ОШ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУНДА ЧӨЛКӨМДҮК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТҮ.

1432 19-12-2019 12:57

ОШ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУНДА ЧӨЛКӨМДҮК  ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТҮ.

    2019-жылдын 18-декабрында ОшМЮИде “Учурдагы жаштардын жаңы кодекстер, мыйзамдар тууралуу новеллалары: жаңылыктар жана өзгө­чө­­лүктөр” - аттуу студенттердин жана магистранттардын чөлкөмдүк или­мий-практикалык конференциясы өткөрүлдү.

   Конференцияга, анын тегерек столдоруна баардыгы болуп Кыргыз Респуб­ликасынын, Республика Казахстандын жана Россия Федерациясынын жогор­ку окуу жайларынын студенттеринен жана магистранттарынан 113 баяндама катталган. Алардын 50 студенттер, 63 магистранттар. Сырттан катталган сту­дент­тердин жана магистранттардын жалпы саны 34.  Ар бир ка­ты­шуу­чунун баяндамалары, докладдары, билдирүүлөрү катталып, алардын авторлору өз табылгалары, мазмундуу маалыматтары, илимий иликтөөлөрү­нүн жыйын­тык­­тары, жеке пикирлери менен талкууда кеңири ой бөлүшүштү.

   Конференция өз максатына жетүү үчүн үч багытта иш алып барды:

  1. Кыргыз Республикасындагы укуктук реформалар: жаңы ко­дек­с­­тердин, мыйзамдардын жаңы­лык­тары жана өзгөчө­лүктөрү”.

  2. “Бузуулар тууралуу кодекстин практикалык маселелерине жаш­­тардын көз караштары”.

  3. “Кыргыз Республикасында Медиация жана Пробация инс­ти­­ту­ту­­нун калып­та­нуусу: теориялык жана практикалык көй­гөй­лөр”.

    “Учурдагы жаштардын жаңы кодекстер, мыйзамдар тууралуу новел­лалары: жаңылыктар жана өзгө­чө­­лүктөр” - аттуу студенттердин жана магистранттардын чөлкөмдүк или­мий-практикалык конференциясыда мыкты илимий баяндама жасагандыгы үчүн бир катар студенттер жана магистрант­тар атайын дипломдор менен сыйланышты.

   ОшМЮИде өткөн студенттердин жана магистранттардын чөлкөмдүк или­мий-практикалык конференциясынын жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынды.

2019-жылдын 18-декабрында ОшМЮИде өтө турган «Учурдагы жаштардын жаңы кодекстер, мыйзамдар тууралуу новеллалары: жаңылыктар жана өзгөчөлүктөр» – аттуу студенттердин жана магистранттардын чөлкөмдүк илимий-практикалык конференциясынын

ПРОГРАММАСЫ

09.00:09-20

 Конференциянын катышуучуларын каттоо.

 

09:20-09:30

  «Учурдагы жаштардын жаңы кодекстер, мыйзамдар туу­ра­луу новеллалары: жаңылыктар жана өзгөчөлүктөр»  аттуу студенттердин жана магистранттардын чөлкөмдүк илимий-практикалык конференциясына арнал­­ган ОшМЮИ­нин  китеп көргөзмөсү.

09:30-09:45

     Чөлкөмдүк конференциянын  рас­мий ачылышы    

     Чакырыл­ган конокторду тааныштыруу.

09:45-10:00

   Расмий чакырылган конокторго сөз берүү.

10:00-12:30

  Пленардык  жыйындын  докладдары.

12:30-14:00

   Түшкү  тыныгуу.

14:00-16:00

   Тегерек столдордо талкууларды улантуу.

16:00-16:30

   Тегерек столдордун иштерин  жыйынтыктоо  жана конференциянын  резолюциясын  кабыл  алуу.

16:40-17:00

Конференциянын расмий жабылышы.

 

«Жаңы ко­декс­тер жана мыйзамдар: негизги көйгөйлөрү  жана                                    алар­дын аткарылышы»  аттуу чөлкөмдүк или­­мий-прак­ти­калык                         конференциянын салта­наттуу ачылышы 

(ОшМЮИнин башкы окуу имараты, Чоң жыйындар залы) 

Конференциянын расмий ачылышы

ОшМЮИнин ректору, профессор Э.С. Токторов

Расмий коноктор:

1.   Токторов Эгемберди Самидинович – Ош мамлекеттик юридикалык инсти­ту­ту­нун ректору, юри­ди­ка илимдеринин  кандидаты, профессор.

2.   Берхмаматов Изатбек Холмахаммадович – Ош шаардык мэриясынын Жаш­тар иштери боюнча комитетинин төрагасы.

3.   Эшбаев АнарбайБатМУнун Юриспруденция бөлүмүнүн студенти.

4.   Талантбек кызы Жанара – ОшМУнун студенти

5.   Замирбек кызы Айназик – Кыргыз-Өзбек университетинин Юридика-бажы факультетинин студенти.

6.   Мамажунус уулу Медербек – ОшМЮИнин магистранты.

7.    Келдибаев Назар – ОшМЮИнин Жаштар комитетинин төрагасы. 

Расмий коноктордун куттуктоолору. 

