8-майдаөзгөчөкырдаалдаржанакарантиншартындаОшмамлекеттикюридикалыкинститутунда Улуу Жеңиштин 75 жылдыгы­накарата “Улуу Ата Мекендик согуш­тагы Жеңиш­кекыргызэлинин жана кыргызстан­дык­тардын кошкон салымы” - аттуу ОшМЮИ, ОшТУ, К.Токтоматов атын­дагы  ЭАУ менен биргелешкен он-лайн режиминдеги илимий-практика­­лык конфе­рен­ция болуп өттү.

 

7

10

95.

ТокторовЭ.С. 2020-жылдын 15-декабрында Ош мамлекеттик юридикалык инсти­ту­тун­да «Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик эгемендүүлүгүжөнүн­дөгүДеклара­ция­нынукуктук, саясий, тарыхыймааниси»жана «Кыр­гыз элинин ХХ кы­лым­дагы улуттук лидери Исхак Раз­за­ков­»- аттуу биргелешкен, ара­лаш тариз­деги эл аралык илимий-практи­калык конференция аудиториялык ка­тышуу жана он-лайн режиминде уюштурулуп, өткө­рүл­дү.Конференцияга Россия, Казахстан, Туркменистан жана Кыргызстан­дын жогорку окуу жайларынан 93 илимий баяндама катталып, алардын – 10 чет өлкөлөрдөн, 27 Бишкектин, Талас, Баткен, Ош облустарынын жо­гор­ку окуу жай­ла­­ры­нан өкүлдөрүнүн илимий баянда­ма­лары, доклад­да­ры болду.

 

7

10

96.

АрстанбековМ.С. 2019-жылдын 4-октябрында ОшМЮИде  Кыргыз мамлекетинин алгач­кы Конституциясынын 90 жылдык жана «Мамлекеттик тил жөнүндөгүмый­замдын» 30 жылдык мааракесине арналган «КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТ­ТҮҮ­ЛҮГҮНҮНӨНҮГҮҮСҮНДӨБАШМЫЙЗАМ­ДЫНМАМ­ЛЕ­КЕТ­ТИКТИЛДИНОРДУЖАНАРОЛУ»- аттуу эл аралык или­­мий-прак­тика­лык конференция­сы уюштурулуп, өткөрүлдү. Конференцияга баардыгы болуп 88,  а. и. 29 сырттан Россия­нын, Казахстан­дын, Талас, Жалал-Абад, Бат­кен, Ош облус­та­рынын жо­гор­ку окуу жайлары­нан кел­ген илимий баянда­малар, докладдар бил­дирүүлөркат­талып, алар­дынавторлоруөз табылга­лары, маз­мун­­­дуу маалыматтары, илимий иликтөөлөрү­нүнжыйын­тык­тары, жеке пикирлери менен ой бөлүшүштү.

 

7

10

97.

АрстанбековМ.С 2019-жылдын21-ныябырында ОшМЮИде өткөрүлгөн«ЖАҢЫКО­ДЕКС­­­ТЕРЖАНАМЫЙЗАМДАР: НЕГИЗГИКӨЙГӨЙЛӨРҮАЛАР­ДЫНАТКАРЫ­ЛЫ­ШЫ»- аттуу чөлкөмдүкилимий-практикалыкконфе­рен­цияуюштурулуп, өткөрүлдү.Конференцияга, анын тегерек столдоруна баардыгы болуп 45,  анын ичинен 10 сырт­тан Бишкектин, Баткен, Ош облустарынын жо­гор­ку окуу жайла­ры­нан, ИИБ, соттордон кел­ген өкүлдөрдүнилимийбаянда­ма­лары, доклад­да­ры, бил­дирүүлөрүкат­та­лып, алар­дын авторлоруөзтабылга­лары, маз­­мун­­­дуумаалыматтары, илимийиликтөөлөрүнүнжыйын­­тык­тары, жекепикирлеримененойбөлүшүштү.

 

7

 

10

98.

