ОшМЮИде ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

921 04-05-2020 11:40

   5-май Кыргыз Республикасы­нын Баш мый­за­мы - Конституция күнүнө кара­та ОшМЮИде “Аракет­теги Конститу­ция­: өзгөртүүлөр жана алар­дын натыйжасы”- аттуу илимий-практикалык онлайн-конференция болуп өттү. Конференцияга ОшМЮИнин ОПК, окумуштуу педагогдаор жаан жаш окумуштуулар катышышты. Конференциянын күн тартиби:

   1. Аракеттеги Консти­туция­дагы өзгөр­түүлөр, алардын натыйжалары жана өзгө­чө­лүктөрү.

    2. Конституциялык өнү­гүү­­нүн келечеги.

      ОшМЮИнин алкагында өткөн илимий-практикалык онлайн-конференцияны ректор, ю.и.к. про­фес­сор Э.С. Токторов ачып, анын ишин алып барды.

    Илимий-практикалык онлайн-конференциянын жүрүшүндө бир катар окумуштуулар өздөрүнүн олуттуу пикирлерин, жүйөлүү ойлорун, иштиктүү сунуштарын айтышты. Алардын катарында:  

1.     Бакирова Ш.М.ю.и.к. доцент,ОшМЮИнин Конституциялык, муни­ципалдык укук кафедрасынын башчысы“Кыргыз Республикасы­нын Конституция­сына 2016-жылдагы референдумдун негизинде кирги­зил­ген өзгөртүүлөр: кыскача укуктук анализ”.

2.      Маматазизова Э.К.ю.и.к. доцент, ОшМЮИнин “Жарандык укук жа­на про­цесс” кафедрасы,АБУФ деканы “Этапы конституционных реформ Кыргызской Республики  и особенности реформы 2016 года”.

3.     Абдипаттаев Т.М.ага окутуучу,ОшМЮИнин Конституциялык, муни­ципалдык укук кафедрасы“Кыргызстандын учурдагы Консти­туцясы”.

4.   Жолчиев С.Т. -ага окутуучу,ОшМЮИнин Конституциялык, муни­ци­пал­дык укук кафедрасы“Республикабыздын Баш мыйзамынын 2016-жыл­дагы реформасынын алкагында сот тутумуна  киргизил­ген өзгөртүүлөр”.

5.     Жусупова Н.Ы. – п.и.к., доцент, ОшМЮИнин Конституциялык, муни­ци­пал­дык укук кафедрасы“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кене­шин түзүүдөгү Конституциянын негиздери (2010-жылкы Конс­титуцияга ылайык)”.

6.      Сатарбаев А.М. – т.и.к., доцент, ОшМЮИнин Администравтивдик жана ба­жы укугу кафедрасы “Конституциянын тарыхына саресеп (дүйнөлүк практикадан)

7.     Абытов Б.К. – т.и.д., профессор,ОшМЮИнин проректору “Кыргыз­стан­дагы 2016-жылкы конституциялык реформанын саясий-укук­тук шарттары”.

  Конференция жакшы маанайда жыйынтыкталды. 

   Ошетип 5-май Кыргыз Республикасы­нын Конституция күнүнө кара­та ОшМЮИде  өткөн илимий-практикалык онлайн-конференция өз максатына жетти.

Фото сюжет