ОшМЮИде ЧӨЛКӨМДҮК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТҮ.

545 21-11-2019 17:14

ОшМЮИде ЧӨЛКӨМДҮК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТҮ.

    Бүгүн 2019-жылдын 21-ноя­брын­да Ош мамлекеттик юридикалык институтунун алкагында "Жаңы кодекстер жана мыйзамдар: не­гиз­ги көйгөй­лөрү, алардын ат­ка­рылышы" аттуу чөлкөмдүк или­мий-практи­ка­­лык конференция уюш­­ту­рулуп өткөрүлдү. Алгачкы жолу конферен­ция салттуу түрдө эмес, жаңыча форум­дук дис­кус­сия таризинде тегерек стол­дор ар­кы­луу өткөрүлдү. Конфе­рен­цияда Кыргыз Республикасынын Жазык-процессуалдык ко­декси туура­луу 2017-жылдын 24-январындагы №10 "Кыл­мыш-жаза кодек­си", "Жазык-процес­суалдык ко­декси", "Жазык-аткаруу кодекси", "Жо­рук­тар тууралуу ко­декс", "Бузуулар тууралуу кодекс", "Пробация жөнүндө мый­замдын", "Мунапыс жөнүндөгү мыйзамды", "Медиа­ция жө­нүн­дөгү мыйзам­ды" тур­мушка ашыруу тууралуу мыйзамына ылайык 2019-жыл­дын 1-январы­нан кү­чү­нө кирген жогорудагы ко­декс­тердин жана мыйзам­дардын өзгөчөлүктөрүнө, артыкчылыкта­ры­на, кээ бир көйгөйлүү маселелерине багытталды. Конференцияга  ОшМЮИнин оку­туучулук-про­фессордук курамы, областтык про­ку­ратура, шаардык сот­тор­­дун, ич­ки иштер ор­ган­дарынын, адвокату­ра­нын, Медиация жана Пробация институттарынын өкүл­дөрү ча­кы­рыл­ган жана алардын катышуусунда талкуу­ланды.

  


2019-жылдын 21-ноябрында ОшМЮИде өтө турган «Жаңы ко­декс­тер                     жана мыйзамдар: негизги көйгөйлөрү,  алар­дын аткарылышы» -                           аттуу чөлкөмдүк илимий-практикалык конференциянын 

РЕЗОЛЮЦИЯСЫ 

   Ош мамлекеттик юридикалык институту 2019-жылдын 21-ноя­брын­да "Жаңы кодекстер жана мыйзамдар: негизги көйгөй­лөрү, алардын ат­ка­рылышы" аттуу чөлкөмдүк илимий-практи­ка­­лык конференция уюш­­ту­руп өткөрдү. Конференция салттуу түрдө эмес, жаңыча форум­дук дис­кус­сия таризинде тегерек стол­дор ар­кы­луу өткөрүлдү. Конфе­рен­цияда Кыргыз Республикасынын Жазык-процессуалдык ко­декси туура­луу 2017-жылдын 24-январындагы №10 "Кыл­мыш-жаза кодек­си", "Жазык-процес­суалдык ко­декси", "Жазык-аткаруу кодекси", "Жо­рук­тар тууралуу ко­декс", "Бузуулар тууралуу кодекс", "Пробация жөнүндө мый­замдын", "Мунапыс жөнүндөгү мыйзамды", "Медиа­ция жө­нүн­дөгү мыйзам­ды" тур­мушка ашыруу тууралуу мыйзамына ылайык 2019-жыл­дын 1-январы­нан кү­чү­нө кирген жогорудагы кодекстердин жана мыйзам­дардын тур­муш­ка ашыруудагы көйгөйлүү маселелери ОшМЮИнин оку­туучулук-про­фессордук курамы, сот­тор­­дун, ич­ки иштер ор­ган­дарынын өкүл­дөрү­нүн катышуусунда талкуу­ланды. Конферен­ция өз мак­са­тына жетүү үчүн үч багыттагы тегерек столду бириктирип иш алып барды. Тегерек столдордун негизги багыттары:  

1.  "Жаңы кодекстердин теориялык жана практикалык жак­тан дал келүүсүнүн салыштырмалуу анализдери".

2.  "Жоруктар жана Бузуулар тууралуу кодекстин практикалык колдонуудагы көйгөйлөрү".

3.  "Кыргыз Республикасында Медиация жана Пробация инсти­ту­тунун институтунун калып та­нуусу: теориялык жана практи­ка­лык көйгөйлөр".

