Международные научно-практические конференции ОшГЮИ         

Келишимдин

аталышы

Келишимдин

маани-маңызы

Түзүлгөн

мөөнөтү

Партнердун мамлекети

Келишимдин негизиндеги

иш  аракеттер

1.

 

КазЭСКА (КазАТиСО) менен ОшМЮИнин эл аралык келишими

Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, ИИИ натыйжалуу­лугун артыруу, ОПК кесиптик, маданий жана билим берүү деңгээлин  жогорулатуу, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн турмушка ашыруу.

 

26.11.2011,

20.11.2016.

 

Республика Казахстан

 

Келишимдин негизинде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында ОПК тажрыйба алмашуусу,  ИИИ натыйжалуулугун, ОПК кесиптик, маданий жана билим берүү деңгээлин жогорулатуу, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн ишке ашыруу аракеттери болуп, бир катар натыйжалуу иштер турмушка ашырылды.

2.

Сибирь федералдык университети  (СФУ ФГАОУ ВПО) менен ОшМЮИнин макул-дашуусу

 

  Окуу-усулдук, илимий жана маданий жаатта салттуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча  макулдашуу.

 

 

16.05.15.

 

Россия Федерациясы

 

  Окуу-усулдук, илимий жана маданий жаатта салттуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча иш аракеттер аткарылды. Россия – Германия – Кыргызстан студенттери үчүн “юриспруденция” боюнча салтуу жайкы эл аралык мектеп уюштурулду.

 

3.

Калинга эл аралык ин­дус­триалдык техноло­гия­лык университет (Ин­дия)  менен ОшМЮИнин ортосун-дагы кызмат­та­шуу жөнүндө Меморан­дум

 

Окуу, илимий-практикалык ишмердүүлүктө кызматташуу жөнүндө меморандум

 

 

 

20.06.2015

 

Индия

Окуу, илимий-практикалык ишмердүүлүктө кызматташуу жөнүндө меморандумдун негизинде иш жүргүзүлө баштады. Калинга эл аралык индустриалдык технологиялык университетинин ректору баштаган  делегация ОшМЮИде болуп кетишти.

 

4.

Урал мамлекеттик юридикалык универ­си­тетименен ОшМЮИ­нин келишими

 

 

Келишимдин предмети билим берүү, илим жана маданият жаатында конструктивдүү кыз­мат­ташууга умтулуу

 

 

12.10.2015

 

Россия Федерациясы

Келишимдин негизинде  билим берүү, илим жана мада­­ният жаатында конструктивдүү кызматташуу аракет­тери турмушка ашырылууда. Кызматташуунун алкагында ОшМЮИ­нин ОПК бир катары УрМЮУда тажрыйба алма­шып келишти. Ар бир окуу жылында  ОшМЮИнин алкагында жана биздин институттун  бака­лав­риатынын бүтүрүүчүлөрүнүн эсебинен УрМЮУнун “бакалавр”, “магистратура” академиялык даражасына бюджеттик жана келишимдик негизде кабыл алуу жүргүзүлүүдө.  

5.

КазЭСКА  (КазАТиСО)  менен ОшМЮИнин орто­сундагы студенттер-ди алмашуу тууралуу келишим

 

“Бакалавр” академиялык даражасы боюнча окуган студенттерди жана “магис­тартура”  академиялык даражасы боюнча окуган магистранттарды алмашуу боюнча иш алып баруу.

 

14.10.2016.

 

Республика Казахстан

 

КазЭСКА жана ОшМЮИнин “бакалавр” академия­лык даражасы боюнча окуган студенттерин жана “ма­гис­тратура”  академиялык даражасы боюнча окуган магистранттарын алмашуу боюнча жыл сайын иш алып баруу аракетиндебиз.

 

6.

ММУнун Юридикалык факультети менен ОшМЮИнин ортосун-дагы илимий иштер жана окутуу жаатын-дагы келишим

 

Келишимдин негизин ОПК жана студенттердин илимий иштери жана окутуу жаа­тын­­да­гы натыйжалуу аракеттер түзөт.

 

 

 

28.11.2016

 

Россия Федерациясы

Жыл сайын келишимдин негизинде илимий иштер жана окутуу жаатын­да­гы аракеттер турмушка ашы­ры­лууда. ОшМЮИнин ОПК бир катары жана студенттери ММУнун Юридикалык факультетитинин илимий-практикалык конференцияларына, семи­нар­ларына жана ар түрдүү форумдарына катышып келишүүдө. 