Арстанбеков М.С.2019-жылдын 18-дека­брында Ош мамлекеттик юридикалык институ­тун­да “УЧУРДАГЫ ЖАШТАРДЫН ЖАҢЫКОДЕКСТЕР, МЫЙ­ЗАМДАРТУУРАЛУУ НОВЕЛЛАЛАРЫ: ЖАҢЫЛЫКТАРЖАНАӨЗГӨЧӨ­ЛҮК­ТӨР” - аттуу студент­тер­дин жана магистранттар­дын чөлкөм­дүкилимий-прак­тикалыкконферен­ция­­сыуюштурулуп, өткөрүлдү. Конференцияга, анын тегерек столдоруна баардыгы болуп Кыргыз Рсепуб­ликасынын, Республика Казахстандын жана Россия Федерациясынын жогор­ку окуу жайларынын студенттеринен жана магистранттарынан 113 баяндама катталган. Алардын 50 студенттер, 63 магистранттар. Сырттан катталган студент­тердин жана магистранттардын жалпы саны 34. Ар бир ка­ты­шуучунун баяндамалары, докладдары, билди­рүү­лөрүкатталып, алардынавторлоруөзтабылгалары, мазмундуумаалымат­тары, илимий иликтөөлөрү­нүнжыйынтыктары, жекепикирлеримененойбөлүштү.

 

7

10

99.

Арстанбеков М.С. 2020-жылдын 26-февралын­да Ош мамлекеттик юриди­калык инсти­­ту­­тун­да “Кыргыз Республика­сында балдарды колдоонун, коргоонун укук­тук не­гиз­дери: көй­гөйлөржанаалардычечүүжолдору” аттуу окутуучу­лук-про­фес­сордук курам менен студент­тердин, магис­трант­тардын жана аспи­рант­тардын биргелеш­кен эл аралык или­мий-практика­лык конферен­циясы уюштурулуп, өткөрүлдү. Конференциягабаардыгыболуп154,  а.и.  26  сырт­тан кел­ген конок­тордун илимий доклад­да­ры кат­та­лып, катышуучулар өз табылга­лары, маз­­мун­­­дуу маалыматтары, илимий иликтөөлөрүнүнжыйын­­тык­тары, жеке пикирлери менен кеңириойбөлүшүштү.

 

7

10

100.

АрстанбековМ.С.2020-жылдын 29-апрелинде “Өзгөчө  -кырдаал­га байланыштуу магис­ тердик диссерта цияларды  кор­гоо  жараяны”аттуу  магистрлер менен окутуучулардын  биргелешкен или­мий-прак­ти­­­калык он-лайн режиминдеги конфе­ренция  уюштуру­луп, өткөрүлдү.

 

7

10

101.

Арстанбеков М.С. 2020-жылдын 5-майында өзгөчөкырдаал­даржанакарантиншартындаКыргызРеспуб­ли­касы­нынБашмый­за­мыкүнүнөкара­таОшМЮИ­­де “Ара­кет­теги Конститу­ция­: өзгөр­түү­лөржана алар­дын натыйжасы”- аттуу илимий-практикалык он-лайн конферен­ция өткөрүлдү.

 

7

10

102.

Арстанбеков М.С. 8-майдаөзгөчөкырдаалдаржанакарантиншартындаОшмамлекеттикюридикалыкинститутунда Улуу Жеңиштин 75 жылдыгы­накарата “Улуу Ата Мекендик согуш­тагы Жеңиш­кекыргызэлинин жана кыргызстан­дык­тардын кошкон салымы”аттуу ОшМЮИ, ОшТУ, К.Токтоматов атын­дагы  ЭАУ менен биргелешкен он-лайн режиминдеги илимий-практика­­лык конфе­рен­ция болуп өттү.

 

7

10

103.

Арстанбеков М.С. 2020-жылдын 15-декабрында Ош мамлекеттик юридикалык инсти­ту­тун­да «Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик эгемендүүлүгүжөнүн­дөгүДеклара­ция­нынукуктук, саясий, тарыхыймааниси»жана «Кыр­гыз элинин ХХ кы­лым­дагы улуттук лидери Исхак Раз­за­ков­»- аттуу биргелешкен, ара­лаш тариз­деги эл аралык илимий-практи­калык конференция аудиториялык ка­тышуу жана он-лайн режиминде уюштурулуп, өткө­рүл­дү.Конференцияга Россия, Казахстан, Туркменистан жана Кыргызстан­дын жогорку окуу жайларынан 93 илимий баяндама катталып, алардын – 10 чет өлкөлөрдөн, 27 Бишкектин, Талас, Баткен, Ош облустарынын жо­гор­ку окуу жай­ла­­ры­нан өкүлдөрүнүн илимий баянда­ма­лары, доклад­да­ры болду.

 

7

10

104.

