ОшМЮИде Окумуштуулар Кеңеши өттү

873 26-05-2020 14:43
    Бүгүн 2020-жылдын 26-майында, Ош мамлекеттик юридикалык институтунда онлайн шартында Оку­муштуулар Кеңешинин кезектеги жыйыны өткөрүлдү. Күн тартибинин негизги маселеси факультеттердин, кафедралдардын азыркы учурдагы пандемия шарт­ына байланыштуу күн­дүзгү, дистанттык техноло­гия­ларды колдонуу менен сырттан окуу бөлүм­дөрүн­дөгү бүтүрүүчүлөрүн жыйын­тык­тоочу мамле­кет­тик аттестациялоо жараяндарын ишке ашыруу болду.  Кеңеште Кыргыз Респуб­ли­касы­нын Билим берүү жана илим министр­ли­­ги­нин 2020-жылдын 11-майын­дагы №363/1 “Кыр­гыз Респуб­ли­ка­сынын жогорку оку жайларында окуу жылын аяктоо боюнча чара­лар жөнүн­дөгү” буйругуна шайкеш жайкы сессияларды аяктоо, күн­дүзгү, дистанттык техноло­гия­ларды колдонуу менен сырттан окуу бөлүм­дөрүн­дөгү бүтүрүүчүлөрүн жыйын­тык­тоочу мамле­кет­тик сынактарын уюштуруу максатка ылайык экендиги ректорубуз Э.С.Токторов тарабынан баса белгиленди. Жогорудагы буйрукка ылайык институттун ректоратынын, Окуу-усулдук Кеңе­ши­­нин, декандарынын, кафедра баш­чы­­ла­ры­нын  сунуш­тарынын негизинде иштелип чыккан атайын Жобо бекитилди.
    ОшМЮИнин баардык факультеттеринде жана окутуунун баар­дык формаларынын жайкы сессиясы аралыктан билим берүү техно­ло­гия­ларын колдонуу менен жыйынтыктоочу бааларды кою, алыстан кабыл алуу режиминде уюштурулуусу белгиленди. Азыркы шартка ылайык бул жараянды толук тур­мушка ашырууга шарт түзүү, студенттер менен окутуучулар арасындагы бай­ланышты кам­сыз кылуу, ар бир кафедра башчысынын, деканаттын, Окуу депар­таментинин жана Маалымат технологиялар департаментинин  милдети экендиги баса белгиленип, аларга тийиштүү протоколдук тапшырмалар берилди.

Фото сюжет