ПЛЕНАРДЫК  ЖЫЙЫНДЫН  ДОКЛАДДАРЫ:

(5-10    минут, башкы имарат, Чоң жыйындар залы) 

1.   Мамажунус уулу Медербек – ОшМЮИ, Мдк-4-18 тайпасынын магис­тран­ты МБ “Жа­зык укуктук юрисдикциянын кээ бир теоретикалык суроолору”  (или­мий жетекчи - ю.и.к., доцент Асанов Б.А.).

2.   Капаркул кызы Бекзада - ОшМЮИ, 4спк-16 тайпасынын студенти, СПФ “Жаңы Жазык жана Жоруктар кодексинин өзгөчөлүктөрү” (или­мий жетекчи - ю.и.к., доцент Орозов Ж.Ж.).

3.   Эшбаев Анарбай - БатМУ, ЮП-1-18 тайпасынын студенти, “Юрис­пру­ден­ция” бөлүмү “Бузуулар жөнүндөгү кодексинин маселелерине жаш­тар­дын көз ка­­­­ра­шы” (илимий жетекчи - окутуучу Бахтиярова С.).

4.   Талантбек кызы Жанара – ОшМУ, Юр(б)-2-17 тайпасынын студенти, ЮФ “Кыргыз Республикасындагы укуктук реформалар: жаңы кодекс­тер­дин, мый­зам­дардын жаңылыктары жана өзгөчөлүктөрү” (или­­мий же­текчи – ага окутуу­чу Жолдошбай уулу З.).

5.   Замирбек кызы Айназик – КӨУ, Ю-17 тайпасынын студенти, ЮБФ Жа­ңы кыл­мыш-жаза мыйзамдарындагы кылмыштарды классифика­ция­лоо­догу өзгө­чө­лүктөр: эски КЖМ салыштырма анализ” (или­мий же­текчи - ю.и.к.. доцент Көкөева А.М.).

6.   Тентиева Курманжан -ОшМЮИ, 2спк-16 тайпасынын студенти, СПФ “Жаш­­­­­­­тар­дын азыркы жаңы мыйзамдарга көз карашы” (или­мий жетекчи - ю.и.к., доцент Орозов Ж.Ж.).

7.   Чалов Эркин - ОшМЮИ, 1юср-17 тайпасынын студенти, ТКФ “Кыр­гыз Рес­­пуб­ликасынын Бузуулар жөнүндөгү кодексин колдонуудагы көй­гөй­лөр” (или­мий жетекчи - т.и.к.. доцент Сатарбаев А.М.).

8.   Молдоматова Нурзила - ОшМЮИ, Мдк-4-18 магистранты МБ “Иш­кер­дүү­лүк чөйрөсүн жазык укуктук жөнгө салуунун кээ бир маселе­ле­ри” (научный ру­ко­водитель – к.ю.н., профессор Токторов Э.С.).

9.   Келдибаев Назар - ОшМЮИ, 1фпк-16 тайпасынын студенти, ИУФ “Бу­зуу­­лар ко­дексинин теориялык мааниси” (или­мий жетекчи - т.и.к.. доцент Са­тар­баев А.М.).

Тегерек столдор:

1-багыт

“КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ УКУКТУК РЕФОРМАЛАР:            ЖАҢЫ КОДЕК­С­­ТЕРДИН, МЫЙЗАМДАРДЫН ЖАҢЫ­ЛЫК­ТАРЫ                 ЖАНА ӨЗГӨЧӨ­ЛҮКТӨРҮ”.

 

Модераторлор:

Татенова М.Б. юридика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а..

Жусупов Б.А. - юридика илимдеринин кандидаты, доцент, РТИА профессору.

Замирбек кызы Айназик – КӨУ ЮБФ студенти.

(Башкы имарат, Чоң жыйындар залы)

 

1.    Талантбек кызы Жанара – ОшМУ, Юр(б)-2-17 тайпасынын студен­ти, ЮФ “Кыргыз Республикасындагы укуктук реформалар: жаңы кодекстердин, мый­зам­дардын жаңылыктары жана өзгөчөлүктөрү” (или­­мий же­текчи – ага окутуу­чу Жолдошбай уулу З.).

2.   Нажиев Шахсултан -ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-19, ОМ “Но­вел­лы в уголовном законодательстве Кыргызской Республики” (научный ру­ко­водитель – к.ю.н., профессор Токторов Э.С.).

3.   Аманов Баястан - КӨУ, Ю-17 тайпасынын студенти, ЮБФ "Жаңы кыл­мыш-жаза мыйзамдары боюнча жазанын түрлөрүнө студенттик көз ка­раш” (или­­мий жетекчи - ю.и.к.. доцент Көкөева А.М.)

4.   Сулайманова Гүлзада - ОшМЮИ, Мдк-4-18 тайпасынын магистран­ты МБ  “Жа­зык сот өндү­­рү­­шүндөгү соттук контроль” (или­мий жетекчи - ю.и.к., доцент Асанов Б.А.).

5.   Мамасалиев Эламан - КӨУ, Ю-17 тайпасынын студенти, ЮБФ "Тер­гөө со­ту­­нун жазык процессиндеги ролу жана укуктук негиздери” (или­мий жетекчи – окутуучу Эгембердиева А.).

6.   Бапанова Тогжан - Магистр юридических наук, докторант 3-го года обучения специальности «Юриспруденция» УНПК «Международный Универ­ситет Кыргыз­стана» «Некоторые вопросы конкуренции уголовно-правовых норм с участием исключительной нормы» (научный руково­дитель – к.ю.н., и.о. профессора Успанов Ж.Т.).