    Бүгүнкүконференцияга, анын тегерек столдоруна баардыгы болуп 45,  а. и. 10 сырттан Бишкектин, Баткен, Ош облустарынын жо­гор­ку окуу жайла­ры­нан, ИИБ, соттордон кел­ген өкүлдөрдүн илимий баянда­ма­лары, доклад­да­ры, бил­дирүүлөрү кат­та­лып, алар­дын авторлору өз табылга­лары, маз­­мун­­­дуу маалыматтары, илимий иликтөөлөрүнүн жыйын­­тык­тары, жеке пикирлери менен ой бөлүшүштү.

    Конференциядагы мыкты баяндамачылар катарында Ж.Кудаяров­ду, А.Бал­та­баевди,  Т.Сайфуд­диновду,  Н.Дыйкановду,  К.Има­мованы, М.Б.Татено­ва­ны,  Б.А.Жусуповду, А. Сатарбаевди, Ж. Орозовду, Т.Насировду, Х. Абдра­заковду ж.б. атоо­го болот.

   Конференциянын негизги максаты Кыргыз Республикасында 2019-жыл­дын 1-январынан баштап күчүнө кирген кодекстердин жана мыйзам­дардын тур­муш­ка ашыруудагы негизги маселелери, теория менен прак­ти­канын айка­лышы, жаңы кодекстердин жана мыйзам­дардын артык­чы­лыктары, өзгө­чө­лүк­төрү, алардын мыйзам иретинде тиешелүү органдар та­ра­­бынан аткары­луу­су тууралуу калыптанган таанымал окумуштуулар, адистер жана жаш оку­туу­чулар, магистранттар, аспи­ранттар аларга байланыштуу өзгөрүүлөрдү  кеңири талкуулашты.

    Кыргыз Республикасынын "Кыл­мыш-жаза кодек­си", "Жазык-процес­суалдык ко­декси", "Жазык-аткаруу кодекси", "Жо­рук­тар тууралуу ко­декс", "Бузуулар тууралуу кодекс", "Пробация жөнүндө мый­замдын", "Мунапыс жөнүндөгү мыйзамды", "Медиа­ция жө­нүн­дөгү мыйзам­ды" тур­мушка ашыруу тууралуу баардык маселелерди илимий-практикалык жак­тан талкууда, мындай илимий-прак­ти­калык конфе­рен­ция­лардын орду, ролу зор экенин баса белги­лөө ме­нен биз конференциянын каты­шуу­­чулар төмөнкү сунуш­тарды киргизебиз:

1.      Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Жазык-процес­суалдык ко­декси туура­луу 2017-жылдын 24-январындагы №10 "Кыл­мыш-жаза кодек­си", "Жазык-процес­суалдык ко­декси", "Жазык-атка­руу кодекси", "Жо­рук­тар тууралуу ко­декс", "Бузуулар тууралуу ко­декс", "Пробация жөнүндө мый­замдын", "Мунапыс жөнүндөгү мый­зам­ды", "Медиа­ция жө­нүн­дөгү мыйзам­ды" тур­мушка ашыруу тууралуу мыйзамына ылайык 2019-жыл­дын 1-январы­нан кү­чү­нө кирген жогоруда­гы кодекстердин жана мыйзам­дардын  өзгөчөлүктөрүн, артыкчылыктарын жана кээ бир маселелерин адистерге, тиешелүү органдарга жана кеңири эл масасына жеткирүү, укуктук жактан  пропагандалоону улантуу.

2.     Кыргыз Республикасынын укуктук маданиятынын өнүгүүсүн, үлгүлөрүн бекем­дөө, укук талаасындагы жогоруда аталган кодекстер­дин жана мыйзамдар­дын  укуктук жолун ар тараптан илик­төөнү уланта берүү милдет экендиги баса белгилөө.

3.     «Жаңы ко­декс­тер жана мыйзамдар: негизги көйгөйлөрү, алар­дын аткарылышы» ар тараптан илик­төө, тиешелүү или­мий маселелерди даяр­доо, студент жаштар үчүн бул багыттагы ата­йын илимий прак­тикалык конференция­лар­ды, теге­рек столдорду, талкууларды, ар тарап­туу дис­пут­тарды чөлкөмдүк, мамле­кеттик деңгээл­де уюш­туруу сунушталат.

 

ОшМЮИнин алдында өткөн чөлкөмдүк  илимий-практикалык    конференциянын катышуучулары


Фото сюжет