Абытов Б.К.2019-жылдын 4-октябрында ОшМЮИде  Кыргыз мамлекетинин алгач­кы Конституциясынын 90 жылдык жана «Мамлекеттик тил жөнүндөгүмый­замдын» 30 жылдык мааракесине арналган «КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТ­ТҮҮ­ЛҮГҮНҮНӨНҮГҮҮСҮНДӨБАШМЫЙЗАМ­ДЫНМАМ­ЛЕ­КЕТ­ТИКТИЛДИНОРДУЖАНАРОЛУ» - аттуу эл аралык или­­мий-прак­тика­лык конференция­сы уюштурулуп, өткөрүлдү. Конференцияга баардыгы болуп 88,  а. и. 29 сырттан Россия­нын, Казахстан­дын, Талас, Жалал-Абад, Бат­кен, Ош облус­та­рынын жо­гор­ку окуу жайлары­нан кел­ген илимий баянда­малар, докладдар бил­дирүүлөркат­талып, алар­дынавторлоруөзтабылга­лары, маз­мун­­­дуумаалыматтары, илимийиликтөөлөрү­нүнжыйын­тык­тары, жеке пикирлери менен ой бөлүшүштү.

 

7

10

105.

АбытовБ.К.2019-жылдын 21-ноябрында ОшМЮИде өткөрүлгөн«ЖАҢЫКО­ДЕКС­­­ТЕРЖАНАМЫЙЗАМДАР: НЕГИЗГИКӨЙГӨЙЛӨРҮАЛАР­ДЫНАТКАРЫ­ЛЫ­ШЫ»- аттуу чөлкөмдүкилимий-практикалыкконфе­рен­цияуюштурулуп, өткөрүлдү.Конференцияга, анын тегерек столдоруна баардыгы болуп 45,  анын ичинен 10 сырт­тан Бишкектин, Баткен, Ош облустарынын жо­гор­ку окуу жайла­ры­нан, ИИБ, соттордон кел­ген өкүлдөрдүнилимийбаянда­ма­лары, доклад­да­ры, бил­дирүүлөрүкат­та­лып, алар­дын авторлоруөзтабылга­лары, маз­­мун­­­дуумаалыматтары, илимийиликтөөлөрүнүнжыйын­­тык­тары, жекепикирлеримененойбөлүшүштү.

 

7

10

106.

АбытовБ.К. 2019-жылдын 18-дека­брында Ош мамлекеттик юридикалык институ­тун­да “УЧУРДАГЫ ЖАШТАРДЫН ЖАҢЫКОДЕКСТЕР, МЫЙ­ЗАМДАРТУУРАЛУУ НОВЕЛЛАЛАРЫ: ЖАҢЫЛЫКТАРЖАНАӨЗГӨЧӨ­ЛҮК­ТӨР” - аттуу студент­тер­дин жана магистранттар­дын чөлкөм­дүкилимий-прак­тикалыкконферен­ция­­сыуюштурулуп, өткөрүлдү. Конференцияга, анын тегерек столдоруна баардыгы болуп Кыргыз Рсепуб­ликасынын, Республика Казахстандын жана Россия Федерациясынын жогор­ку окуу жайларынын студенттеринен жана магистранттарынан 113 баяндама катталган. Алардын 50 студенттер, 63 магистранттар. Сырттан катталган студент­тердин жана магистранттардын жалпы саны 34. Ар бир ка­ты­шуучунун баяндамалары, докладдары, билди­рүү­лөрүкатталып, алардынавторлоруөзтабылгалары, мазмундуумаалымат­тары, илимий иликтөөлөрү­нүнжыйынтыктары, жекепикирлеримененойбөлүштү.

7

10

107.

АбытовБ.2020-жылдын26-февралын­да Ош мамлекеттик юриди­калык инсти­­ту­­тун­да “Кыргыз Республика­сында балдарды колдоонун, коргоонун укук­тук не­гиз­дери: көй­гөйлөржанаалардычечүүжолдору” аттуу окутуучу­лук-про­фес­сордук курам менен студент­тердин, магис­трант­тардын жана аспи­рант­тардын биргелеш­кен эл аралык или­мий-практика­лык конферен­циясы уюштурулуп, өткөрүлдү. Конференциягабаардыгыболуп154,  а.и.  26  сырт­тан кел­ген конок­тордун илимий доклад­да­ры кат­та­лып, катышуучулар өз табылга­лары, маз­­мун­­­дуу маалыматтары, илимий иликтөөлөрүнүнжыйын­­тык­тары, жеке пикирлери менен кеңириойбөлүшүштү.

 

 

7

10

108.