7.   Курбанбек уулу Дастан – ОшГЮИ, студент группы ТДр-17, ФАУП “Начало до­судебного производство” (научный руководитель - старший преподаватель Ба­зар­баев Э.)

8.    Сагындыков Тилек - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ "Кылмыш-жазык мыйзамдарындагы жазанын айып түрүнүн эски мыйзамдар менен жа­ңы мыйзамдардагы айырмачылыктары” (или­­мий жетекчи - окутуучу Ма­мат­бай уулу А.).

9.   Гуладжов ВекилКУУ, студент группы Ю-17, ЮТФ Новеллы в досу­деб­ной части нового УПК КР” (научный руководитель - преподаватель Абды­ма­на­­пова К.).

10.   Каманов Искендер - ОшГЮИ, студент группы 1ФАУПр-16, ФАУП “Оргаи­зация фи­нан­совых пирамид” (научный руководитель – старший преподаватель Турсун­баева Ч.М.)

11.    Жусупбеков Нурлан - КӨУ, Ю-17 тайпасынын студенти, ЮБФ “Киши өл­тү­рүү кылмыштын түрү катары жаны мыйзамдардагы өзгөчө­лүктөрү” (или­­мий же­текчи – окутуучу Борсонов С.С.).

12.    Зиябидинова Айжамал - ОшГЮИ, студент группы 2юср-16, СКФ “Маро­дер­ство” (научный руководитель – старший преподаватель Турсун­баева Ч.М.)

13.    Тентиева Курманжан - ОшМЮИ, 2спк-16 тайпасынын студенти, СПФ “Кыл­мыш жа­за укугундагы эвта­на­зия: жаңы жагдайлар”  (или­мий жетекчи - ю.и.к., доцент Орозов Ж.Ж.).

14.   Тайгараева Айназик - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ "Жаңы Кыл­­мыш жаза кодекси боюнча ден-соолукка каршы кылмыш­тар­дын түшүнү­гү” (или­­мий жетекчи- окутуучу Мавлянова Т.).

15.   Мурзакулов Талгат - ОшМЮИ, Мдк-4-18 тайпасынын магистранты ОМ “Жазык сот өндүрүшүндө мыйзамдуулуктун сакталышы” (или­мий жетекчи - ю.и.к., доцент Асанов Б.А.).

16.   Тажибаев Эржан - ОшГЮИ, магистрант группы Мдк-4-18, ОМ “Меж­ду­­на­род­­ный тер­роризм – угроза глобальной региональной безопас­ности: особеннос­ти прояв­ле­ния” (научный руководитель – к.ю.н., доцент Орозов Ж.Ж.).

17.   Мадумарова Элмара - ОшМЮИ, Мзр-1-19 тайпасынын магистран­ты, МБ «Бү­­гүн­кү күндө Кыргыз Республикасында жаңы кабыл алынып жаткан мый­зам­­дар­дын укуктук чөйрөдө жайылтылуусу» (или­­мий жетекчиси - ю.и.к., до­цент­тин м.а. Абдикерим кызы Г.).

18.   Бейшеналиев Кайрат - ОшГЮИ, магистрант группы Мдк-2-19, ОМ “Право­вые проблемы договора купли-продажи” (научный руководитель – к.ю.н., и.о. до­цен­та Пазылов Н.)

19.   Оморбек кызы Тахмина - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ “Жо­рук­­­тар ко­дек­си­нин жалпы мүнөздөмөсү” (или­­мий жетекчи - ага окутуучу Дами­нова Н.Д.).

20.   Садыров Бекмамат – ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-4-18, ОМ “Право­вое регу­лирование наследстаенных прав в гражданском законо­да­тельстве Кыр­­ гыз­ской Республики” (научный руководитель – к.ю.н., и.о. доцента Пазылов Н.)

21.   Жумаева Айдай – ОшГЮИ, магистрант группы Мдк-2-19, ОМ “Не­ко­торые воп­ро­сы  института доверенности по гражданскому  праву Кыргызской Рес­пуб­ли­ки” (научный руководитель – к.ю.н., и.о. доцента Пазылов Н.)

22.   Сулейманов Баатыр - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ "Экология­лык коопсуздукка жана жаратылыш чөйрөсүнө каршы кыл­мыш­тар” (или­­мий жетекчи - окутуу­чу Аширбаева Н.).

23.   Акжол уулу Бектур - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ Маа­лы­­мат­тык коопсуздукка каршы кылмыштар” (или­мий жетекчи - ю.и.к.. доцент Кө­көева А.М.).

24.   Багымбай уулу Төрөкан- ОшГЮИ, магистрант группы Мдк-42-18, ОМ “На­­ка­­­за­­ние и отражение в нем принципа социальной справед­ли­вости” - (научный ру­ко­­во­дитель – к.ю.н., профессор Токторов Э.С.).

25.    Алиматов Амангелди - КӨУ, Ю-17 тайпасынын студенти, ЮБФ “Конс­ти­ту­ция­лык түзүлүштүн негиздерине жана мамлекеттин кооп­суздугуна каршы кылмыштар” (или­мий жетекчи - ю.и.к.. доцент Көкөева А.).

