Ош Мамлекеттик юридикалык институтунун юридикалык колледжинин педагогикалык кеңеши өткөрүлдүү.

312 13-01-2020 12:53

13-январь күнү ОшМЮИнин юридикалык колледжинде кезектеги педагогикалык кеңешме болуп өттү.  Педагогикалык кеңешмени алгач эле ю.и.к., профессор Токторов Эгемберди Самидинович 2019-2020-окуу жылына карата Жалпы Эмгек жамаатын куттуктады жана окуу пландар, өтүлүүчү иш чаралар жөнүндө сөз кылдыАндан соң ОшМЮИнин юридикалык колледжинин директору, ю.и.к,доцент Ураимова Толгонай Абдумомуновна педкенешмеде I жарым жыл ичинде өтүлгөн иш чаралар, иш пландар боюнча маалымат берди.

2019-2020-окуу жылына карата колледждин педагогикалык кеңешмесинин иш планы

 

 

            

Кеңешменин күн тартиби

 

Жооптуулар.

 

Сентябрь

 

1.       

2019-2020- окуу жылына карата Педагогикалык кеңештин жана Окуу-усулдук кеңештин курамын түзүү  жана бекитүү.

Ураимова Т.А.

Абдикеримов Ж.Б.

Зайиров А. Х.

Базарбаева М.М.

Кафедра башчылары.

2.       

2019-2020- окуу жылына карата Педагогикалык кеңештин жана кафедралардын окуу- усулдук, тарбиялык иштеринин планын талкулоо жана бекитүү.

Ураимова Т.А.

Кафедра башчылары.

3.       

Кафедралардагы окутулуучу предметтер боюнча түзүлгън силлабустарды талкулоо жана бекитүү.(усулдук жардам корсотуу).

Окуу-усулдук кеңештин мүчълърү.

Кайназарова.А.П

Директорат, кафедра башчылары.

4.       

Жаңы окуу жылына окуу кааналарын жасалгалоонун жыйынтыгы.

1-модулга даярдык кърүү.

Директорат

Кафедра башчылары

5.       

Ар түрдүү маселелер.

 

 

Ноябрь

 

1.       

Юридикалык колледждин бардык кафедраларынын билим берүү сапаты жана окуу-усулдук, тарбиялык, илимий иштеринин аткарылышынын абалы.

Директорат.

Окуу-усулдук кеңештин мүчълърү.

 

2.       

1 модульдун жыйынтыгы, 2 модульга даярдык кърүү.

Директорат.

Кафедра башчылары.

3.       

Юридикалык колледждин сырттан окуу бълүмүнүн бүтүүрчүлърүнүн тиешелүү иш кагаздарын даярдоо. МАКтын курамын бекитүү.

Директорат.

Кафедра башчылары.

4.       

Контрактык тълъмдърдүн абалы.

Студентердин катышуу жана жетишүүсүнүн абалы.

Директорат.

Кураторлор.

5.       

Студенттердин медициналык кароодон ъткърүүүнүн жыйынтыктары.

 СЪАИнин абалы, аудиториядан сырткаркы иштерди уюштурунун жүрүшү.

Директорат

Кафедра башчылары

6.       

Ар түрдүү маселелер.

 

 

Январь

 

1.       

2019-2020-окуу жылынын 1 жарым жылдыгында аткарылган иштер боюнча маалымат(окуу-усулдук, илимий, тарбиялык).

Ураимова Т.А.

Абдикеримов Ж.Б.

Кафедра башчылары.

 

2.       

Окутуучулардын билим деңгээлин жана окутуу сапатын кътърүү үчүн иш чараларды ъткърүү.

Директорат.

Окуу-усулдук кеңештин мүчълърү.

3.       

МАКтын жыйынтыгы боюнча маалымат.

Директорат.

4.       

2 жарым жылдыкка даярдык кърүү.

1-модулга даярдык кърүү.

Ураимова Т.А.

Кафедра башчылары.

 

5.       

Ар түрдүү маселелер

 

 

Март

 

1.       

1 модульдун жыйынтыгы, 2 модульга даярдык кърүү.

Директорат.

Кафедра башчылары.

2.       

Күндүзгү окуу бълүмүнүн бүтүрүүчүлърүнүн тиешелүү иш кагаздарын даярдоо.

Директорат.

Кафедра башчылары.

3.       

Кафедрадагы ачык сабактардын жана ъз ара сабактарга катышуу боюнча маалымат.

Директорат.

Кафедра башчылары.

Окуу-усулдук кеңештин мүчълърү.

4.       

Контрактык тълъмдърдүн абалы.

Директорат.

Кураторлор.

5.       

Жаңы окуу жылына абитуриенттерди үгүттъъ иштерин жүргүзүү.

Юридикалык колледждин жамааты.

6.       

Ар түрдүү маселелер

 

 

Июнь

 

1.       

2019-2020-окуу жылынын  2 жарым жылдыкта аткарылган иштердин жыйынтыгы.

Ураимова Т.А.

Абдикеримов Ж.Б.

 

2.       

МАКтын жыйынтыгы боюнча маалымат.

Директорат.

3.       

2020-2021- окуу жылына карата окуу жүктъмдърүнүнү бълүштүрүлүшү.

Кафедра башчылары.

4.       

Педагогикалык кеңештин, кафедралардын жана окуу-усулдук кеңештин жылдык отчету.

Окуу-усулдук кеңештин мүчълърү.

Кафедра башчылары.

Педагогикалык кеңештин мүчълърү.

5.       

Ар түрдүү маселелер

 

 

Фото сюжет