АбытовБ.К.2020-жылдын 29-апрелинде Өзгөчө -кырдаал­габайланыштуумагис­ тердик диссерта цияларды  кор­гоо  жараяны” аттуу  магистрлер менен окутуучулардын  биргелешкен или­мий-прак­ти­­­калык он-лайн режиминдеги конфе­ренция  уюштуру­луп, өткөрүлдү.

7

10

109.

Абытов Б.К. 2020-жылдын 5-майында өзгөчөкырдаал­даржанакарантиншартындаКыргызРеспуб­ли­касы­нынБашмый­за­мыкүнүнөкара­таОшМЮИ­­де “Ара­кет­теги Конститу­ция­: өзгөр­түү­лөржана алар­дын натыйжасы”- аттуу илимий-практикалык он-лайн конферен­ция өткөрүлдү.

 

7

10

110.

Абытов Б.К. 8-майдаөзгөчөкырдаалдаржанакарантиншартындаОшмамлекеттикюридикалыкинститутунда Улуу Жеңиштин 75 жылдыгы­накарата “Улуу Ата Мекендик согуш­тагы Жеңиш­кекыргызэлинин жана кыргызстан­дык­тардын кошкон салымы”аттуу ОшМЮИ, ОшТУ, К.Токтоматов атын­дагы  ЭАУ менен биргелешкен он-лайн режиминдеги илимий-практика­­лык конфе­рен­ция болуп өттү.

 

7

10

111.

АбытовБ.К. 2020-жылдын 15-декабрында Ош мамлекеттик юридикалык инсти­ту­тун­да «Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик эгемендүүлүгүжөнүн­дөгүДеклара­ция­нынукуктук, саясий, тарыхыймааниси»жана «Кыр­гыз элинин ХХ кы­лым­дагы улуттук лидери Исхак Раз­за­ков­»- аттуу биргелешкен, ара­лаш тариз­деги эл аралык илимий-практи­калык конференция аудиториялык ка­тышуу жана он-лайн режиминде уюштурулуп, өткө­рүл­дү.Конференцияга Россия, Казахстан, Туркменистан жана Кыргызстан­дын жогорку окуу жайларынан 93 илимий баяндама катталып, алардын – 10 чет өлкөлөрдөн, 27 Бишкектин, Талас, Баткен, Ош облустарынын жо­гор­ку окуу жай­ла­­ры­нан өкүлдөрүнүнилимийбаянда­ма­лары, доклад­да­рыболду.

 

7

10

9. Получение наград

112.

АкматоваА.Т.Орден Александра ВеликогоРАЕ РФКомиссия

 по наградам «Европейского научно-промышленного

 консорциума» 09.11.2020Протокол №865/09.11.2020

9,а

10

113.

АкматоваА.Т. Орден Первый среди равных РАЕ РФКомиссия по наградам «Европейского научно-промышленного консорциума» 12.11.2020.Протокол №866/12.11.2020

9,а

10

114.

Жусупов Б.А.ОРДЕН АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО «ЗА НАУЧНЫЕ ПОБЕДЫ И СВЕРШЕНИЯ». . (Протокол № 573 от 23.05.2019)

9,а

10

115.

Жусупов Б.А.PRIMUS INTER PARES - ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ» комиссии по наградам «Европейского научно-промышленного консорциума» получено 23.50.2019 г. (протокол 873 от 23.05.2019) 

9,а

10

116.

Жусупов Б.А.ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ и ТЕХНИКИ (Протокол № 573 от 23.05.2019).

 

 

9,а

10

 

Итого:

 

629

Приложение: - копия подтверждающих документов на ______ листах.

Ученый/специалист ____________________________________________________________

(Ф.И.О, подпись, дата)

Подпись___________________________заверяю____________________________________ _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись, дата, печать)

 

Примечание: Краткая годовая информация лиц, занимающихся научными и прикладными разработками, представляются не позднее 15 февраля года,  следующего за отчетным, на добровольной основе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма-1

Краткий годовой отчет

о результатах научной деятельности за 2019 год

 

Наименование научной организацииОшский государственный юридический институт

 

Ответственный исполнитель  АкматоваАманайТурсунбаевна,

зав. отдел аспирантуры и науки,

тел 0554 03 12 99,  e-mail: oshgui-nauka@mail.ru

 

 

п/п

Наименование результата

научной и научно-технической деятельности

№ пункта Приложения 1 Положения о рейтинговой…

Баллы

 

1.     

ТокторовЭгембердиСамидинович

 

2019-285-1

2.     

СайфутдиновТахирИсмаилджанович

 

2019-210-1

3.     