26.   Хамудов Джовидон - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-3-18, ОМ «Роль юри­­дического значения судебного решения по делам об оспари­ва­нии нор­ма­тив­ных правовых актов» (научный руководитель – к.ю.н., доцент Нар­ма­­тов Х.).

27.   Маматалиев Даниел - КУУ, студент группы Ю-17, ТЮФ Иные принуди­тельные меры уголовно-правового воздействия (меры безопас­ности)” (научный руководитель – преподаватель Абды­ма­на­­пова К.).

28.    Сулайманова Мээрим – ОшГЮИ, студент группы 1юср-18, СКФ “Эвтана­зия” (научный руководитель – старший преподаватель Турсунбаева Ч.).

29.   Ураим кызы Айжан - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ Кылмыш үч­­үн жаза жана анын максаттары” (или­­мий жетекчи - окутуу­чу Абдиманап к. Н.)

30.    Саипов Урмат - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18, ОМ "Понятие про­­бела в праве (законодательстве)" (науч­ный руково­дитель – к.ю.н., и.о. доцента Эрматова А.К.).

31.    Чаканбаев Нурболот - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18, ОМ "Защи­та прав и свобод человека и граждан в Кыргызской Республике(науч­ный руково­дитель – к.ю.н., доцент Кокоева А.М.).

32.   Борбаев Элдияр - ОшГЮИ, магистрант группы Мдк-4-18, ОМ “Меж­ду­на­род­­­­ное сотруд­ничество правоохранительных органов в борьбе с между­народ­ной прес­туп­­ностью” (научный руководитель – к.ю.н., профессор Токторов Э.С.).

33.   Муратбек кызы Каныкей - КӨУ, Ю-19 тайпасынын студенти, ЮБФ Жа­шы жете электерге колдонулуучу тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чара­ла­ры” (или­­мий жетекчи - окутуу­чу Абдиманап кызы Н.).

34.   Саипбаева Чолпон - ОшГЮИ, магистрант Мдк-1-19, ОМ “Актуаль­ные во­п­росы сроков в гражданском праве” (научный руководитель – к.ю.н., и.о. доцента Пазылов Н.).

35.   Расулов Нурланбек - ОшМЮИ, Мдк-4-18 тайпасынын магистранты, МБ "Кыр­гыз Рес­­публикасынын жаңы жазык кодекси боюнча инсандын өмүрүнө кар­шы кылмыштардын мыйзамдык бекилиши” (или­мий жетекчи - ю.и.к.. про­фес­сор Токторов Э.С.).

36.    Хамдамов Бекзад - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18, ОМ “Функции ТГП” (науч­ный руково­дитель – к.ю.н., доцент Кольсариева Н.Ш.).

37.   Сансаров Уларбек - КӨУ, БИ-19 тайпасынын студенти, ЮБФ "Кыр­гыз Рес­­публикасы менен Республика Өзбекстандын кылмыш-жаза мыйзам­дары­нын кээ бир түрлөрүнө студенттик салыштырма анализ” (или­­мий жетекчи – ага окутуу­чу Кошоков Т.).

38.   Акимбеков Манас - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18, ОМ “Законо­мер­­ности возникновения и развития государства и права как предмет ТГП” (науч­ный руково­дитель – к.ю.н., доцент Кольсариева Н.Ш.).

39.   Курбаналиева Базаргуль - ОшГЮИ, магистрант группы Мдк-2-19, ОМ “Юри­­ди­чес­кая ответственность как вид социальной ответствен­нос­ти” (науч­ный руково­дитель – к.ю.н., и.о. доцента Пазылов Н.П.).

40.    Бегалиева Нураим - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18, ОМ "Инсти­­тут назначения наказаний по новому законодательству Кыргыз­ской Респуб­лики” (науч­ный руково­дитель – к.ю.н., и.о. доцента Эрматова А.К.).

41.    Муратбекова Акмарал - ОшМЮИ, Мдк-2-18 тайпасынын магистранты, МБ “Юри­дикалык жактарды жазык укугунун субъектиси катары таануунун көй­гөй­лөрү” (или­мий жетекчи - ю.и.к., доцент Асанов Б.А.).

42.   Каримов Алмаз - ОшГЮИ, магистрант группы Мдк-3-19, ОМ “Осо­бен­­нос­ти досудебного расследования по новому уголовному кодексу” (науч­ный руково­дитель – к.ю.н., и.о. доцента Мазитов Р.Я.).

43.   Кадыркулов Замирбек - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18 ОМ “Юри­ди­ческая ответственность по новому уголовному законода­тель­ству” (научный руководитель – к.ю.н., и.о. профессора Тайлакова С.Ж.).

 

2-багыт

“БУЗУУЛАР ТУУРАЛУУ КОДЕКСТИН ПРАКТИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИНЕ ЖАШ­­ТАРДЫН КӨЗ КАРАШТАРЫ”.

 

Модераторлор:

Сатарбаев  А.М - тарых  илимдеринин кандидаты, доцент.

Жусупбаев К.К. - АБУ кафедрасынын ага окутуучусу.

Келдибаев Н.А. – ОшМЮИнин Жаштар комитетинин төр­агасы.

(207- аудитория “Кытай укук борбору”)

1.   Аманалиев Сыймык - ОшМЮИ, 1тдк-16 тайпасынын студенти, АБУФ Бу­зуу­нун укуктук кесепеттери жана анын түрлөрү”(илимий же­тек­чи - ага оку­туучу Мур­­­заканов М.).