 

7.

КЭР Ганьсу провин­ция- сы­нын жогорку окуу жай­­лар жана ЮНЕСКО Ассоциациясы менен ОшМЮИ­нин ОПК тажрый­ба алмашуусу, студенттерди алмашуу боюнча келишими

 

 Келишимдин негизин ОПК тажрый­ба алмашуусу, окуу жайлар ортосунда    студент­тер­ди алмашуу түзөт.

 

 

 

06.07.2017

 

Кытай Элдик  Республикасы

   Келишимдин негизинде  ОшМЮИнин ОПК таж­рый­­ба алмашуу иретинде  КЭР Ганьсу провин­циясы­нын жогорку окуу жай­­лары­нын  жана ЮНЕСКО Ассоциациясында болушуп, окуу жайлар ортосунда студент­тер­ди алмашуу турмушка ашырылды. Ассоциациянын делегациясы ОшМЮИде болушуп, Ганьсу провин­циясы­нын жогорку окуу жай­­лары­ жиберген студенттер ОшМЮИден билим алып кайтышты. Келишимдин негизинде Кыргызстанда биринчи болуп биздин институттун алкагында “Кытай укугу борбору” ачылды.  

8.

КЭР Сибэй педаго-гикалык университети  менен ОшМЮИнин орто­сундагы кызмат­ташуу жөнүндө протокол

 Протоколдун негизин тараптар менен достук мамиле түзүү, илим, билим берүү жаатында тажрыйба  жана студенттерди алмашуу.

 

12.10.2018

 

Кытай Элдик Республикасы

Протоколдун  негизинде бир катар окутуучулар жана студенттертажрыйба алмашуу максатында  Сибэй педагогикалык универси­тетин­де болуп кайтышты. Кызмататштык уланууда.

9.

Республика Өзбекстан­дын  Андижан мамлекеттик университети менен ОшМЮИнин ортосундагы билим берүү жаатында кызматташуу боюнча Меморандум.

Меморандумэки окуу жайдынилим,билим берүү жаатында кызматташуусу,  ОПК илимий-практикалык ишмердүүлүгүнө өбөлгө түзүү, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн камсыздоо максатында түзүлгөн.

 

 

30.05.2018

 

Республика Узбекистан

Окуу жайлардынортосундаилим,билим берүүү жаа­тында кызматташуу,  ОПК илимий-практика­лык ишмердүүлүгүнө өбөлгө түзүү, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн камсыздоо макса­тын­да иш аракеттер болууда. АндМУнун делегациясы ОшМЮИде, ОшМЮИнин делегациясы АндМУда болуп кайтышты. Эки жактуу илим, билим берүү жаатында тажрыйба алмашуу улантылууда.

 

 

10

Шымкент мамлекет-тик университети менен ОшМЮИнин ортосундагы кызмат-ташуу боюнча Меморандум.

 

Меморандум жогорку билим берүү, студенттердин академиялык мобилдүүлүгү жана ОПК илимий изилдөө  жаатында кызматташуу боюнча түзүлгөн.

 

 

20.06.2019.

 

Республика Казахстан

   Меморандумдун негизинде  жогорку билим берүү, студенттердин академиялык мобилдүүлүгү жана ОПК илимий изилдөө  жаатында кызматташуу боюн­ча иш аракеттер  жүргүзүлүүдө. ОшМЮИнин деле­гациясы Шымкент мамлекеттик университе­тин­де болуп, илимий-практикалык тажрыйба алмашып кай­тышты. Эки жакка пайдалуу кызматташуу уланууда.

 

 

11

Германиялык Конрад Аденауер атындагы фонд­дун Борбордук Азия боюнча чөлкөм­дүк өкүлчүлүгү менен ОшМЮИнин ортосун­да­гы  түшүнүү жана кыз­матташуу боюнча Меморандум.

 

 Меморандум илимий изил­дөө, маалымат,  агартуу жаа­тын­да эки жактуу  пайдалуу кызматташуу боюнча түзүл­гөн.

 

 

15.11.2019.