АбытовБайболотКапарович

 

2019-270-1

4.     

Жусупов Болот Асанович

 

2019-265-1

5.     

Арапов ТемиркулБайышевич

 

2019-130-1

6.     

АкматоваАманайТурсунбаевна

 

2019-245-1

7.     

МаматазизоваЭлмираКубанычбековна

 

2019-85-1

8.     

Юсупалиев Искандер Камалович

 

2019-85-1

9.     

Бабаева АделяДоолотбаевна

 

2019-80-1

10.  

ИсабековИлясНиязбекович

 

2019-70-1

11.  

ТатеноваМахабатБейшенбековна

 

2019-65-1

12.  

КольсариеваНазираШаршенбековна

 

2019-55-1

13.  

ЖусуповаНуркызЫмамидиновна

 

2019-35-1

14.  

Мазитов Равиль Ягсупович

 

2019-30-1

15.  

ЖаанбаеваЧолпонКаныбековна

 

2019-30-1

16.  

Атамкулова Елена Токтоналиевна

 

2019-30-1

17.  

Эрматова Венера Белекбаевна

 

2019-30-1

18.  

ОрозовЖаркынбекЖунусович

 

2019-20-1

19.  

ПазыловНиязбекАдылжанович

 

2019-20-1

20.  

АрстанбековМамасалыСарбашович

 

2019-15-1

21.  

СатарбаевАкбаралиМасанович

 

2019-15-1

22.  

Исмаилов АвазЭргешович

 

2019-15-1

23.  

КармышаковМирбекАбдикеримович

 

2019-1-1

24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диссертационный совет

Д 12.20.610

Прикрепленные файлы

Приказ ВАК КР

Посмотреть

Учредитель

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Академия МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора Э.А. Алиева, Ошский государственный юридический институт

Соучредители

Специальность (шифр)

12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (на соискание ученой степени доктора (кандидата) юридических наук), 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность, 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности - Докторский совет, Кандидатский совет

Председатель ДС

Исаева Клара Асангазыевна

Посмотреть

Зам. председатель ДС

Бердалиев Кайрат

Посмотреть

Ученый секретарь

Абдукаримова Назира Эшмухамедовна

Посмотреть

 

 

 

 

 

 

 

ОшМЮИнин ОПК,  аспирантарынын,  студенттеринин макалалары, жарык көргөн илимий-практикалык конференциялардын материалдары тууралуу

МААЛЫМАТТАР

 

Журналдын аталышы,

жарыкка чыккан жылы

Журнал

№№

Канча макала жарык көргөн

 

1.

 

“Кыргызстан жогорку окуу жайларынын жарчысы” – “Известия вузов Кыргызстана”

Бишкек, 2014

 

№9

 

52 макала

 

№10

 

71 макала

 

2.

 

“Кыргызстан жогорку окуу жайларынын жарчы­сы” – “Известия вузов Кыргызстана”. -Б., 2015

“Кыргызстандагы илим, жаңы технологиялар жана инновациялар” - “Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана”. -Б., 2015

 

 

№5

 

105 макала

 

№6

 

94 макала

 

№12

 

60 макала

 

 

3.

“Кыргызстан жогорку окуу жайларынын жарчы­сы” – “Известия вузов Кыргызстана”. -Б., 2016

 “Кыргызстандагы илим, жаңы технологиялар жана инновациялар” - “Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана”. -Б., 2016

 

 

№11

 

92 макала

 

№12

97 макала

 

4.

“Кыргызстан жогорку окуу жайларынын жарчы­сы” – “Известия вузов Кыргызстана”. -Б., 2017.

 “Кыргызстандагы илим, жаңы технологиялар жана инновациялар” - “Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана” -Б., 2017.

 

 

№11

 

88 макала

 

№12

 

92 макала

 

5

“Кыргызстан жогорку окуу жайларынын жарчы­сы” – “Известия вузов Кыргызстана” -Б., 2018

 “Кыргызстандагы илим, жаңы технологиялар жана инновациялар” - “Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана” -Б., 2018.

 

 

№12

 

 

37 макала

 

№12

 

40 макала

 

6

“Кыргызстан жогорку окуу жайларынын жарчы­сы” – “Известия вузов Кыргызстана” -Б., 2020

 “Кыргызстандагы илим, жаңы технологиялар жана инновациялар” - “Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана” -Б., 2020. (басмада)

 

№4

 

46 макала

№9

 

52 макала

 

 

Баардыгы  РИНЦке кирген 2 журнал

 

 13 номер

 

926