2.   Эргешбай кызы Муктасар - ОшМЮИ, 1юср-17 тайпасынын студен­ти, ТКФ “Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүштүн жүр­­­гүзүү тартиби жана анын катышуучулары” (илимий же­текчи - окутуучу Дүй­­­шөбай уулу К.).

3.   Аппазова Айгерим - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ “Бузуу­лар ко­дексинин административдик кодекстен айырмачылыгы жана өз­гө­чөлүктөрү” (или­мий жетекчи - окутуучу Мойдунова С.).

4.   Жанибек уулу Элдияр - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ “Бу­зуу­­лар кодексинин пайдасы жана зыяны” (или­мий жетекчи - окутуучу Жунусов Н.).

5.   Абулкаирова Ботагоз – УПК МУК Алмата, PhD-докторант 3 курса «Не­ко­торые проблемы определения жертвы подмены ребенка (на при­ме­ре зару­беж­ной практики)» (науч­ный руково­дитель – д.ю.н., профес­сор  Бидильдаева Г.А.)

6.   Алипбеков Эржигит - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ «Кооп­суз­ шаар» программасынын укуктук негиздери жана оң, терс жактары” (или­мий жетекчи - ага окутуучу Ырысбекова Б.Д.).

7.   Зубаяров Джохар - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ "Кыл­мыш-жа­зык мыйзамдарындагы айып төлөө жазанын түрү катары” (или­мий жетекчи - ага окутуучу Хасанова Д.Т.).

8.   Имамалиева Нуриза - ОшМЮИ, 1тдк-16 тайпасынын студенти, АБУФ Ба­жы процедураларын бузуу үчүн жоопкерчилик” (илимий же­тек­чи - ага оку­туу­чу Жусупбаев К.К.).

9.   Илхомжан кызы Ситора - КӨУ, Ю-17 тайпасынын студенти, ЮБФ "Коом­дук тартипке каршы кылмыштар” (или­мий жетекчи - ю.и.к.. доцент Кө­көева А.).

10.   Садыров Бекмамат - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-4-18, ОМ “Роль орга­­нов нотариата в защите наследственных прав граждан” (науч­ный руководи­тель – к.ю.н., и.о. доцента Пазылов Н.)

11.   Абай кызы Элнура - КӨУ, Ю-17 тайпасынын студенти, ЮБФ “Баш­каруу тар­тибине каршы кылмыштар” (илимий жетекчи - ага оку­туу­чу Кочкоров К.).

12.   Равшанбекова Мээрим - ОшМЮИ, 2спк-17 тайпасынын студенти, СПФ Бу­зуу­ларды жасагандыгы үчүн жаза чаралардын өзгөчөлүгү” (илимий же­тек­чи - улук окутуучу Бүргөева А.Н.).

13.   Кубанычбек уулу Уланбек - ОшГЮИ, магистрант группы Мдк-3-19, ОМ “Принципы ответствен­нос­ти за нарушения” (научный руководитель - старший преподаватель Пир­ма­това А.А.).

14.   Жанибек уулу Элдияр - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ “Бу­зуу­лар кодексинин пайдасы жана зыяны” (или­мий жетекчи – окутуу­чу Жунусов Н.).

15.   Советбек кызы Анара - ОшМЮИ, 2спк-18 тайпасынын студенти, СПФ, “Кыр­гыз Республикасынын Бузуулар жөнүндөгү кодексиндеги жол эрежелери­н бузуудагы маселелер”” (илимий жетекчи - окутуучу Таш­маматов А.А.).

16.   Пукасенко Милана - ОшГЮИ, студент группы 1юср-18 СКФ “Участ­­ники произ­вод­­ства о нарушений и их право” (научный руково­дитель - старший пре­по­да­ва­тель Бакиров У.А.).

17.   Жээнбеков Аскарбек - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18, ОМ "Ста­нов­­ление конституционного контроля в Кыргызской Республике" (науч­­ный руково­дитель – к.ю.н., и.о. доцента Бакирова Ш.М.).

18.   Камалова Аида - ОшМЮИ, Мдк-3-19 тайпасынын магистранты МБ “Эсеп­тер­ди жүргүзүү, бухгал­тер­дик эсепти жана салык салууну  жүзөгө ашыруу чөй­рө­сүндөгү башкаруу тарти­бине каршы бузуулар” (илимий жетекчи - улук окутуучу Нуркулова Н.М.).

19.   Адилбек уулу Куштар - ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магистран­ты, МБ Өлкөнүн конституциялык өнүгүүсүнүн укуктук негиздери” (или­мий жетекчи – судья Жа­лалова М.Ш.).

20.    Жолдошева Аймээрим - ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магис­тран­ты, МБ “Кыргыз Республикасында өз алдынча башкаруу органда­рынын эгемен­дүүлүк шарттарында өнүгүүсү” (или­мий жетекчи - ю.и.к.. доцент Бакирова Ш.М.).

21.   Закиров Темирлан - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ Ос­новные причины внешней миграции в Кыргызской Республике” (науч­ный руководитель – к.ю.н., доцент  Матисакова З.У.).

22.   Жылдыз кызы Мээрим - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ  “Го­су­дарство и местное самоуправление: природа и эволюция взаимо­отно­ше­ний” (научный руководитель – к.ю.н., доцент  Ураи­мо­ва Т.А.).