 

Германия

Эки жакка пайдалуу түзүлгөн, жетекчилер тарабы­нан кол коюлган, Меморандумдун негизинде  или­мий изилдөө, маалымат,  агартуу, студенттерди кол­доо  жаатында кызматташуу боюнча  иш аракеттер жүргүзүлүүдө.

 

ОшМЮИнин КАФЕДРАЛАРЫНЫН ОПК 2015-16 – 2019-20-ОКУУ ЖЫЛДАРЫНДА ЖАРЫК КӨРГӨН ЭМГЕКТЕРИНИН  РЕЙТИНГИ  ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР


 

Кафедранын  аталышы

Илимий эмгектердин жалпы  саны

Алардын ичинен

Моногра­- фиялар

 

Окуу китептер

 

Окуу усулдук

иш­телмелер

Илимий жыйнак­тарда, ММК жарык көргөн эмгектер

1

Мамлекеттин, укуктун теориясы                 жана тарыхы кафедрасы

321

8

7

3

303

2

Жазык укугу жана процесси кафедрасы

263

9

8

47

199

3

Жарандык укук жана процесс  кафедрасы

185

5

4

16

160

4

Тилдер кафедрасы

125

3

3

6

113

5

Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы

112

2

6

6

98

6

Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасы

106

2

4

7

93

7

Гуманитардык жана табигый илимдер кафедрасы

96

10

4

8

74

8

Маалымат технологиялары жана экономика кафедрасы.

80

-

4

5

74

9

Мамлекеттик тил жана чет тилдер кафедрасы

86

-

3

6

77

10

Административдик жана бажы укугу кафедрасы

85

4

5

9

67

11

Укук таануу кафедрасы

72

-

3

14

55

12

Ишкердүүлүк  укук кафедрасы

49

2

3

7

37

13

Дене тарбия кафедрасы

21

-

-

12

9

 

  Баары

1604

45

54

146

1359

ОшМЮИнин кафедраларынын 2015-16 - 2019-20-окУу жылдаРЫНА бекитилген  комплекстүү                                илимий  темалары

 

 

 

Кафедранын аталышы

 

 

Кафедранын илимий изилдөө иштеринин комплекстүү темасы

 

1.

 

ЖУПК

    Жарандардын катышуусундагы мамлекеттик жер­­­ги­ликтүү өз алдынча башкаруу орган-дардын че­немдүү эмес мүнөздөгү актыларынын тала­шуу жөнүндөгү иштер боюнча сотко таандуу­луктун көйгөйлөрү.

2.

ЖУПК

   Кыргызстанда учурдагы жазык укуктук юстициянын өнүгүүсүнүн жалпы тенден­циялары.

3.

МУТТК

Кыргызстанда укуктук мамлекетти куруунун теориялык жана практикалык маселелери.

4.

КМУК

 Кыргызстандын конституциялык өнүгүүсү: көй­гөлөр жана аны чечүүнүн жолдору.

5.

АБУК

Кыргыз Республикасынын бажы уюмуна кошу­луу­­сунда­гы административдик жа­на бажы

мамилелерин  жөнгө салуудагы көйгөйлөр жана алардын чечүүнүн жолдору.

6.

ИУК

  Кыргыз Республикасында ишкердүүлүктүн социалдык-укуктук көйгөйлөрү жана аларды   чечүүнүн жолдору.

7.

КСЭК

   Судебная экспертиза как основная форма ис­поль­зования специальных познаний в уголовном процессе. 

8.

ТДК

 Студенттердин тил маданиятын укуктук багы­т­та өнүктүрүү.

9.

МТЭК

 Юристтин ишмердүүлүгүнө заманбап маа­лымат техно­ло­гияларды киргизүүнүн көйгөй­лөрү.

10.

ДТК

 Кыймыл сапаттарды өркүндөтүү.

11.

УТК  (юр. колл.)

   Демократия, жарандык коом жана мамлекет.

12.

 ГТИК (юр. колл)

Азыркы гуманитардык жана табигый илимдердин ак­туал­дуу маселелери.

13.

МЧТК (юр.колл.)

  Мамлекеттик тилдин учурдагы укук таануу жаатындагы көйгөйлүү маселелери жана аларды чечүү жолдору.

ОшМЮИде  өткөрүлгөн эл аралык илимий-практикалык конференциялар тууралуу

МААЛЫМАТТАР