23.   Каримберди кызы Уулкан - ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магис­транты, МБ Сот бийлигинин мамлекеттик бийлик тутумунда ээлеген орду” (или­мий жетекчи - ю.и.к.. доцент Бакирова Ш.М.).

24.     Манап кызы Зарина - ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магистран­ты, МБ “Кыр­гыз Республикасында Президенттик институтунун калып­тануу көйгөй­лөрү” (научный руководитель – к.ю.н., доцент  Бакирова Ш.М.).

25.   Мунарбек уулу Жыргалбек - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ  Теоретические основы и правовая характеристика миграции(науч­ный ру­ко­во­­­дитель – к.ю.н., доцент  Татенова М.Б.).

26.   Орозоев Эмил - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ Концеп­ция прав человека и ее отражение в Конституции(научный руково­дитель – к.ю.н., доцент  Матисакова З.У.).

27.   Абатов Нуртилек - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18, ОМ "Концеп­ция прав и свобод граждан в правовом государстве" (науч­­ный руково­дитель – ми­ли­­ция­нын подполковниги Камал уулу Кубанычбек).

28.   Саипов Урмат - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18, ОМ "Поня­тие и сущ­ность права" (науч­ный руково­дитель – к.ю.н., и.о. доцента Эрматова А.К.).

29.   Чаканбаев Нурболот - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18, ОМ "Пре­зи­дентский контроль: вопросы теории   и практики" (науч­­ный руко­во­дитель – к.ю.н., доцент Кокоева А.М.).

30.   Жээнбеков Аскарбек - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18, ОМ "0рга­ни­зация Конституционного суда Кыргызской Республики и право­вой статус его судей"(науч­­ный руково­дитель – к.ю.н., и.о. доцента Бакирова Ш.М.).

44.     Абатов Нуртилек ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18, ОМ "Поня­тие и основные цели правового государства" (науч­­ный руково­дитель – мили­ция­нын подполковниги Камал уулу Кубанычбек).

31.    Чынгызов Омурбек - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ Конс­ти­ту­ционный статус депутата, его полномочие, права и неприкос­но­вен­ность (науч­ный руководитель – к.ю.н., доцент  Матисакова З.У.).

32.   Эрмеков Нурлан - ОшГЮИ, магистрант группы Мдк-3-19, ОМ “Теоре­ти­ческие основы и правовая характеристика акционерных об­ществ” (науч­ный руково­дитель – к.ю.н., и.о. доцента Мазитов Р.Я.).

33.   Эргешов Таалайбек - ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магистранты, МБ “Конституциялык сот өндүрүшүндө соттук коргоонун негиздери” (или­мий же­тек­чи – судья Жалалова М.Ш.).

3-багыт

“Кыргыз Республикасында Медиация жана Пробация инс­ти­­ту­ту­нун калып­та­нуусу: теориялык жана практикалык көй­гөй­лөр”.

 Модераторлор:

Садиева Д.А. - юридика илимдеринин кандидаты, доцент.

Акматова А.Т. - тарых илимдеринин кандидаты, доцент.

Айдарбекова Айганыш ОшМЮИнин магистранты.

(211-аудитория)

 

1.   Жаныбек кызы Упанай - БатМУ, ЮП-1-18 тайпасынын студенти, “Юрис­пру­ден­ция” бөлүмү “Соттогу реформалар: Кыргыз Республика­сы­нын про­бация, медиация институтунун калыптануусу – теориялык жана практикалык көй­гөй­лөр” (илимий жетекчи - окутуучу Дыйканов Н.).

2.   Бакыт кызы Акмарал - КӨУ, Ю-16 тайпасынын студенти, ЮБФ “Медиа­ция институтунун пайда болуу тарыхы” (или­мий жетекчи – оку­туу­чу Абдиманап кызы Н.).

3.   Киргизбаев Азизбек - КУУ, студент группы Ю-17, ТЮФ “Институт проба­ции в Кыргызской Республике” (научный руководитель – препода­ватель Абды­ма­­на­­пова К.).

4.     Кузнецов Игорь - Сибирский федеральный университет, студент группы Ю18-03Б, ЮИ СФУСравнительный анализ га­ран­тий конс­ти­ту­ционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе­де­рации и Кыргызской Респуб­лике (научный руководитель – к.ю.н., и.о. про­фес­сора Шишко И.В.).

5.   Иранов Медербек - ОшМУ, Юр(б)-2-17 тайпасынын студенти, ЮФ “Станов­ление в Кыргызской Республике института медиации и проба­ции: теоретичес­кие и практические вопросы” (научный руководитель – д.ю.н., профессор Кульды­шева Г.).

6.   Назарбаева Айзирек - ОшГЮИ, студент группы 1ФАУПр-16, ФАУП Неко­то­рые проблемы становления и развития института медиации Кыргызской Рес­пуб­лики” (научный руководитель – к.ю.н., доцент  Коль­са­риева Н.Ш.).

7.   Айдарбекова Айганыш - ОшГЮИ, магистрант Мзр-1-18, ОМ «Возникно­ве­ние и развитие института пробации» (научный руководитель – к.ю.н., и.о. доцента  Аб­ди­керим кызы Г.).

8.   Абдурахманов Асадбек - КУУ, студент группы Ю-19, ТЮФ “Со­циаль­ная роль молодежи в современном Кыргызстане” (научный руководитель – к.ю.н., доцент  Көкөева А.М.).

9.    Саипов Урмат - ОшГЮИ, магистрант Мзр-1-18, ОМ «Право, его социаль­ное значение и функции»  (научный руководитель - к.ю.н., и.о. доцен­та  Аб­ди­керим кызы Г.).

10.    Нурбекова Айгерим - ОшГЮИ, студент 1ФАУПр-16, ФАУП “Гума­низация уголовного законодательства в Кыргызской Республике, путем введения инсти­тута пробации” (научный руководитель – к.ю.н., доцент  Кольсариева Н.Ш.).

11.    Адилбек уулу Куштар - ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магис­тран­ты, МБ Конституциялык өнүгүүнүн актуалдуу көйгөйлөрү» (или­мий жетекчи – судья Жа­лалова М.Ш.).

12.   Жолдошева Аймээрим- ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магис­транты, МБ  “Советтик Кыргызстанда жергиликтүү мамлекеттик баш­ка­руу орган­да­ры­нын жана өз алдынча башкаруунун өнүгүү көйгөйлөрү” (или­мий жетекчи - ю.и.к.. доцент Бакирова Ш.М.).

13.    Жээнбеков Аскарбек - ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магис­тран­ты, МБ “Кыр­гыз Республикасында конституциялык көзөмөлдүн калып­тануу тарыхы жана өнүгүүсү” (или­мий жетекчи - ю.и.к.. доцент Бакирова Ш.М.).

14.    Закиров Темирлан - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ Социаль­ная сущность миграции: формы и роль в улучшении  качества жизни населе­ния (научный руководитель – к.ю.н., доцент  Матисакова З.У.).

15.    Жылдыз кызы Мээрим - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ  Му­ни­­ципальное правотворчество в правовом регулировании местного самоуправ­ле­ния в Кыргызской Республике” (научный руководитель – к.ю.н., доцент  Ураи­мо­ва Т.А.).

16.   Каримберди кызы Уулкан - ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магистранты, МБ Кыргыз Республикасында сот адилеттүүлүгүнүн жүзөгө ашырылуусу” (или­мий жетекчи - ю.и.к., доцент Бакирова Ш.М.).

17.   Бердибаева Айганыш - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18 ОМ “Право­вая культура и ее состояние в Кыргызской Республике” (научный руководитель – к.ю.н., и.о. профессора Тайлакова С.Ж.).

18.    Манап кызы Зарина - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ  Разде­ле­ние властей: теоретическая основа возникновения Конституции Кыр­гыз­ской Республики и института президентства” (научный руково­дитель - к.ю.н., доцент  Бакирова Ш.М.).

19.    Мунарбек уулу Жыргалбек - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ  “Миграционные процессы и их конституционная характеристика(научный ру­ко­во­дитель – к.ю.н., доцент  Татенова М.Б.).

20.   Нурматов Даниел - ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магистранты, МБ “Кыр­­гыз Республикасында адамдын, жарандын укуктарынын жана эркиндик­тери­нин кепилдиктери” (или­мий жетекчи - ю.и.к.. доцент А.М. Көкөева).

21.    Орозоев Эмил - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ Общая харак­те­­ристика правового статуса личности (научный руководитель – к.ю.н., доцент  Матисакова З.У.).

22.    Чынгызов Омурбек - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-2-18 ОМ История развития неприкосновенности депутата, ее признаки, осо­бенности, гарантии и порядок лишения (научный руководитель – к.ю.н., доцент  Матисакова З.У.).

23.    Эргешов Таалайбек - ОшМЮИ, Мдр-2-18 тайпасынын магистран­ты, МБ “Сот­тук коргоонун конституциялык-укуктук негиздери(или­мий жетекчи – судья Жалалова М.Ш.).

24.   Кудайбердиева Мээрим - ОшГЮИ, магистрант группы Мдр-1-18 ОМ “Госу­дар­ство как гарант реализации прав человека” (научный руково­дитель – к.ю.н., и.о. профессора Тайлакова С.Ж.).

25.   Исакова Тахмина - КӨУ, ПВ9-1-17 тайпасынын студенти, ЮК Право­вые реформы в дорожном движении Кыргызской Республики” (или­мий жетекчи - окутуучу Жунусов Н.).

26.   Пазылова Мухсинабону - КӨУ, ПВ9-1-17 тайпасынын студенти, ЮК (или­мий жетекчи - окутуучу Жунусов Н.).

27.   Арынова Eлена - КӨУ, ПВ9-1-17 тайпасынын студенти, ЮК “Кыргыз­стандагы Медиация институту” (или­мий жетекчи - окутуучу Шералиева А.И.).

Ош мамлекеттик юридикалык институтунда 2019-жылдын 18-декабрында өткөрүлгөн “Учурдагы жаштардын жаңы кодекстер, мыйзамдар тууралуу новеллалары: жаңылыктар жана өзгөчөлүктөр” – аттуу студенттердин  жана магистранттардын чөлкөмдүк илимий- практикалык конференциясынын 

РЕЗОЛЮЦИЯСЫ 

      Ош мамлекеттик юридикалык институту 2019-жылдын 18-декабрында “Жаңы кодекстер жана мыйзамдар: негизги көйгөйлөрү, алардын атка­ры­лышы” аттуу студенттердин жана магистранттардын чөлкөмдүк илимий-практикалык конферен­ция­сын уюштуруп өткөрдү. Конференция фо­рум­дук дискуссия таризинде тегерек столдор аркылуу өткөрүлдү. Чөлкөм­дүк или­мий-практикалык конфе­рен­цияда Кыргыз Республикасынын Жазык-процес­суал­дык кодекси тууралуу 2017-жылдын 24-январындагы №10 “Кылмыш-жаза кодекси”, “Жазык-процес­суал­дык кодекси”, “Жазык аткаруу ко­дек­си”, “Жоруктар тууралуу кодекс”, “Бузуу­лар тууралуу кодекс”, “Пробация жөнүндө мыйзамдын”, “Мунапыс жөнүндөгү мыйзамды”, “Медиация жөнүндөгү мыйзамды” турмушка ашыруу тууралуу мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан күчүнө кирген жогорудагы кодекстердин жана мыйзамдардын жаңылыктары жана өзгө­чөлүктөрү тууралуу ОшМЮИ­нин,  Ош, Жалал-Абад, Баткен облус­тарында жайгашкан жогорку окуу жай­лар­дын юридикалык факультет­теинин студент­теринин жана магистрант­та­рынын  катышуусунда талкуу­ланды. Конференция өз максатына жетүү үчүн үч багыттагы тегерек столду бириктирип иш алып барды. Конференциянын илимий багыттары:

  1. Кыргыз Республикасындагы укуктук реформалар: жаңы ко­дек­с­­тердин, мыйзамдардын жаңы­лык­тары жана өзгөчө­лүктөрү”.

2. “Бузуулар тууралуу кодекстин практикалык маселелерине жаш­­тардын көз караштары”.

3. “Кыргыз Республикасында Медиация жана Пробация инс­ти­­ту­ту­­нун калып­та­нуусу: теориялык жана практикалык көй­гөй­лөр”.

    Бүгүнкү конференцияга, анын тегерек столдоруна баардыгы болуп Кыргыз Республикасынын, Республика Казахстандын жана Россия Федерациясынын жогорку окуу жайларынын студенттеринен жана магистранттарынан 113 баяндама катталган. Алардын 50 студенттер, 63 магистранттар. Сырттан катталган студенттердин жана магистранттардын жалпы саны 34.  Ар бир ка­ты­шуучунун баяндамалары, докладдары, билдирүүлөрү катталып, алардын авторлору өз табылгалары, мазмундуу маалыматтары, илимий иликтөөлөрү­нүн жыйынтыктары, жеке пикирлери менен ой бөлүштү.

    Конференциядагы мыкты баяндамачылар катарында А.Абдурахмановду, Жа­­ны­бек кызы Упанайды, Д.Ма­ма­талиевди, А.Зиябидинованы, В.Гуладжовду,   А.Муратбекова­ны, Илхомжан кызы Ситораны, Капаркул кызы Бекзаданы, Н.Има­налиеваны, Э.Мадумарованы,  А. Назарбаеваны, А.Эшбаевди ж.б. атоого болот.

    Конференциянын негизги максаты Кыргыз Республикасында 2019-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирген кодекстердин жана мыйзамдардын тур­мушка ашыруудагы негизги маселелери, теория менен практиканын айкалы­шы, жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын артыкчылыктары, өзгө­чөлүк­төрү, алардын мыйзам иретинде тиешелүү органдар тарабынан атка­рылуусу тууралуу жаш студенттер жана магистранттар кеңири талкуулашты.

     Кыргыз Республикасынын “Кылмыш-жаза кодекси”, “Жазык-процес­суалдык кодекси”, “Жазык аткаруу кодекси”, “Жоруктар тууралуу кодекс”, “Бузуулар тууралуу кодекс”, “Пробация жөнүндө мыйзамдын”, “Мунапыс жөнүндөгү мыйзамды”, “Медиация жөнүндөгү мыйзам­ды” турмушка ашыруу тууралуу баардык маселелерди илимий-практикалык жак­тан талкууда, мындай илимий-практикалык конференциялардын орду, ролу зор экенин баса белгилөө менен биз конференциянын катышуучулар төмөнкү сунуштарды киргизебиз.

1.   Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 1-январынан күчүнө кирген жаңы кодекстердин жана мыйзамдардын өзгөчөлүктөрүн, артыкчылыктарын жана кээ бир маселелерин жаш адистерге, тиешелүү органдарга жана кеңири эл массасына жеткирүү, укуктук жактан пропагандалоону улантуу.

2.   Кыргыз Республикасынын укуктук маданиятынын өнүгүүсүн, үлгүлөрүн бекемдөө, укук талаасындагы жогоруда аталган кодекстердин жана мыйзам­дар­дын укуктук жолун ар тараптан иликтөөнү уланта берүү милдет экенди­гин баса белгилөө.

3.   “Жаңы кодекстер жана мыйзамдар: негизги көйгөйлөрү, алардын аткарылышы” ар тараптан иликтөөнү, тиешелүү илимий маселелерди даярдоону, студент, магистрант  жаштар үчүн бул багыттагы атайын илимий практикалык конференцияларды, тегерек столдорду, талкууларды, ар тарап­туу диспуттар­ды чөлкөмдүк, мамлекеттик деңгээлде уюштуруу сунушталат.

ОшМЮИнин алдында өткөн чөлкөмдүк илимий практикалык конференциянын катышуучулары

Фото сюжет